Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova
Kód zákazky: CS 5542/2024
Kód oznámenia: 12079 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Ostatné CPV: 71000000-8
71242000-6
Predpokladaná hodnota: 13 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová
82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82705 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou – realizačnej projektovej dokumentácie vrátane vizualizácií v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a min. 5 detailných pohľadov rekonštrukcie vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova. Vnútroblok Jégeho/Stodolova/Palkovičova je vnútroblok v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý je po obvode uzavretý bytovými domami Jégeho 3-7, Stodolova 5 a Palkovičova 2-2,A-C, 6 a 8. V centrálnej časti vnútrobloku sa nachádza sadovo upravená plocha s chodníkmi a spevnenou plochou. Spevnená plocha, ktorá v minulosti slúžila ako odstavná plocha pre vozidlá, je po zavedení parkovacej politiky v predmetnej lokalite prázdna bez konkrétneho využitia. Mestská časť Bratislava - Ružinov plánuje rekonštrukciu vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova za účelom aplikácie vodozádržných opatrení, zníženia plôch so spevnenými povrchmi, poprípade ich výmena za priepustné povrchy, vytvorenia nových plôch zelene a osadenia nových prvkov pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov z okolitých domov. Mestská časť disponuje ideovým zámerom, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s obyvateľmi z okolitých bytových domov. Vypracovanie projektovej dokumentácie riešeného územia by malo vychádzať z ideového zámeru najmä pri umiestnení chodníkov a novej zelene. Projektová dokumentácia bude delená na stavebné objekty: Projektová dokumentácia bude obsahovať: - Geodetické zameranie územia - Výkres so zákresom inžinierskych sietí - Projekt organizácie dopravy (POD) - Architektúra - Búracie práce - Spevnené plochy - rekonštrukcia komunikácií, chodníkov - Sadové úpravy - Vodozádržné opatrenia - Mobiliár - Plán organizácie výstavby (POV) - Položkovitý rozpočet na realizáciu diela s výkazom výmerom Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V rámci návrhu riešenia rekonštrukcie vnútrobloku je potrebné riešiť nasledovné: Rekonštrukcia spevnených plôch: Odstavná plocha - odstránenie asfaltovej plochy s betónom, vybudovanie chodníkov z priepustných materiálov, výsadba novej zelene (trvalkové záhony), osadenie mestského mobiliáru, vytvorenie novej plochy pre stretávanie. Osadenie drobného prvku na hranie pre deti. Aplikácia vodozádržných opatrení: Pri aplikácií vodozádržných opatrení je potrebné riešiť nasledovné opatrenia: • výmena spevnených povrchov za vodopriepustné povrchy, • zaslepenie existujúcich vpustov zo spevnenej plochy, parkoviska a komunikácie od kanalizácie zvedenie do vsakov (do dažďovej záhrady, podzemných vsakov, atď.) – ak je to možné, • vytvorenie nových plôch zelene - ide najmä o plochu po odstránení spevnenej plochy, táto plocha sa prepojí s existujúcou plochou zelene, • výsadba vzrastlej zelene - výsadba do parkoviska, výsadba na novú plochu zelene. Ďalšie požiadavky na rekonštrukciu vnútrobloku: • ak bude potrebné dobudovanie osvetlenia na novovytvorenú plochu zelene - možnosť osadenia solárnych lámp

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289613
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Ružinov (ID: 75816)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova (ID: 504803)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • IČO: 00603155
 • DIČ: 2020699516
 • Internetová adresa (URL): https://www.ruzinov.sk
 • Adresa
 • Ulica: Mierová
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: beata.simorova@ruzinov.sk
 • Telefónne číslo: +421248284405
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6555
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CS 5542/2024
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou – realizačnej projektovej dokumentácie vrátane vizualizácií v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a min. 5 detailných pohľadov rekonštrukcie vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova. Vnútroblok Jégeho/Stodolova/Palkovičova je vnútroblok v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý je po obvode uzavretý bytovými domami Jégeho 3-7, Stodolova 5 a Palkovičova 2-2,A-C, 6 a 8. V centrálnej časti vnútrobloku sa nachádza sadovo upravená plocha s chodníkmi a spevnenou plochou. Spevnená plocha, ktorá v minulosti slúžila ako odstavná plocha pre vozidlá, je po zavedení parkovacej politiky v predmetnej lokalite prázdna bez konkrétneho využitia. Mestská časť Bratislava - Ružinov plánuje rekonštrukciu vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova za účelom aplikácie vodozádržných opatrení, zníženia plôch so spevnenými povrchmi, poprípade ich výmena za priepustné povrchy, vytvorenia nových plôch zelene a osadenia nových prvkov pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov z okolitých domov. Mestská časť disponuje ideovým zámerom, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s obyvateľmi z okolitých bytových domov. Vypracovanie projektovej dokumentácie riešeného územia by malo vychádzať z ideového zámeru najmä pri umiestnení chodníkov a novej zelene. Projektová dokumentácia bude delená na stavebné objekty: Projektová dokumentácia bude obsahovať: - Geodetické zameranie územia - Výkres so zákresom inžinierskych sietí - Projekt organizácie dopravy (POD) - Architektúra - Búracie práce - Spevnené plochy - rekonštrukcia komunikácií, chodníkov - Sadové úpravy - Vodozádržné opatrenia - Mobiliár - Plán organizácie výstavby (POV) - Položkovitý rozpočet na realizáciu diela s výkazom výmerom Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V rámci návrhu riešenia rekonštrukcie vnútrobloku je potrebné riešiť nasledovné: Rekonštrukcia spevnených plôch: Odstavná plocha - odstránenie asfaltovej plochy s betónom, vybudovanie chodníkov z priepustných materiálov, výsadba novej zelene (trvalkové záhony), osadenie mestského mobiliáru, vytvorenie novej plochy pre stretávanie. Osadenie drobného prvku na hranie pre deti. Aplikácia vodozádržných opatrení: Pri aplikácií vodozádržných opatrení je potrebné riešiť nasledovné opatrenia: • výmena spevnených povrchov za vodopriepustné povrchy, • zaslepenie existujúcich vpustov zo spevnenej plochy, parkoviska a komunikácie od kanalizácie zvedenie do vsakov (do dažďovej záhrady, podzemných vsakov, atď.) – ak je to možné, • vytvorenie nových plôch zelene - ide najmä o plochu po odstránení spevnenej plochy, táto plocha sa prepojí s existujúcou plochou zelene, • výsadba vzrastlej zelene - výsadba do parkoviska, výsadba na novú plochu zelene. Ďalšie požiadavky na rekonštrukciu vnútrobloku: • ak bude potrebné dobudovanie osvetlenia na novovytvorenú plochu zelene - možnosť osadenia solárnych lámp
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 13 250
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71000000, 71242000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierová 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CS 5542/2024
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou – realizačnej projektovej dokumentácie vrátane vizualizácií v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a min. 5 detailných pohľadov rekonštrukcie vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova. Vnútroblok Jégeho/Stodolova/Palkovičova je vnútroblok v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý je po obvode uzavretý bytovými domami Jégeho 3-7, Stodolova 5 a Palkovičova 2-2,A-C, 6 a 8. V centrálnej časti vnútrobloku sa nachádza sadovo upravená plocha s chodníkmi a spevnenou plochou. Spevnená plocha, ktorá v minulosti slúžila ako odstavná plocha pre vozidlá, je po zavedení parkovacej politiky v predmetnej lokalite prázdna bez konkrétneho využitia. Mestská časť Bratislava - Ružinov plánuje rekonštrukciu vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova za účelom aplikácie vodozádržných opatrení, zníženia plôch so spevnenými povrchmi, poprípade ich výmena za priepustné povrchy, vytvorenia nových plôch zelene a osadenia nových prvkov pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov z okolitých domov. Mestská časť disponuje ideovým zámerom, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s obyvateľmi z okolitých bytových domov. Vypracovanie projektovej dokumentácie riešeného územia by malo vychádzať z ideového zámeru najmä pri umiestnení chodníkov a novej zelene. Projektová dokumentácia bude delená na stavebné objekty: Projektová dokumentácia bude obsahovať: - Geodetické zameranie územia - Výkres so zákresom inžinierskych sietí - Projekt organizácie dopravy (POD) - Architektúra - Búracie práce - Spevnené plochy - rekonštrukcia komunikácií, chodníkov - Sadové úpravy - Vodozádržné opatrenia - Mobiliár - Plán organizácie výstavby (POV) - Položkovitý rozpočet na realizáciu diela s výkazom výmerom Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V rámci návrhu riešenia rekonštrukcie vnútrobloku je potrebné riešiť nasledovné: Rekonštrukcia spevnených plôch: Odstavná plocha - odstránenie asfaltovej plochy s betónom, vybudovanie chodníkov z priepustných materiálov, výsadba novej zelene (trvalkové záhony), osadenie mestského mobiliáru, vytvorenie novej plochy pre stretávanie. Osadenie drobného prvku na hranie pre deti. Aplikácia vodozádržných opatrení: Pri aplikácií vodozádržných opatrení je potrebné riešiť nasledovné opatrenia: • výmena spevnených povrchov za vodopriepustné povrchy, • zaslepenie existujúcich vpustov zo spevnenej plochy, parkoviska a komunikácie od kanalizácie zvedenie do vsakov (do dažďovej záhrady, podzemných vsakov, atď.) – ak je to možné, • vytvorenie nových plôch zelene - ide najmä o plochu po odstránení spevnenej plochy, táto plocha sa prepojí s existujúcou plochou zelene, • výsadba vzrastlej zelene - výsadba do parkoviska, výsadba na novú plochu zelene. Ďalšie požiadavky na rekonštrukciu vnútrobloku: • ak bude potrebné dobudovanie osvetlenia na novovytvorenú plochu zelene - možnosť osadenia solárnych lámp
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 13 250
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71000000, 71242000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Mestská časť Bratislava - Ružinov plánuje rekonštrukciu vnútrobloku Jégeho/Stodolova/Palkovičova za účelom aplikácie vodozádržných opatrení, zníženia plôch so spevnenými povrchmi, poprípade ich výmena za priepustné povrchy, vytvorenia nových plôch zelene a osadenia nových prvkov pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov z okolitých domov.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierová 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal min. 3 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v kumulatívnej hodnote min. 10 000 EUR bez DPH 2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta spĺňajúceho stanovené požiadavky, Požiadavky na odbornú spôsobilosť experta uchádzač preukáže: 1. Predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného doklady Kľúčový expert č. 1 – 1 osoba - musí byť držiteľom Autorizačného osvedčenia SKSI I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb alebo SKSA – A1, A2 alebo ekvivalent
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/504803
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504803
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)