Nákup výpočtovej techniky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup výpočtovej techniky
Kód zákazky: NZ1324
Kód oznámenia: 12164 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 63 286,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bajkalská
82799 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bajkalská Bratislava - mestská časť Ružinov 82799 Slovensko
Zdroj:

Popis

Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie činností verejného obstarávateľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len "SIEA")

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289982
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská inovačná a energetická agentúra (ID: 34326)
 • Zákazka: Nákup výpočtovej techniky (ID: 505044)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • IČO: 00002801
 • DIČ: 2020877749
 • Adresa
 • Ulica: Bajkalská
 • Číslo: 27
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82799
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivana.dobosova@siea.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421908736041
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská inovačná a energetická agentúra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: NZ1324
 • Názov: Nákup výpočtovej techniky
 • Opis: Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie činností verejného obstarávateľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len "SIEA")
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 63 286.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Prenosné počítače
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bajkalská
 • Ulica: 27
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82799
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup výpočtovej techniky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NZ1324
 • Názov : Nákup výpočtovej techniky
 • Opis: Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie činností verejného obstarávateľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len "SIEA")
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 63 286.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Prenosné počítače
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zelené verejné obstarávanie
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bajkalská
 • Ulica: 27
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82799
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk vyzve verejný obstarávateľ všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na účasť v procese elektronickej aukcie (ďalej aj ako „eAukcia“) a neboli vylúčené. Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému IS EPVO a jeho programového vybavenia pre eAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie eAukcie prostredníctvom systému IS EPVO sú uvedené v „Príručke používateľa informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie, časť Elektronická aukcia
 • Elektronická aukcia (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Výsledkom verejného obstarávania na tento predmet zákazky bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) bola určená, v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, prieskumom trhu realizovaným verejným obstarávateľom. Na základe cenových ponúk, doručených verejnému obstarávateľovi v rámci predmetného prieskumu trhu, bola PHZ pre predmet zákazky určená ako aritmetický priemer z cien uvedených v predložených cenových ponukách potenciálnych dodávateľov oprávnených poskytovať predmet zákazky, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky. PHZ predstavuje sumu 63 286,67 EUR bez DPH.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za predmet zákazky na základe najnižšej ceny v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Kritériom na vyhodnotenie ponúk pre predmet zákazky je: najnižšia celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa podľa § 114 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi v elektronickom nástroji IS EPVO na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy.
 • Miesto otvárania ponúk: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505044
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)