Dodanie aku kosačiek pre projekt : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie aku kosačiek pre projekt : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“
Kód zákazky: 3_5_2024_Hranovnica_aku_kosačky
Kód oznámenia: 12132 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16310000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Hranovnica
Adresa: Sládkovičova
05916 Hranovnica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sládkovičova Hranovnica 05916 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie aku kosačiek v rámci projektu : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“ Zoznam tovarov vrátane požadovaných parametrov tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov - Technická špecifikácia. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, materiál, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní min. množstva a minimálnych kvalitatívnych a technických parametrov. Minimálnymi parametrami sa rozumejú parametre aspoň na úrovni opisu, alebo kvalitatívne a technicky vyššie. Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodať tovary maximálne za ceny uvedené v jeho ponuke. Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky a ďalšie náklady spojené s plnením predmetu zákazky vrátane požiadaviek a povinností, uvedených v zmluvných podmienkach ako prílohy č.2 tejto výzvy. Z tohto dôvodu odporúčame uchádzačom dôsledne naštudovanie zmluvných podmienok.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289827
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Hranovnica (ID: 23964)
 • Zákazka: Dodanie aku kosačiek pre projekt : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“ (ID: 504952)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Hranovnica
 • IČO: 00326224
 • DIČ: 2020674898
 • Adresa
 • Ulica: Sládkovičova
 • Číslo: 14
 • Mesto: Hranovnica
 • PSČ: 05916
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starosta@hranovnica.sk
 • Telefónne číslo: 0907993828
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Hranovnica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5839
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 3_5_2024_Hranovnica_aku_kosačky
 • Názov: Dodanie aku kosačiek pre projekt : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie aku kosačiek v rámci projektu : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“ Zoznam tovarov vrátane požadovaných parametrov tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov - Technická špecifikácia. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, materiál, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní min. množstva a minimálnych kvalitatívnych a technických parametrov. Minimálnymi parametrami sa rozumejú parametre aspoň na úrovni opisu, alebo kvalitatívne a technicky vyššie. Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodať tovary maximálne za ceny uvedené v jeho ponuke. Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky a ďalšie náklady spojené s plnením predmetu zákazky vrátane požiadaviek a povinností, uvedených v zmluvných podmienkach ako prílohy č.2 tejto výzvy. Z tohto dôvodu odporúčame uchádzačom dôsledne naštudovanie zmluvných podmienok.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kosačky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Hranovnica
 • PSČ: 05916
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO na adrese uvedenej v spodnej časti tejto výzvy : Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť. 2. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom informačného systému IS EVO; požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 3. Spôsob predloženia ponuky: Prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO na adrese uvedenej v spodnej časti tejto výzvy : Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť. Ponuka sa predkladá nahrávaním súborov v bežne používaných a dostupných elektronických formátoch. Predkladať ponuky môžu len registrované a validované hospodárske subjekty. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť. 4. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: a) Vyplnenú a nacenenú prílohu č.1: Technická špecifikácia. b) Doklad o oprávnení dodávať tovary : napr. výpis zo ŽR/OR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad, verejný obstarávateľ použije údaje z verejných registrov. c) Katalógový list alebo prospektový materiál, resp. technický list alebo iný ekvivalentný doklad (k všetkým tovarom), z obsahu ktorého bude zreteľne a jasne možné identifikovať, že uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre a požiadavky tak, ako sú uvedené v prílohe č.1 - Technická špecifikácia. 5. Uchádzač je povinný zapracovať do svojej cenovej ponuky všetky povinnosti, vyplývajúce zo zmluvných ustanovení. S úspešným uchádzačom bude podpísaná Kúpna zmluva (ďalej aj ako zmluva). Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov. Zmluva sa nepredkladá v rámci cenovej ponuky. Vyplnenú ju predkladá len úspešný uchádzač na základe oznámenia o výsledku. Uchádzač môže meniť zmluvné ustanovenia iba so súhlasom VO prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácií v zmysle komunikácie podľa bodu 1 tejto časti výzvy. Všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. 6. Lehota dodania tovarov : do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : a) neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky. b) zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona. 8. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 9. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi. 10. Úspešný uchádzač (predávajúci) predkladá faktúru za celí predmet plnenia, ktorý prevezme poverený zástupca verejného obstarávateľa (kupujúceho), pričom prevzatie potvrdí svojim podpisom na preberacom protokole/dodacom liste. Splatnosť faktúry je uvedená v článku 4 Kúpnej zmluvy.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie aku kosačiek pre projekt : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 3_5_2024_Hranovnica_aku_kosačky
 • Názov : Dodanie aku kosačiek pre projekt : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie aku kosačiek v rámci projektu : „Ochrana a starostlivosť o ŽP v obci Hranovnica“ Zoznam tovarov vrátane požadovaných parametrov tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kosačky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena v eur s DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5839
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504952
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)