Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (2025-2026)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (2025-2026)
Kód zákazky: 4/2024
Kód oznámenia: 12163 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 69 524,89 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Priemyselná
82473 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Priemyselná Bratislava - mestská časť Ružinov 82473 Slovensko
Zdroj:

Popis

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289699
1. Základné údaje
 • Organizácia: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ID: 12660)
 • Zákazka: Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (2025-2026) (ID: 504860)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
 • IČO: 30844878
 • DIČ: 2020815665
 • Adresa
 • Ulica: Priemyselná
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82473
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gabriela.knapova@nku.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421918765113
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2395
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 4/2024
 • Názov: Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (2025-2026)
 • Opis: Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 69 524.89
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (u uchádzačov so sídlom v SR a ČR si oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača), § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 2. Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí. b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (2025-2026)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 4/2024
 • Názov : Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (2025-2026)
 • Opis: Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 69 524.89
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.01.2025
 • Dátum ukončenia: 31.12.2026
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, pričom tieto v zmysle § 34 ods. 1 ZVO pri stanovení minimálnych požiadaviek (minimálnej úrovne) podľa § 38 ods. 5 ZVO preukáže uchádzač predložením týchto dokladov: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Minimálna úroveň: Uchádzač musí zoznamom dodávok tovaru preukázať uskutočnením minimálne: - Jednej zákazky na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky. Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať minimálne: a) názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania; b) názov a stručný opis predmetu plnenie, vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; c) zmluvnú cenu v EUR bez DPH; d) obdobie poskytovania plnenia; e) meno, funkcia a kontaktné údaje zodpovednej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje – Príloha č. 3.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH – 95 bodov Uchádzač môže získať 95 bodov za najnižšiu cenu v EUR s DPH zaokrúhlenú na dve desatinné miesta podľa nasledovného vzorca: počet bodov=95 *((PHZ s DPH)/(cena navrhovaná uchádzačom)) Ponuková navrhovaná celková cena uchádzača zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky. Kritérium č. 2: najnižší poplatok za neodobranie pod 90?/prekročenie nad 110? 1 MWh v EUR s DPH – 5 bodov Uchádzač môže získať 5 bodov za najnižší poplatok za neodobranie pod 90?/prekročenie nad 110? 1 MWh v EUR s DPH zaokrúhlenú na šesť desatinných miest podľa nasledovného vzorca: počet bodov=5 *(1/(poplatok navrhovaný uchádzačom+1)) Ponuková navrhovaná cena uchádzača zahŕňa všetky poplatky uchádzača spojené s poplatkom za neodobranie pod 90?/prekročenie nad 110? 1 MWh. Minimálna hodnota je 0, teda bez sankcií/poplatkov. Kritérium č. 1 a kritérium č. 2 sa za rok 2025 a rok 2026 zrátava. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý kumulatívne za obe kritéria (rok 2025 aj rok 2026) získa najvyšší počet bodov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: najnižšia cena, Kritérium č. 2: najnižší poplatok
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - elektronické otváranie ponúk, IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504860
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504860
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)