Poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy
Kód zákazky: 2024/A290/1
Kód oznámenia: 12184 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71241000-9
Predpokladaná hodnota: 7 796 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie slobody
81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81005 Slovensko sídlo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na adrese Námestie slobody č. 6, Bratislava, ak objednávateľ písomne neurčí iné miesto
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a dokumentácie na výber súkromného partnera. Pre účely vypracovania cenovej ponuky verejný obstarávateľ poskytne záujemcom zoznam mostov vo formáte Microsoft excel (stav k 27.03.2024). Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutý aktualizovaný zoznam mostov, pričom úspešný uchádzač bude analyzovať mosty nachádzajúce sa v stupni stavebno-technického stavu 4, 5, 6 a 7 v čase vypracovania štúdie uskutočniteľnosti. Verejný obstarávateľ nepredpokladá, že sa stav mostov v lehote od 27.03.2024 do uzatvorenia zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania, výrazným spôsobom zmení. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1288641
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ID: 27596)
 • Zákazka: Poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy (ID: 504405)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 7f761a43-6a93-449a-b2ce-846a8abb86be
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2cc870f8-39c4-425a-a6cb-6d314713c7c4
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • IČO: 30416094
 • DIČ: 2020799209
 • Internetová adresa (URL): https://www.mindop.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : sekcia verejného obstarávania
 • E-mail: viktor.kovacs@mindop.sk
 • Telefónne číslo: +421259494824
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2305
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/A290/1
 • Názov: Poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a dokumentácie na výber súkromného partnera. Pre účely vypracovania cenovej ponuky verejný obstarávateľ poskytne záujemcom zoznam mostov vo formáte Microsoft excel (stav k 27.03.2024). Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutý aktualizovaný zoznam mostov, pričom úspešný uchádzač bude analyzovať mosty nachádzajúce sa v stupni stavebno-technického stavu 4, 5, 6 a 7 v čase vypracovania štúdie uskutočniteľnosti. Verejný obstarávateľ nepredpokladá, že sa stav mostov v lehote od 27.03.2024 do uzatvorenia zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania, výrazným spôsobom zmení. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 796 300
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71311300, 79100000, 79110000, 71356000, 79220000, 79314000, 71356100, 71356200
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie slobody
 • Ulica: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: sídlo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na adrese Námestie slobody č. 6, Bratislava, ak objednávateľ písomne neurčí iné miesto
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač (ďalej len "U") musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak U nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. U preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZVO predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku § 32 ods. 2 ZVO (predkladá iba doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO). VO podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) ZVO. Ak U nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ostatné doklady U predloží v ponuke.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO (po otvorení ponúk verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi vo verejnom obstarávaní podľa § 40 ZVO, vyhodnotí ponuky uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 ZVO, zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a uskutoční elektronickú aukciu podľa § 54 ZVO). 2. VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (ďalej len „EK“), ktorá sa realizuje webovej aplikácie JOSEPHINE (ďalej len „systém JOSEPHINE“), dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com. 3. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér určený na elektronizáciu zadávania zákaziek, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO zadáva zákazky v súlade so ZVO. 4. Súťažné podklady sú prístupné v systéme JOSEPHINE. Záujemca/ uchádzač má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto verejný obstarávateľ nebude poskytovať záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. 5. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je autentifikovaný v systéme JOSEPHINE, je povinný sa autentifikovať v systéme JOSEPHINE. 6. Telefonické kontakty verejného obstarávateľa slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému JOSEPHINE, nie na vysvetľovanie. V prípade otázok týkajúcich sa systému JOSEPHINE môžu Z/U požiadať o pomoc elektronicky na houston@proebiz.com príp. telefonicky počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod na +421 2 20 255 999, link https://josephine.proebiz.com/sk/support . 7. Záujemca má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). 8. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaný hospodársky subjekt, ktorý pomocou eID registruje štatutárny orgán daného hospodárskeho subjektu. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je hospodársky subjekt informovaný e-mailom. b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutárneho orgánu daného hospodárskeho subjektu na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutárneho zástupcu na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je hospodársky subjekt informovaný e-mailom. d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je hospodársky subjekt informovaný e-mailom. 9. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, písomne – výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v zmysle § 20 ZVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. 10. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. 11. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia zásielky sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 12. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému JOSEPHINE a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky/správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom. 13. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnému verejnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému. 14. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ v pravej hornej časti obrazovky. Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke. 15. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietok a ich odvolávanie vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie sa uskutočňuje v zmysle § 170 ods. 9 ZVO. 16. Verejný obstarávateľ si v prípade potreby, najmä v rámci poskytnutia/predloženia listinných originálov dokumentov vo verejnom obstarávaní a/alebo v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy, vyhradzuje právo použiť aj listinný typ komunikácie alebo elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu. 17. U predloží vo svojej ponuke všetky doklady a dokumenty ako originály elektronických dokumentov a/alebo úradne osvedčené kópie vytvorené zaručenou/elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. U môže predložiť aj kópie dokladov, vtedy VO môže kedykoľvek požiadať U o predloženie dokladov podľa § 49 ods. 7 ZVO. 18. V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, vytvorených zaručenou/ elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky. 19. U pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO (JED). Ak U preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED, v časti IV JED VO umožňuje vyplniť iba globálny údaj. VO môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. 20. VO vylúči z verejného obstarávania Z/U, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že Z/U uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž (§ 40 ods. 8 písm. d) ZVO). 21. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania/ obstarávania zameraného na sociálne aspekty/ obstarávania inovácii. 22. Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/A290/1
 • Názov : Poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách I. triedy, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a dokumentácie na výber súkromného partnera. Pre účely vypracovania cenovej ponuky verejný obstarávateľ poskytne záujemcom zoznam mostov vo formáte Microsoft excel (stav k 27.03.2024). Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutý aktualizovaný zoznam mostov, pričom úspešný uchádzač bude analyzovať mosty nachádzajúce sa v stupni stavebno-technického stavu 4, 5, 6 a 7 v čase vypracovania štúdie uskutočniteľnosti. Verejný obstarávateľ nepredpokladá, že sa stav mostov v lehote od 27.03.2024 do uzatvorenia zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania, výrazným spôsobom zmení. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 7 796 300
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71311300, 79100000, 79110000, 71356000, 79220000, 79314000, 71356100, 71356200
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie slobody
 • Ulica: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: sídlo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na adrese Námestie slobody č. 6, Bratislava, ak objednávateľ písomne neurčí iné miesto
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 ZVO na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom systému PROEBIZ TENDERBOX. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch a Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: k bodu "Predpokladaná hodnota": Uvedená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: - nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako PHZ. - nepodpísať zmluvu, ak nie je v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti. - pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania o znížení zmluvnej ceny. k bodu "Predpokladané trvanie – Trvanie (obdobie)“: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku III. Cena a platobné podmienky zmluvy k bodu "Viazanosť ponuky": Lehota viazanosti ponuky: 30.06.2025 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO: Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o VO delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania. Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/možnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Podľa preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014) cit.: „Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby podliehal administratívnemu alebo justičnému dohľadu“. V zmysle Metodického dokumentu MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“ sú poradcovia (právni, finanční a technickí) esenciálnou súčasťou projektového tímu zadávateľa koncesie (zadávateľ je povinný ho vytvoriť), ktorého cieľom je v prvej fáze zabezpečiť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a s tým súvisiace poradenské služby a následne pripraviť dokumentáciu pre verejné obstarávanie koncesionára. Vo všeobecnosti je teda možné identifikovať dve fázy poskytovania poradenských služieb: a) Poskytovanie poradenských služieb pri vypracovaní a samotné vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (1. etapa) b) Poskytovanie poradenských služieb pri príprave súťažiteľného PPP projektu, v procese výberu súkromného partnera a pri uzatváraní samotnej koncesnej zmluvy PPP projektu (2. etapa) 1. a 2. etapa sú v procese prípravy PPP projektu verejným obstarávateľom vo veľmi úzkej interoperabilite a sú navzájom prepojené vo všetkých relevantných aspektoch, pričom ich vzájomná previazanosť je v rovine právnej, finančnej aj technickej. Postup verejného obstarávania pre obe etapy v rámci jedného tendra je uvedený ako odporúčaný priamo v Metodických dokumentoch MF SR, a to konkrétne v dokumente „Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu“. V metodickom dokumente „Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces“ je stanovené, že optimálny postup obstarania predmetných služieb si zvolí zadávateľ. Postup obstarania oboch etáp v jednom verejnom obstarávaní evidujeme aj v rámci pravidiel Svetovej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktoré neoddeľujú obstarávanie poradcov na dve samostatné etapy. Postup spojenia oboch etáp poradenstva vo fáze prípravy (po vysúťaženie koncesionára) je vysoko efektívny najmä s ohľadom na to, že v rámci vypracovania štúdie uskutočniteľnosti poradca navníma a naštuduje enormné množstvo dokumentov, ktoré mu umožňujú projekt spoznať zo všetkých uhlov a identifikovať tie najdôležitejšie riziká, pričom pri vyhodnocovaní jednotlivých posudzovaných variantov spozná široké portfólio vzťahov, či už finančných, technických alebo právnych, ktoré sú pre verejného obstarávateľa z pohľadu poskytovania poradenských služieb od poradcu neoceniteľné v rámci prípravy podkladov pre verejné obstarávanie a výber súkromného partnera. Tieto poznatky následne poradca využíva v ďalších fázach projektu, ak štúdiu schváli vláda SR. Predmetný postup je žiaduci najmä z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V prípade, ak by po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti bolo potrebné zabezpečiť nové verejné obstarávanie na nového poradcu, takýto postup by bol vysoko neefektívny z pohľadu časových strát, ktoré vzniknú v rámci verejného obstarávania a s tým súvisiacich procesov, vrátane revíznych postupov a súčasne by verejný obstarávateľ vynakladal finančné prostriedky nehospodárne, a to v kontexte nevyhnutnosti naštudovania problematiky pripravovaného PPP projektu od počiatku novým poradcom, vrátane naštudovania všetkých podkladov, s ktorými pracoval predchádzajúci poradca pri vypracovávaní štúdie uskutočniteľnosti a samotnej materiálnej stránky štúdie. Rovnaký postup bol úspešne aplikovaný aj v rámci PPP projektu D4R7 a na základe empirických skúseností z tohto projektu vieme s určitosťou potvrdiť, že predmetné bolo vo fáze úspešnej prípravy PPP projektu vysoko efektívne. Predmetná problematika bola predmetom prerokovania aj na stretnutí s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) dňa 17.05.2022, na ktorom sme uviedli aj vyššie spomenuté argumenty. Záverom stretnutia bolo, že pokiaľ to Metodické dokumenty MF SR odporúčajú a verejný obstarávateľ predmetné riadne odôvodni, nemá NKÚ k takému postupu námietky.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO)
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ (ďalej len "VO") požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej má uchádzač (ďalej len "U") vedený účet, ktoré musí obsahovať: -informáciu o schopnosti U plniť finančné záväzky, -informáciu o tom, že U nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom U zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom U, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (§ 33 ods. 1 písm. d) ZVO)
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenia sa oblasťou, ktorej sa predmet zákazky týka, rozumie poskytovanie poradenskej činnosti (právnej, technickej, finančnej) pre oblasť prípravy alebo realizácie investičného projektu. Uchádzač preukáže obrat dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. súhrnnej výške 4 500 000,00 eur. Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch. V prípade, ak sa účtovné závierky U nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky U. V prípade, že doklady predkladá U so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len SR), musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Ak U so sídlom mimo SR z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedený celkový obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na vyčíslenie uvedeného obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, že U využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je U povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže U písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO (§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých poradenských služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje poskytnutie poradenských služieb týkajúcich sa projektov verejno-súkromného partnerstva realizovaných jedným z modelov PPP. Uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie: 1. minimálne 1 zmluvu v oblasti právneho poradenstva s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, ktorý v sebe zahŕňa minimálne tieto zložky: výstavbu, financovanie a prevádzku cestnej infraštruktúry. 2. minimálne 1 zmluvu z oblasti technického poradenstva s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, ktorý v sebe zahŕňa minimálne tieto zložky: výstavbu a prevádzku cestnej infraštruktúry 3. minimálne 1 alebo viac zmlúv z oblasti technického poradenstva na projektoch týkajúcich sa rekonštrukcie alebo novostavby mostných cestných objektov v súhrnnom počte minimálne 100 mostov. 4. minimálne 1 zmluvu z oblasti finančného poradenstva týkajúcu sa investičného projektu, ktorý bol finančne uzatvorený a v rámci ktorého bolo využité bankové financovanie, s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH. V prípade zmluvy/zmlúv z oblasti finančného poradenstva sa zmluva/zmluvy nemusí/nemusia týkať projektov verejno-súkromného partnerstva realizovaných jedným z modelov PPP. U môže vyššie uvedené zmluvy/požiadavky preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. VO odporúča, aby zoznam obsahoval min: -názov a sídlo odberateľa, -kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), -názov zmluvy, -predmet poskytnutej služby (opis predmetu poskytnutej služby), -doba poskytnutia od do (mesiac/ rok), -finančný podiel na poskytnutí služieb, -cena poskytnutej služby v eur celkom za požadované obdobie. V prípade, ak U predkladá/uvádza zmluvu, kt. realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, tzn. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia ver. obstarávania (rozhodné obdobie), U v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období. V prípade, ak poskytnutie služby realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže túto spôsobilosť prostredníctvom expertov na technické, právne a finančné poradenstvo a experta na verejné obstarávanie nasledovne: Minimálna požadovaná úroveň: Verejný obstarávateľ požaduje, aby U predložil Zoznam expertov (E) zodpovedných za poskytnutie služby s údajmi o odbornej praxi a odbornej kvalifikácií. U je povinný preukázať splnenie požiadaviek na E č. 1 až 12 deviatimi rôznymi osobami, pričom 1 osobou môže preukázať splnenie min. požiadaviek na viacerých expertov, max. však na dvoch expertov. Požiadavky na odbornú prax (prax) a odbornú kvalifikáciu za jednotlivých E, U preukáže predložením: -dokladom o dosiahnutom vzdelaní preukáže vzdelanie -potvrdením o zápise preukáže zápis v komore stavebných inžinierov alebo v obdobnej odbornej stavovskej organizácii -profesijných životopisov (CV) alebo ekvivalentných dokladov (ekv.). CV U preukáže prax a praktické skúsenosti (skúsenosti) E, v CV al. ekv. dokladoch E uvedie zoznam realizovaných projektov/zmlúv za E VO požaduje, aby predložený CV príslušného kľúčového E obsahoval nasledovné údaje: -meno a priezvisko príslušného E -história zamestnania/ praxe príslušného E vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie praxe rok a mesiac od do, pozícia, ktorú príslušný E zastával) -praktické skúsenosti E (názov zmluvy/predmetu plnenia, odberateľ/zamestnávateľ, kontaktná osoba odberateľa/zamestnávateľa /tel., email/, popis zmluvy/predmetu plnenia, pozícia na projekte/predmete plnenia, obdobie rok a mesiac od - do) -dátum a podpis E U vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných min požiadaviek na E č. 1 až 12: Experti na právne poradenstvo Výlučne pre účely právneho poradenstva a expertov právneho poradenstva platí, že za projekt rovnakého alebo obdobného charakteru ako projekt, ktorý sa týka predmetu zákazky, sa považuje projekt verejno-súkromného partnerstva realizovaný jedným z modelov PPP, ktorý v sebe zahŕňa zložky výstavby, financovania a prevádzky cestnej infraštruktúry. 1. Vedúci expert právneho tímu: - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo - zložená advokátska skúška, resp. obdobná skúška, ktorú Slovenská advokátska komora uznáva ako advokátsku skúšku, alebo ekvivalentná skúška vydaná kompetentnou príslušnou stavovskou organizáciou štátu, v ktorom je expert zodpovedný za poskytovanie právnych služieb usadený, pokiaľ sa v danom štáte vyžaduje zloženie advokátskej skúšky alebo obdobnej skúšky pre účely poskytovania právnych služieb. V prípade hosťujúceho euroadvokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine, v ktorej je expert usadený, ak sa takáto skúška v krajine vyžaduje. V prípade usadeného euroadvokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine, ktorej je expert občanom, ak sa takáto skúška v krajine vyžaduje. V prípade zahraničného advokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine registrácie - minimálne 10 rokov skúseností v oblasti právneho poradenstva - minimálne 5 rokov skúseností v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva v rámci minimálne 2 projektov rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH - skúsenosti s poskytovaním poradenstva, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na vypracovaní štúdie realizovateľnosti na projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH 2. Expert na PPP: - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo - zložená advokátska skúška, resp. obdobná skúška, ktorú Slovenská advokátska komora uznáva ako advokátsku skúšku, alebo ekvivalentná skúška vydaná kompetentnou príslušnou stavovskou organizáciou štátu, v ktorom je expert zodpovedný za poskytovanie právnych služieb usadený, pokiaľ sa v danom štáte vyžaduje zloženie advokátskej skúšky alebo obdobnej skúšky pre účely poskytovania právnych služieb. V prípade hosťujúceho euroadvokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine, v ktorej je expert usadený, ak sa takáto skúška v krajine vyžaduje. V prípade usadeného euroadvokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine, ktorej je expert občanom, ak sa takáto skúška v krajine vyžaduje. V prípade zahraničného advokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine registrácie - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním právnych poradenských služieb, - minimálne 2 roky skúseností s poskytovaním právneho poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky, s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH - skúsenosti s poskytovaním poradenstva, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na vypracovaní štúdie realizovateľnosti na projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: pokračovanie k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: 3. Expert na stavebné právo: - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo - zložená advokátska skúška, resp. obdobná skúška, ktorú Slovenská advokátska komora uznáva ako advokátsku skúšku, alebo ekvivalentná skúška vydaná kompetentnou príslušnou stavovskou organizáciou štátu, v ktorom je expert zodpovedný za poskytovanie právnych služieb usadený, pokiaľ sa v danom štáte vyžaduje zloženie advokátskej skúšky alebo obdobnej skúšky pre účely poskytovania právnych služieb. V prípade hosťujúceho euroadvokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine, v ktorej je expert usadený, ak sa takáto skúška v krajine vyžaduje. V prípade usadeného euroadvokáta sa expert preukáže zloženou advokátskou skúškou alebo ekvivalentným dokladom o obdobnej skúške požadovanej v krajine, ktorej je expert občanom, ak sa takáto skúška v krajine vyžaduje - minimálne 7 rokov skúseností v oblasti právneho poradenstva - minimálne 2 roky skúseností v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti dopravnej infraštruktúry na minimálne 2 projektoch v hodnote každého projektu minimálne 100 mil. eur bez DPH - minimálne 2 roky skúseností v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva týkajúceho sa sporovej agendy (t.j. zastupovanie v súdnom spore, rozhodcovskom konaní alebo konaní pred komisiou pre riešenie sporov) v oblasti nehnuteľností a/alebo dopravy a/alebo dopravnej infraštruktúry v aspoň 3 sporoch, pričom hodnota týchto sporov je spoločne minimálne 30 mil. eur a aspoň 1 spor sa týka výstavby infraštruktúrnej stavby Expert na verejné obstarávanie: 4. Expert na verejné obstarávanie: - ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou - minimálne 7 rokov skúseností v oblasti verejného obstarávania a skúsenosti s min. 3 nadlimitnými zákazkami v min. súhrnnej výške 100 mil. eur vrátane vykonávania činností: o zabezpečenie vypracovania dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, o uskutočňovanie úkonov smerujúcich k vyhláseniu verejného obstarávania, o zabezpečenie komunikácie s hospodárskymi subjektmi po vyhlásení verejného obstarávania, o dohliadanie na dodržanie lehôt v priebehu verejného obstarávania ustanovených týmto zákonom, o zabezpečenie úkonov smerujúcich k uzavretiu zmluvy po vyhodnotení ponúk, - skúsenosť s realizáciou verejného obstarávania formou súťažného alebo koncesného dialógu, ktoré bolo ukončené podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom Experti na technické poradenstvo Výlučne pre účely technického poradenstva a expertov technického poradenstva platí, že za projekt rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorý sa týka predmetu zákazky, sa považuje projekt verejno-súkromného partnerstva realizovaný jedným z modelov PPP, ktorý v sebe zahŕňa zložky výstavby a prevádzky cestnej infraštruktúry. 5. Vedúci expert technického tímu: - ukončené vysokoškolské (ďalej len „VŠ“) technické vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním - zápis v Slovenskej komore stavebných inžinierov alebo v prípade cudzích štátnych príslušníkov zápis v obdobnej odbornej stavovskej organizácii podľa krajiny občianstva alebo trvalého pobytu, pokiaľ sa v danom štáte vyžaduje zápis do odbornej stavovskej organizácie pre účely výkonu predmetného povolania - minimálne 10 rokov skúseností s poskytovaním technických poradenských služieb v oblasti projektovania, výstavby, prevádzky a údržby cestných komunikácii - minimálne 5 rokov skúseností s poskytovaním technického poradenstva v rámci minimálne 2 projektov rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH - skúsenosti s poskytovaním poradenstva, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na vypracovaní štúdie realizovateľnosti na projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH 6. Expert na cestné mostné objekty: - ukončené VŠ technické vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním - zápis v Slovenskej komore stavebných inžinierov s autorizáciou pre mostné objekty alebo u cudzích štátnych príslušníkov zápis v obdobnej odbornej stavovskej organizácii podľa krajiny občianstva alebo trvalého pobytu, pokiaľ sa v danom štáte vyžaduje zápis do odbornej stavovskej organizácie pre účely výkonu predmetného povolania - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním technických poradenských služieb v oblasti projektovania, výstavby, prevádzky a údržby cestných mostných objektov - minimálne 2 roky skúseností s poskytovaním technického poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky, alebo projektu obdobného charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH vo funkcii odborníka na cestné mostné objekty 7. Expert na prevádzku a údržbu cestnej infraštruktúry: - ukončené VŠ technické vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním technických poradenských služieb v oblasti prevádzky a údržby cestných komunikácií - minimálne 2 roky skúseností s poskytovaním technického poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky, alebo projektu obdobného charakteru ako projekt, ktorého sa týka predmet zákazky, s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH vo funkcii experta na prevádzku a údržbu cestnej infraštruktúry
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: pokračovanie k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: 8. Expert na PPP: - ukončené VŠ technické vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním technických poradenských služieb v oblasti projektovania, výstavby, prevádzky a údržby cestných komunikácii - minimálne 2 roky skúseností s poskytovaním technického poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky, s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH - skúsenosti s poskytovaním poradenstva, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na vypracovaní štúdie realizovateľnosti na projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky, s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH Experti na finančné poradenstvo: Výlučne pre účely finančného poradenstva a expertov finančného poradenstva platí, že za projekt rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorý sa týka predmetu zákazky, sa považuje projekt verejno-súkromného partnerstva realizovaný jedným z modelov PPP, ktorý v sebe zahŕňa zložky výstavby, financovania a prevádzky infraštruktúry. 9. Vedúci expert finančného tímu: - ukončené VŠ ekonomické vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním - minimálne 10 rokov skúseností s poskytovaním finančných poradenských služieb - minimálne 5 rokov skúseností z oblasti finančného poradenstva na minimálne 2 projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, ktoré boli finančne uzatvorené - skúsenosti s poskytovaním poradenstva, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na vypracovaní štúdie realizovateľnosti na projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, ktoré boli finančne uzatvorené 10. Expert na bankové financovanie: - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním finančných poradenských služieb - minimálne 2 roky skúseností z oblasti finančného poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, ktorý bol finančne uzatvorený a v rámci ktorého bolo využité bankové financovanie a/alebo štruktúrované financovanie a/alebo projektové financovanie 11. Expert na PPP: - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním finančných poradenských služieb v oblasti infraštruktúry - minimálne 2 roky skúseností s poskytovaním finančného poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, ktorý bol finančné uzatvorený - skúsenosti s poskytovaním poradenstva, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na vypracovaní štúdie realizovateľnosti na projektoch rovnakého charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH 12. Expert na finančné modelovanie: - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním - minimálne 7 rokov skúseností s poskytovaním finančných poradenských služieb - minimálne 2 roky skúseností s poskytovaním finančného poradenstva v rámci minimálne 1 projektu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je projekt, ktorého sa týka predmet zákazky s investičným nákladom na minimálne 1 projekt v hodnote minimálne 190 mil. eur bez DPH, v rámci ktorého finančný poradca nastavoval, resp. revidoval finančný model súkromného partnera, vrátane úpravy finančného modelu po finančnom uzatvorení projektu
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Úspešná ponuka je tá, ktorá sa umiestni po elektronickej aukcii na prvom mieste, pričom vyhovuje všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za poskytnutie predmetu zákazky vyjadrená v eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač je v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti povinný: - predložiť dôkaz o zápise v registri partnerov verejného sektora (RPVS) za seba a za každého subdodávateľa uchádzača (ak sa uplatňuje) a v prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade so ZoVO v prípade, že úspešný uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi; vrátane podielu subdodávok, - v prípade skupiny dodávateľov – predložiť zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 01.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 01.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: V súlade s § 54 ods. 3 ZVO je pri uplatnení elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a neposiela sa uchádzačom ani zápisnica z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 250 000 eur. Bližšie informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A. Pokyny pre záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní na vypracovanie ponuky. Záručná listina alebo poistná záruka, ktorá je vydaná bankou alebo poisťovňou ako originál v elektronickej podobe, sa predkladá ako súčasť ponuky elektronicky. Záručná listina alebo poistná záruka, ktorá nie je vydaná bankou alebo poisťovňou ako originál v elektronickej podobe, sa predkladá verejnému obstarávateľovi ako listinný originál, prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne alebo ich kombináciou do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55164/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504405
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém JOSEPHINE
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)