Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2024
Kód zákazky: 1/NLZ/2024
Kód oznámenia: 12103 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 2 120 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlavná
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Prešov 08001 Slovensko Odberné miesta zriadené v objektoch vo vlastníctve organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1A
Zdroj:

Popis

Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2024 Predmet časti 1 zákazky Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov pre organizácie na základe podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch v predpokladanom množstve: 3 569 623 kWh Predmet časti 2 zákazky Predmetom tejto časti zákazky je dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov pre organizácie na základe podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách: Kategória M - predpokladané množstvo 17 395,529 MWh/rok Kategória S - predpokladané množstvo 2 287,690 MWh/rok Príloha 1A súťažných podkaldov - Zoznam organizácií pristupujúcich k Rámcovej dohode a odberné miesta pre časť zákazky č. 1 "Dodanie elektrickej energie" zriadené v objektoch vo vlastníctve organizácií Príloha 1B súťažných podkladov - Zoznam organizácií pristupujúcich k Rámcovej dohode a odberné miesta pre časť zákazky č. 2 "Dodanie zemného plynu" zriadené v objektoch vo vlastníctve organizácií

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1289675
1. Základné údaje
 • Organizácia: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov (ID: 28722)
 • Zákazka: Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2024 (ID: 504839)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: a98c88f6-3b73-4489-bad6-158f71f5b642
 • Identifikátor verzie oznámenia: d7a984a6-4b7e-4ea5-8c23-447b576d93c9
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
 • IČO: 00179205
 • DIČ: 2021283176
 • Internetová adresa (URL): https://www.grkatpo.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 1
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 • E-mail: css@css.kbs.sk
 • Telefónne číslo: +421949291445
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú verejným obstarávateľom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Rekreácia, kultúra a náboženstvo
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/11968
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 1/NLZ/2024
 • Názov: Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2024
 • Opis: Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2024 Predmet časti 1 zákazky Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov pre organizácie na základe podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch v predpokladanom množstve: 3 569 623 kWh Predmet časti 2 zákazky Predmetom tejto časti zákazky je dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov pre organizácie na základe podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách: Kategória M - predpokladané množstvo 17 395,529 MWh/rok Kategória S - predpokladané množstvo 2 287,690 MWh/rok Príloha 1A súťažných podkaldov - Zoznam organizácií pristupujúcich k Rámcovej dohode a odberné miesta pre časť zákazky č. 1 "Dodanie elektrickej energie" zriadené v objektoch vo vlastníctve organizácii´ Príloha 1B súťažných podkladov - Zoznam organizácií pristupujúcich k Rámcovej dohode a odberné miesta pre časť zákazky č. 2 "Dodanie zemného plynu" zriadené v objektoch vo vlastníctve organizácii´
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 120 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 2 120 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Zemný plyn
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 1
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 081 35
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Odberne´ miesta zriadene´ v objektoch vo vlastníctve organizácii´ pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1A a 1B súťažných podkladov.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie elektrickej energie (EE)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/NLZ/2024
 • Názov : Dodanie elektrickej energie (EE)
 • Opis: Predmet časti 1 zákazky Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov pre organizácie na základe podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch v predpokladanom množstve: 3 569 623 kWh
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 3569623
 • Jednotka: kilowatthodina
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 720 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kapitulská 11
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 811 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Odberne´ miesta zriadene´ v objektoch vo vlastníctve organizácii´ pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1A
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Nie
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Viac o elektronickej aukcii je uvedené v časti B.4 Spôsob realizácie elektronickej aukcie súťažných podkladov
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1720
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Kategórie kupujúcich v rámcovej dohode: Zoznam organizácií pristupujúcich k Rámcovej dohode a odberné miesta pre časť zákazky č. 1 "Dodanie elektrickej energie" zriadené v objektoch vo vlastníctve organizácii´ tvorí prílohu súťažných podkladov.
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 720 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Ucha´dzacˇ musi´ predlozˇitˇ zoznam doda´vok tovarov za predcha´dzaju´ce tri roky od vyhla´senia verejne´ho obstara´vania s uvedeni´m cien, leho^t dodania a odberatelˇov; dokladom je referencia, ak odberatelˇom bol verejny´ obstara´vatelˇ alebo obstara´vatelˇ podlˇa za´kona o verejnom obstara´vani´. V zozname ucha´dzacˇ uvedie: a) na´zov alebo obchodne´ meno odberatelˇa, b) adresu jeho si´dla alebo miesta podnikania, c) na´zov tovaru, druh tovaru a miesto dodania, d) celkovu´ cenu za realiza´ciu doda´vky tovaru, e) da´tum zacˇiatku a koniec lehoty realiza´cie doda´vky tovaru. K zoznamu doda´vok tovaru je mozˇne´ predlozˇitˇ aj do^kaz/potvrdenie o plneni´ (iny´ ako referencia podlˇa za´kona, ak objedna´vatelˇom bola ina´ osoba ako verejny´ obstara´vatelˇ). Odporu´cˇane´ na´lezˇitosti tohto do^kazu su´: -identifika´cia odberatelˇa a kontakt na odberatelˇa, -identifika´cia poskytovatelˇa, -na´zov a strucˇny´ opis predmetu zmluvy, na za´klade ktore´ho bude mozˇne´ vyhodnotitˇ splnenie podmienok u´cˇasti a minima´lnych pozˇiadaviek urcˇeny´ch v ra´mci jednotlivy´ch podmienok u´cˇasti, -skutocˇne fakturovanu´ cenu plnenia v eur bez DPH, -obdobie poskytovania sluzˇieb s presnostˇou na mesiac, -vyjadrenie odberatelˇa o plneni´ zmluvny´ch povinnosti´ odberatelˇom a identifika´ciu doda´vatelˇa. Minima´lna pozˇadovana´ u´rovenˇ sˇtandardov: V pri´pade predkladania ponuky na cˇastˇ 1 "Dodanie elektrickej energie (EE)" verejny´ obstara´vatelˇ pozˇaduje preuka´zatˇ uskutocˇnenie doda´vok elektrickej energie minima´lne pre 5 odberatelˇov za predcha´dzaju´ce tri roky od vyhla´senia verejne´ho obstara´vania s celkovou su´cˇtovou cenou (cenou spolu) vysˇsˇou, ako 500 000,00 EUR bez DPH vra´tane tarify za distribu´ciu elektriny, prenosu elektriny a stra´t pri prenose a distribu´cii elektriny, ako aj ostatny´ch regulovany´ch polozˇiek (tarifa za syste´move´ sluzˇby, tarifa za preva´dzkovanie syste´mu) podlˇa cenove´ho rozhodnutia U´radu pre regula´ciu sietˇovy´ch odvetvi´ Slovenskej republiky (U´RSO), dˇalej vra´tane odvodu do Na´rodne´ho jadrove´ho fondu na vyradˇovanie jadrovy´ch zariadeni´ a na nakladanie s vyhorety´m jadrovy´m palivom a ra´dioakti´vnymi odpadmi a spotrebnej dane.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Pre časť 1 zákazky sú dve kritéria na vyhodnotenie ponúk "Najnižšia cena", ktorú predstavuje Celková kúpna cena - Kc závislá od aditívneho koeficientu dodávateľa v EUR bez DPH (váha 95 bodov).
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 95
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najväčšie tolerančné pásmo“(bod 7.14 návrhu rámcovej dohody), v rámci ktorého môže kupujúci odobrať elektrinu za zmluvnú cenu C v rámci dohodnutej odchýlky (váha 5 bodov)
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najväčšie tolerančné pásmo
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 4
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky funkcionalitou elektronického prostriedku
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: 11 000 EUR podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504839
 • Označenie dokumentu/zákazky: súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Dodanie PLYNU
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/NLZ/2024
 • Názov : Dodanie PLYNU
 • Opis: 1. Dodanie dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov (od 1.1.2025 do 31.12.2025) pre organizácie na základe podmienok stanovených v súťažných podkladoch v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách: Kategória M - predpokladané množstvo 17 395,529 MWh/rok Kategória S - predpokladané množstvo 2 287,690 MWh/rok 2. Zoznam kupujúcich – odberateľov zemného plynu a zoznam odberných miest vrátane predpokladaných odberov zemného plynu v rámci jednotlivých tarifných pásiem je uvedený v Prílohe cˇ. 1B – Zoznam organizácii´ pristupujúcich k verejnému obstarávaniu a ich predpokladaný´ objem odberu zemného plynu.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 2305085.53
 • Jednotka: kilowatthodina
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 400 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 1
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 081 35
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Zoznam kupujúcich – odberateľov zemného plynu a zoznam odberných miest vrátane predpokladaných odberov zemného plynu v rámci jednotlivých tarifných pásiem je uvedený v Prílohe cˇ. 1B – Zoznam organizácii´ pristupujúcich k verejnému obstarávaniu a ich predpokladaný´ objem odberu zemného plynu.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 1 400 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Ucha´dzacˇ musi´ predlozˇitˇ zoznam doda´vok tovarov za predcha´dzaju´ce tri roky od vyhla´senia verejne´ho obstara´vania s uvedeni´m cien, leho^t dodania a odberatelˇov; dokladom je referencia, ak odberatelˇom bol verejny´ obstara´vatelˇ alebo obstara´vatelˇ podlˇa za´kona o verejnom obstara´vani´. V zozname ucha´dzacˇ uvedie: a) na´zov alebo obchodne´ meno odberatelˇa, b) adresu jeho si´dla alebo miesta podnikania, c) na´zov tovaru, druh tovaru a miesto dodania, d) celkovu´ cenu za realiza´ciu doda´vky tovaru, e) da´tum zacˇiatku a koniec lehoty realiza´cie doda´vky tovaru. K zoznamu doda´vok tovaru je mozˇne´ predlozˇitˇ aj do^kaz/potvrdenie o plneni´ (iny´ ako referencia podlˇa za´kona, ak objedna´vatelˇom bola ina´ osoba ako verejny´ obstara´vatelˇ). Odporu´cˇane´ na´lezˇitosti tohto do^kazu su´: -identifika´cia odberatelˇa a kontakt na odberatelˇa, -identifika´cia poskytovatelˇa, -na´zov a strucˇny´ opis predmetu zmluvy, na za´klade ktore´ho bude mozˇne´ vyhodnotitˇ splnenie podmienok u´cˇasti a minima´lnych pozˇiadaviek urcˇeny´ch v ra´mci jednotlivy´ch podmienok u´cˇasti, -skutocˇne fakturovanu´ cenu plnenia v eur bez DPH, -obdobie poskytovania sluzˇieb s presnostˇou na mesiac, -vyjadrenie odberatelˇa o plneni´ zmluvny´ch povinnosti´ odberatelˇom a identifika´ciu doda´vatelˇa. V pri´pade predkladania ponuky na cˇastˇ 2 "Dodanie zemne´ho plynu" verejny´ obstara´vatelˇ pozˇaduje preuka´zatˇ doda´vky zemne´ho plynu minima´lne pre 5 odberatelˇov za predcha´dzaju´ce tri roky od vyhla´senia verejne´ho obstara´vania s celkovou su´cˇtovou cenou (cenou spolu) vysˇsˇou, ako 1 300 000,00 EUR bez DPH vra´tane ceny za sluzˇby su´visiace s prepravou a s distribu´ciou a vra´tane spotrebnej dane.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: váha 95 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 95
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najväčšie tolerančné pásmo (článok 7 návrhu rámcovej dohody), v rámci ktorého môže kupujúci odobrať plyn za zmluvnú cenu P v rámci dohodnutej odchýlky (váha 5 bodov)
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najväčšie tolerančné pásmo
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 4
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronický nástroj IS EPVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: 25 000 EUR podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504839
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504633
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)