Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia
Kód zákazky: 01/2024/RIA/LU
Kód oznámenia: 12061 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233141-9
Predpokladaná hodnota: 28 416,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prešov
Adresa: Hlavná
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia prác na vodorovnom značení pozemných komunikácií a parkovísk. Obnova a zhotovenie Vodorovného dopravného značenia / ďalej VDZ / pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov. Táto obnova a realizácia nového VDZ sa týka vybraných ulíc, lokalít a parkovacích zón v meste Prešov. Celková obnova a realizácia VDZ bude rozdelená do dvoch etáp: Prvá etapa je plánovaná na mesiace máj až jún, naplánované sú lokality, vybrané ulice a parkovacie zóny v meste Prešov. Druhá etapa je plánovaná na mesiace júl až október, a to pri zavádzaní nových parkovacích zón v meste Prešov Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto výzvy). Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu miesta plnenia, za jeho zabezpečenie, označenie dočasným dopravným značením, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie dočasného dopravného značenia a jeho odstránenie po ukončení plnenia

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Prešov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289204
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prešov (ID: 79187)
 • Zákazka: Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia (ID: 504625)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prešov
 • IČO: 00327646
 • DIČ: 2021225679
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 73
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov, n. o.
 • E-mail: lucia.lukacova@riapresov.sk
 • Telefónne číslo: +421917574248
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5963
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/2024/RIA/LU
 • Názov: Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia prác na vodorovnom značení pozemných komunikácií a parkovísk. Obnova a zhotovenie Vodorovného dopravného značenia / ďalej VDZ / pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov. Táto obnova a realizácia nového VDZ sa týka vybraných ulíc, lokalít a parkovacích zón v meste Prešov. Celková obnova a realizácia VDZ bude rozdelená do dvoch etáp: Prvá etapa je plánovaná na mesiace máj až jún, naplánované sú lokality, vybrané ulice a parkovacie zóny v meste Prešov. Druhá etapa je plánovaná na mesiace júl až október, a to pri zavádzaní nových parkovacích zón v meste Prešov Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto výzvy). Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu miesta plnenia, za jeho zabezpečenie, označenie dočasným dopravným značením, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie dočasného dopravného značenia a jeho odstránenie po ukončení plnenia
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 28 416.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na údržbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Natieračské práce povrchu vozoviek
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/2024/RIA/LU
 • Názov : Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia prác na vodorovnom značení pozemných komunikácií a parkovísk. Obnova a zhotovenie Vodorovného dopravného značenia / ďalej VDZ / pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov. Táto obnova a realizácia nového VDZ sa týka vybraných ulíc, lokalít a parkovacích zón v meste Prešov. Celková obnova a realizácia VDZ bude rozdelená do dvoch etáp: Prvá etapa je plánovaná na mesiace máj až jún, naplánované sú lokality, vybrané ulice a parkovacie zóny v meste Prešov. Druhá etapa je plánovaná na mesiace júl až október, a to pri zavádzaní nových parkovacích zón v meste Prešov Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto výzvy). Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu miesta plnenia, za jeho zabezpečenie, označenie dočasným dopravným značením, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie dočasného dopravného značenia a jeho odstránenie po ukončení plnenia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 28 416.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na údržbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Natieračské práce povrchu vozoviek
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia.
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, oprávnenie si overí verejný obstarávateľ). 2. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3.Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Podmienky účasti uvedené v bode 1. až 3. môže uchádzač preukázať vyplneným čestným vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č. 3 výzvy. Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v prvej odrážke tohto bodu výzvy, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady a zároveň nepožiadal o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov na území Slovenskej republiky, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude Objednávka na dodanie predmetu zákazky. Vystavená objednávka nesmie byť v rozpore s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 09.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 09.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky sa otvárajú bez prítomnosti uchádzačov.
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504625
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ePVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)