Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň
Kód zákazky: 107/2024
Kód oznámenia: 12064 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79952000-2
Predpokladaná hodnota: 51 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ivanská cesta Bratislava 82104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Komplexné zabezpečenie firemného podujatia na kľúč pre zamestnancov verejného obstarávateľa v trvaní päť (5) hodín. Podujatie sa uskutoční v areáli sídla verejného obstarávateľa. Firemná akcia bude pozostávať z cateringu, z hudobného sprievodu DJ, moderovaním podujatia moderátorom, zabezpečenia stanov, sedenia a športových aktivít.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289222
1. Základné údaje
 • Organizácia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ID: 97805)
 • Zákazka: Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň (ID: 504630)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
 • IČO: 00681300
 • DIČ: 2020318256
 • Internetová adresa (URL): https://www.olo.sk
 • Adresa
 • Ulica: Ivanská cesta
 • Číslo: 22
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: nakup@olo.sk
 • Telefónne číslo: +421918110319
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6823
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 107/2024
 • Názov: Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň
 • Opis: Komplexné zabezpečenie firemného podujatia na kľúč pre zamestnancov verejného obstarávateľa v trvaní päť (5) hodín. Podujatie sa uskutoční v areáli sídla verejného obstarávateľa. Firemná akcia bude pozostávať z cateringu, z hudobného sprievodu DJ, moderovaním podujatia moderátorom, zabezpečenia stanov, sedenia a športových aktivít.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ivanská cesta 22
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 107/2024
 • Názov : Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň
 • Opis: Premetom zákazky je komplexné zabezpečenie firemného podujatia na kľúč pre zamestnancov verejného obstarávateľa v trvaní päť (5) hodín. Podujatie sa uskutoční v areáli sídla verejného obstarávateľa. Firemná akcia bude pozostávať z cateringu, z hudobného sprievodu DJ, moderovaním podujatia moderátorom, zabezpečenia stanov, sedenia a športových aktivít.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 51 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 55320000, 55400000, 92622000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ivanská cesta 22
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 20.06.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmetné tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, t.j. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: a) Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu minimálne päť referencií poskytnutej služby za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia tejto zákazky na rovnaký alebo podobný charakter predmetu zákazky vo finančnom objeme minimálne 30 000,- EUR bez DPH za jednotlivé zákazky. Za poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú služby poskytované v oblasti kompletného zabezpečenia firemnej akcie. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby zoznam poskytnutých služieb obsahoval minimálne: • názov a sídlo odberateľa, • kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), • predmet poskytnutej služby, • opis predmetu poskytnutej služby • lehota dodania, • cena poskytnutej služby bez DPH celkom za požadované obdobie. b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov. Koordinátor podujatia minimálne 1 osoba musí disponovať minimálne: - 3 ročné skúsenosti s organizovaním podobných podujatí – zabezpečovania firemných akcií. - Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie dokladu podpísaného dotknutou osobou, na ktorom budú uvedené minimálne : identifikačné údaje povereného koordinátora podujatia, ktorý zabezpečí priebeh akcie a preukázanie minimálne 3 ročné skúsenosti s organizovaním podobných podujatí – zoznam realizovaných podujatí.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v Prílohe č. 4 - Zmluva o organizovaní podujatia
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: Ivanská cesta 22, Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504630
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504630
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)