Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky
Kód zákazky: 042024
Kód oznámenia: 11915 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15100000-9
Predpokladaná hodnota: 65 096,10 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Medická
Košice - mestská časť Západ
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Medická Košice - mestská časť Západ Slovensko
Zdroj:

Popis

Špecifikácia predmetu zákazky 1. Verejný obstarávateľ pri dodávke potravín postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 168 zo dňa 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie a tak uplatňuje zásadu: „ podporiť spotrebu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre zabezpečenie stravovania“. 2. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 3. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 4.Minimálne požiadavky na predmet zákazy: Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky 4.1 Mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené, nesmie byť prebaľované (predtým vákuovo zabalené). Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: • po rozmrazení alebo zmrazení • obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti • cudzieho zápachu V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso alebo prebaľované (predtým vákuovo zabalené), bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.2 vysledovateľný pôvod mäsa : • Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Verejný obstarávateľ požaduje pri hovädzom mäse od víťazného uchádzača, že býk nesmie byť starší ako 24 mesiacov. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. • Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 4.3 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé opracované mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie nebaleného tovaru. 4.4 Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „nebalené mäso“ víťazný uchádzač pri každom dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje:  názov potraviny,  údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“  netto množstvo podľa osobitného predpisu,  dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 4.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3. V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 4.7 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky , ktoré nie sú uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa a mäsových výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy. 4.8Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 4.9Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.10Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich výrobu, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 2016. 4.11Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických vlastností a kvality. 4.12 Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289491
1. Základné údaje
 • Organizácia: Školský internát, Medická 2, Košice (ID: 6865)
 • Zákazka: Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky (ID: 504738)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Školský internát, Medická 2, Košice
 • IČO: 00164101
 • DIČ: 2020951867
 • Adresa
 • Ulica: Medická
 • Číslo: 2
 • Mesto: Košice - mestská časť Západ
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0903520052
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Školský internát, Medická 2, Košice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/595
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 042024
 • Názov: Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky
 • Opis: Špecifikácia predmetu zákazky 1. Verejný obstarávateľ pri dodávke potravín postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 168 zo dňa 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie a tak uplatňuje zásadu: „ podporiť spotrebu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre zabezpečenie stravovania“. 2. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 3. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 4.Minimálne požiadavky na predmet zákazy: Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky 4.1 Mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené, nesmie byť prebaľované (predtým vákuovo zabalené). Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: • po rozmrazení alebo zmrazení • obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti • cudzieho zápachu V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso alebo prebaľované (predtým vákuovo zabalené), bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.2 vysledovateľný pôvod mäsa : • Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Verejný obstarávateľ požaduje pri hovädzom mäse od víťazného uchádzača, že býk nesmie byť starší ako 24 mesiacov. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. • Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 4.3 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé opracované mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie nebaleného tovaru. 4.4 Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „nebalené mäso“ víťazný uchádzač pri každom dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje: ? názov potraviny, ? údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“ ? netto množstvo podľa osobitného predpisu, ? dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 4.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3. V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 4.7 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky , ktoré nie sú uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa a mäsových výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy. 4.8Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 4.9Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.10Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich výrobu, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 2016. 4.11Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických vlastností a kvality. 4.12 Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 65 096.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 65 096.10
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 042024
 • Názov : Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky
 • Opis: Špecifikácia predmetu zákazky 1. Verejný obstarávateľ pri dodávke potravín postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 168 zo dňa 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie a tak uplatňuje zásadu: „ podporiť spotrebu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre zabezpečenie stravovania“. 2. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 3. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 4.Minimálne požiadavky na predmet zákazy: Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky 4.1 Mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené, nesmie byť prebaľované (predtým vákuovo zabalené). Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: • po rozmrazení alebo zmrazení • obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti • cudzieho zápachu V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso alebo prebaľované (predtým vákuovo zabalené), bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.2 vysledovateľný pôvod mäsa : • Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Verejný obstarávateľ požaduje pri hovädzom mäse od víťazného uchádzača, že býk nesmie byť starší ako 24 mesiacov. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. • Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 4.3 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé opracované mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie nebaleného tovaru. 4.4 Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „nebalené mäso“ víťazný uchádzač pri každom dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje: ? názov potraviny, ? údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“ ? netto množstvo podľa osobitného predpisu, ? dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 4.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3. V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 4.7 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky , ktoré nie sú uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa a mäsových výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy. 4.8Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 4.9Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 4.10Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich výrobu, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 2016. 4.11Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických vlastností a kvality. 4.12 Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504738
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)