Malé komunálne vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Malé komunálne vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu
Kód zákazky: TS-0121/2024
Kód oznámenia: 12044 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34134200-7
Predpokladaná hodnota: 48 950,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
Adresa: Hradby
05401 Levoča
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hradby Levoča 05401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie malého komunálneho vozidla na zber a prepravu komunálneho odpadu. Vozidlo bude určené pre zber a prepravu komunálneho odpadu z ťažko dostupných miest v meste Levoča.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288887
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technické služby mesta Levoča (ID: 50417)
 • Zákazka: Malé komunálne vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu (ID: 504485)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
 • IČO: 35528052
 • DIČ: 2020731713
 • Internetová adresa (URL): http://ts.levoca.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Hradby
 • Číslo: 2
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 05401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: verejneosvetlenie@levoca.eu
 • Telefónne číslo: +421907929636
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú miestnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3177
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: TS-0121/2024
 • Názov: Malé komunálne vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie malého komunálneho vozidla na zber a prepravu komunálneho odpadu. Vozidlo bude určené pre zber a prepravu komunálneho odpadu z ťažko dostupných miest v meste Levoča.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 48 950
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nákladné vozidlá s vyklápaním
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kežmarská cesta č. 65
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 05401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Malé komunálne vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: TS-0121/2024
 • Názov : Malé komunálne vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie malého komunálneho vozidla na zber a prepravu komunálneho odpadu. Vozidlo bude určené pre zber a prepravu komunálneho odpadu z ťažko dostupných miest v meste Levoča.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 48 950
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nákladné vozidlá s vyklápaním
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kežmarská ulica č. 65
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 05401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 180
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Referencie
 • Opis podmienky účasti: • 3 referencie na rovnaký / obdobný predmet plnenia za predchádzajúcich 5 rokov (za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) so sumárnym nákladom minimálne 45 000,00 eur bez DPH s potvrdením obstarávateľa /odberateľa o uspokojivom dodaní tovaru. V prípade, ak je referencia vedená v evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke: www.uvo.gov.sk postačuje, ak uchádzač uvedie v ponuke identifikačné údaje k danej referencii, overenie vykoná verejný obstarávateľ,
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: - cena bez DPH, - výška DPH v %, - výška DPH v EUR, - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena s DPH / Cena celkom
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa, vzhľadom na použitú metódu verejného obstarávania, je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504485
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)