Rekonštrukcia obecného úradu v obci Nová Dedinka – II. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia obecného úradu v obci Nová Dedinka – II. etapa
Kód zákazky: 01/2024/ND
Kód oznámenia: 11946 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 339 359,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Nová Dedinka
Adresa: Mierová
90029 Nová Dedinka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mierová Nová Dedinka 90029 Slovensko
Zdroj:

Popis

Rekonštrukcia Obecného úradu 2. etapa rieši zníženie energetických nárokov budovy – zateplenie stropu, strechy, fasády, fotovoltaický systém, vodozádržné opatrenie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289420
1. Základné údaje
  • Organizácia: Obec Nová Dedinka (ID: 9703)
  • Zákazka: Rekonštrukcia obecného úradu v obci Nová Dedinka – II. etapa (ID: 504703)
  • Typ formulára: Súťaž
  • Identifikátor verzie oznámenia: 8b0a54a8-d9f9-4fae-8bf7-eb1270bb9a2e
  • Verzia oznámenia : 01
  • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
  • 2.1 Organizácie
  • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
  • IČO: 31797903
  • DIČ: 2021511008
  • Adresa
  • Ulica: Ružová dolina
  • Číslo: 10
  • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
  • PSČ: 82109
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • E-mail: info@uvo.gov.sk
  • Telefónne číslo: +421250264111
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Obec Nová Dedinka
  • IČO: 00304981
  • DIČ: 2020662215
  • Názov organizačného útvaru: Smart projekty s.r.o.Vajnorská 1357/72, 831 04 Bratislava – Nové Mesto IČO: 54 317 584 Kontaktná osoba: Ing. Matej Hajko email: obstaravanie@obstaravanie.com
  • Adresa
  • Ulica: Mierová
  • Číslo: 11
  • Mesto: Nová Dedinka
  • PSČ: 90029
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • E-mail: novadedinka@stonline.sk
  • Telefónne číslo: +421260301080
  • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
  • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
  • 3.1 Kupujúci
  • 3.1.1 Kupujúci
  • Základné údaje o kupujúcom
  • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Nová Dedinka)
  • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
  • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
  • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4144
  • Poskytovatelia služieb
  • Poskytovatelia služieb
  • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
  • 4.1 Účel
  • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
  • Predchádzajúce oznámenie:
  • 4.1.2 Opis
  • Referenčné číslo: 01/2024/ND
  • Názov: Rekonštrukcia obecného úradu v obci Nová Dedinka – II. etapa
  • Opis: Rekonštrukcia Obecného úradu 2. etapa rieši zníženie energetických nárokov budovy – zateplenie stropu, strechy, fasády, fotovoltaický systém, vodozádržné opatrenie.
  • Druh zákazky: Stavebné práce
  • 4.1.3 Rozsah obstarávania
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • 4.2 Súťažné podmienky
  • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
  • Dôvody na vylúčenie
  • Zoznam a krátky opis podmienok: Ak uchádzač umiestnený na prvom mieste v poradí nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 a 8 ZVO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 9 ZVO. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO alebo dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 a 8 ZVO nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, uchádzač uvedie opatrenia na vykonanie nápravy v ponuke.
  • 4.3 Informácie o postupe
  • 4.3.1 Postup
  • Druh postupu: Iný jednofázový postup
  • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
  • 4.4.1 Maximálny počet častí
  • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
  • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
  • 5.1 Informácie o časti
  • 5.1.1 Časť
  • Názov: Stavebné práce na rekonštrukcii II. etapy obecného úradu
  • Účel
  • Opis časti
  • Referenčné číslo: 01/2024/ND
  • Názov : Stavebné práce na rekonštrukcii II. etapy obecného úradu
  • Opis: Rekonštrukcia Obecného úradu 2. etapa rieši zníženie energetických nárokov budovy – zateplenie stropu, strechy, fasády, fotovoltaický systém, vodozádržné opatrenie.
  • Druh zákazky: Stavebné práce
  • Rozsah obstarávania
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 327 291
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
  • Opis strategického verejného obstarávania: Zníženie environmentálnych vplyvov
  • Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Obecný úrad
  • Ulica: Mierová 11
  • Mesto: Nová Dedinka
  • PSČ: 90029
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Finančné prostriedky EÚ
  • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
  • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
  • Rámcová dohoda: Žiadna
  • Dynamický nákupný systém: Žiadny
  • Informácie o rámcovej dohode
  • Kategórie: Kategórie kupujúcich
  • Súťažné podmienky
  • Zoznam podmienok účasti
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
  • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
  • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO predložením dokumentov/dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
  • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
  • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
  • Názov podmienky účasti: B. Uchádzač musí preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokladov/dokumentov podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
  • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
  • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • Zoznam kritérií
  • Zoznam kritérií
  • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
  • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v eur s DPH.
  • Ďalšie požiadavky
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Vyhradená účasť: Žiadne
  • Informácie o variantoch
  • Varianty: Nie sú povolené
  • Požiadavky na plnenie zmluvy
  • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
  • Elektronická fakturácia: Povinná
  • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ začne dielo vykonávať až po odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
  • Elektronický katalóg
  • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
  • Postup po procese udeľovania
  • Elektronická platba: áno
  • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Lehota I
  • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
  • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 16:00
  • Viazanosť ponuky
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 213
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
  • Jazyk na predkladanie dokumentov
  • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
  • Informácie o otváraní ponúk
  • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
  • Čas otvárania ponúk: 16:05
  • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
  • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online).
  • Zábezpeka
  • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
  • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 7 000,00 EUR (slovom: sedemtisíc eur). Bližšie informácie sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov.
  • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
  • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=504703&orgId=4144
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
  • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
  • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504703
  • Komunikačný kanál ad hoc
  • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
  • Preskúmanie
  • Organizácia pre preskúmanie
  • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
  • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • 5.1.2 Časť
  • Názov: Výstavba fotovoltaického zariadenia na budove obecného úradu
  • Účel
  • Opis časti
  • Referenčné číslo: 01/2024/ND
  • Názov : Výstavba fotovoltaického zariadenia na budove obecného úradu
  • Opis: Rekonštrukcia Obecného úradu 2. etapa rieši zníženie energetických nárokov budovy – zateplenie stropu, strechy, fasády, fotovoltaický systém, vodozádržné opatrenie.
  • Druh zákazky: Stavebné práce
  • Rozsah obstarávania
  • Množstvo: 1
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 12 068
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
  • Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Obecný úrad
  • Ulica: Mierová 11
  • Mesto: Nová Dedinka
  • PSČ: 900 29
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Finančné prostriedky EÚ
  • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
  • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
  • Rámcová dohoda: Žiadna
  • Dynamický nákupný systém: Žiadny
  • Informácie o rámcovej dohode
  • Kategórie: Kategórie kupujúcich
  • Súťažné podmienky
  • Zoznam podmienok účasti
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
  • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO predložením dokumentov/dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
  • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osoby zodpovednej za vedenie – realizáciu stavby, ktorá bude vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, resp. podľa predpisov iného členského štátu EÚ alebo členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní - GPA (ďalej len "predpis členského štátu pôvodu"). 2.1 Uchádzač musí preukázať, že disponuje min. 1 odborne spôsobilou osobou s požadovanou praxou ako stavbyvedúci (garant). Uchádzač za tohto garanta vo svojej ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby ako celok, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. 2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. 2.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa odbornej spôsobilosti alebo technickej spôsobilosti spoločne.
  • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • Zoznam kritérií
  • Zoznam kritérií
  • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
  • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v eur s DPH.
  • Ďalšie požiadavky
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Vyhradená účasť: Žiadne
  • Informácie o variantoch
  • Varianty: Nie sú povolené
  • Požiadavky na plnenie zmluvy
  • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
  • Elektronická fakturácia: Povinná
  • Postup po procese udeľovania
  • Elektronická platba: áno
  • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Lehota I
  • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
  • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 16:00
  • Jazyk na predkladanie dokumentov
  • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
  • Informácie o otváraní ponúk
  • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
  • Čas otvárania ponúk: 16:05
  • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
  • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online).
  • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
  • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504703
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
  • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
  • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504703
  • Komunikačný kanál ad hoc
  • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
  • Preskúmanie
  • Organizácia pre preskúmanie
  • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
  • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)