„Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov_2024
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 12063 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212313-3
Predpokladaná hodnota: 4 271 554,82 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajské múzeum v Prešove
Adresa: Hlavná
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Prešov 08001 Slovensko Katastrálne územie: Prešov, p.č.: 454/2, 455, 456/1, Súpisné číslo: s.č. 86, 88, 90
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia múzea - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov. Budova sa nachádza v meste Prešov (k.ú. Prešov) na pozemku p.č.: 454/2 (súp.č. 86), 455 (súp.č. 88), 456/1 (súp.č. 90). Jedná sa o tri historické renesančné objekty a nadzemné podlažia sú spoločne využívané ako výstavné miestnosti Krajského múzea. Uličné krídla sú celoplošne podpivničené. Účel objektu rekonštrukciou nemení. Naďalej bude slúžiť ako múzeum. Cieľom realizácie rekonštrukcie stavby je: - Odstránenie a obnova poškodenej časti objektu dvorového krídla - Vytvorenie nového sociálno hygienického zázemia - Odstránenie hygienických nedostatkov - Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy - Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy - Vybudovanie novej plynovej prípojky - Rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281249
1. Základné údaje
 • Organizácia: Krajské múzeum v Prešove (ID: 37513)
 • Zákazka: „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov_2024 (ID: 499926)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d419d041-4615-4b05-af2b-072b7bc8c79b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Krajské múzeum v Prešove
 • Internetová adresa (URL): https://tripolitana.sk/
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 86
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: luptak@arrpsk.sk
 • Telefónne číslo: +421915963032
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Krajské múzeum v Prešove
 • IČO: 37781278
 • DIČ: 2021481825
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 86
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: luptak@arrpsk.sk
 • Telefónne číslo: +421915963032
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Krajské múzeum v Prešove)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3853
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov_2024
 • Opis: Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia múzea - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov. Budova sa nachádza v meste Prešov (k.ú. Prešov) na pozemku p.č.: 454/2 (súp.č. 86), 455 (súp.č. 88), 456/1 (súp.č. 90). Jedná sa o tri historické renesančné objekty a nadzemné podlažia sú spoločne využívané ako výstavné miestnosti Krajského múzea. Uličné krídla sú celoplošne podpivničené. Účel objektu rekonštrukciou nemení. Naďalej bude slúžiť ako múzeum. Cieľom realizácie rekonštrukcie stavby je: - Odstránenie a obnova poškodenej časti objektu dvorového krídla - Vytvorenie nového sociálno hygienického zázemia - Odstránenie hygienických nedostatkov - Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy - Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy - Vybudovanie novej plynovej prípojky - Rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 4 271 554.82
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na múzeách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 86, 88, 90
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katastrálne územie: Prešov, p.č.: 454/2, 455, 456/1, Súpisné číslo: s.č. 86, 88, 90
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Verejný obstarávateľ nemá prístup k portálu verejnej správy, preto je potrebné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia predložiť. Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO resp. podľa § 152 ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO"). 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom elektronickej platformy, ktorej funkcionalita je zabezpečená využitím IS EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné). 3. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie 4. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 ZVO. 5. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 34 ods. 3 ZVO. 6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7. V súlade s § 33 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný obstarávateľ, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 ZVO bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne, vrátane uvedenia zabezpečovacieho inštitútu, t.z. že iná osoba musí preukázať akým spôsobom bude ručiť za záväzky vyplývajúce zo zmluvy, aby verejný obstarávateľ vedel posúdiť schopnosť inej osoby znášať riziká vyplývajúce zo záväzkového vzťahu pri plnení zmluvy.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov_2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov_2024
 • Opis: Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia múzea - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov. Budova sa nachádza v meste Prešov (k.ú. Prešov) na pozemku p.č.: 454/2 (súp.č. 86), 455 (súp.č. 88), 456/1 (súp.č. 90). Jedná sa o tri historické renesančné objekty a nadzemné podlažia sú spoločne využívané ako výstavné miestnosti Krajského múzea. Uličné krídla sú celoplošne podpivničené. Účel objektu rekonštrukciou nemení. Naďalej bude slúžiť ako múzeum. Cieľom realizácie rekonštrukcie stavby je: - Odstránenie a obnova poškodenej časti objektu dvorového krídla - Vytvorenie nového sociálno hygienického zázemia - Odstránenie hygienických nedostatkov - Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy - Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy - Vybudovanie novej plynovej prípojky - Rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 4 271 554.82
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na múzeách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 86, 88, 90
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katastrálne územie: Prešov, p.č.: 454/2, 455, 456/1, Súpisné číslo: s.č. 86, 88, 90
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie o elektronickej aukcii je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z Programu Slovensko, Priorita: 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, Opatrenie/Špecifický cieľ: 401201011 - RSO2.1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR).
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. 1. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. 2. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 1.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 18 mil. Eur bez DPH .
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 pi´sm. c) zákona o verejnom obstarávaní, predložením súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácať svoje záväzky - ukazovatele likvidity za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prehlásení uchádzač uvedie, aký stupeň likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa dosahuje. Vzorec a údaje, ktoré´ do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v Súťažných podkladoch. K prehláseniu uchádzač predloží aj súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovne´ závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentne´ k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za predchádzajúce tri hospodárske roky, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia bytˇ preložené do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 pi´sm. c) zákona splní uchádzačˇ: Likvidita 2. stupňa: Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmeticky´ priemer z predchádzajúcich troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupne´ (to znamená, ak sú dostupne´ za predchádzajúce tri hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupne´ za dva hospodárske roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa musí bytˇ rovný alebo vyšší ako 0,7. Likvidita 3. stupňa: Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmeticky´ priemer z predchádzajúcich troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupne´ ( to znamená, ak sú dostupne´ za predchádzajúce tri hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupne´ za predchádzajúce dva hospodárske roky, tak súčet za tieto dva hospodárske roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa musí bytˇ rovný alebo vyšší ako 1,5.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že: - celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako 6 000 000,- EUR bez DPH, - minimálne jedna stavba na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch musí byť v hodnote 3 000 000,- EUR bez DPH a - v preukázaných referenciách bola celková hodnota stavebných prác, ktorých predmetom boli reštaurátorské práce rovnaká alebo vyššia ako 250 000,- EUR bez DPH Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky budú považované práce na obnove alebo rekonštrukcii objektov – národných kultúrnych pamiatok (stavby, ktorá je zapísaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 29/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade. Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov. Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných predpisov v krajine pôvodu. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalenty dokladov a doklady vystavené inými členskými štátmi EÚ.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii nasledovné osoby resp. kľúčových odborníkov: 5.1 Min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorej odborná spôsobilosť sa preukazuje; b) Životopis, z ktorého budú zrejmé údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby, kde preukáže účasť na zákazkách na pozícii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote minimálne 4 mil. Eur bez DPH (kumulatívne); c) Čestné vyhlásenie tejto osoby, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu stavby s uvedením, v akom právnom vzťahu je k uchádzačovi. 5.2 minimálne jedna osoba - bezpečnostný technik. Uchádzač predloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, resp. ekvivalentný doklad platný v krajinách Európskej únie, profesijný životopis podpísaný osobou bezpečnostného technika, z ktorého bude zrejmé jeho vzdelanie, priebeh zamestnaní vrátane aktuálnej pracovnej pozície a informácia, v akom právnom vzťahu vystupuje voči uchádzačovi. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ na výkon daných činností podľa príslušných právnych predpisov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom. 5.3 Kľúčových odborníkov na reštaurovanie: Kľúčový odborník č. 1: S1 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru; Kľúčový odborník č. 2: S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry; Kľúčový odborník č. 3: S9 - Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. Verejný obstarávateľ požaduje u týchto kľúčových odborníkov na reštaurovanie predložiť: - podpísaný profesijný životopis; - platné osvedčenie o zápise do zoznamu členov Komory reštaurátorov v požadovanej špecializácii reštaurovania (resp. ekvivalentný doklad); - čestné vyhlásenie uchádzača alebo inej osoby prostredníctvom ktorej preukazuje uchádzač splnenie podmienky účasti podpísané štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, že kľúčový odborník je zamestnancom alebo má iný právny vzťah. Pokiaľ uchádzačom uvedená osoba, ktorou preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti nie je zamestnancom uchádzača, alebo nevykonáva požadované činnosti (stavbyvedúci, bezpečnostný technik, reštaurátor) pre uchádzača na základe obdobného pracovného vzťahu (dohoda o vykonaní práce a pod.), bude sa to posudzovať, že uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti spôsobom využitia odborných kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO, ktorá musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia minimálne v rozsahu ako sa požaduje od uchádzača a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods.1 písm. d) ZVO v súbehu s § 35 ZVO, systém manažérstva kvality.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy: 6.1 Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom ISO EN 9001, ktorý je definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality v oblasti pozemných stavieb. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. 6.2 Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom OHSAS 45001, alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti Pozemných stavieb. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO a § 36 ZVO uvedením environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Podstatné úlohy sú uvedené v Súťažných podkladoch a vychádzajú z Prílohy SP - výkaz výmer. 2. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP. 3. V zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela. Podrobné podmienky zloženia záruk sú uvedené v ZoD.
 • Elektronický podpis
 • Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014].: áno
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne online v systéme ePVO. Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov. Otváranie ponúk prebehne online v systéme ePVO. Otváranie ponúk je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka sa požaduje vo výške 90 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/499926
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499926
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)