Základné potraviny pre „VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Kód zákazky: 18/ME/2024
Kód oznámenia: 12002 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 769 318,74 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Považská
94911 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Považská Nitra 94911 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP. Názov predmetu zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Logický celok č. 1 „Mäso a mäsové výrobky“ Logický celok č. 2 „Chlieb a pekárenské výrobky“ Logický celok č. 3 „ Hrubý tovar“ Logický celok č. 4 „Mlieko a mliekarenské výrobky“ Logický celok č. 5 „Mrazené výrobky“ Logický celok č. 6 „Ovocie a zelenina“ Logický celok č. 7 „Dodávka vajec“ Logický celok č. 8 „Hydina a hydinové výrobky

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1289407
1. Základné údaje
 • Organizácia: „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra (ID: 14205)
 • Zákazka: Základné potraviny pre „VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra (ID: 504692)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 64f0f659-904d-45ed-9e4e-66a4f1ce7f5e
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0b6d60ef-1815-4bd6-8272-a3f82ab6913c
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • IČO: 00351776
 • DIČ: 2021102985
 • Adresa
 • Ulica: Považská
 • Číslo: 14
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94911
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0903520052
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 („VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Sociálna ochrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/892
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov: Základné potraviny pre „VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Opis: Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP. Názov predmetu zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Logický celok č. 1 „Mäso a mäsové výrobky“ Logický celok č. 2 „Chlieb a pekárenské výrobky“ Logický celok č. 3 „ Hrubý tovar“ Logický celok č. 4 „Mlieko a mliekarenské výrobky“ Logický celok č. 5 „Mrazené výrobky“ Logický celok č. 6 „Ovocie a zelenina“ Logický celok č. 7 „Dodávka vajec“ Logický celok č. 8 „Hydina a hydinové výrobky
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 769 318.74
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 769 318.74
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 8
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 8
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Logický celok č. 1 „Mäso a mäsové výrobky“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 1 „Mäso a mäsové výrobky“
 • Opis: Logický celok č. 1 „Mäso a mäsové výrobky“ Špecifikácia predmetu zákazky Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie mäsa a mäsových výrobkov prevažne zo slovenskej produkcie, slovenských bitúnkov. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého kuchynského opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Objednávky tovaru budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 10,00 hod., spravidla 5 krát, minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky 3.1 Mäso musí byť dodávané vákuovo balené. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: • po rozmrazení alebo zmrazení • obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti • cudzieho zápachu V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 3.2 vysledovateľný pôvod mäsa : • hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku , • bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku • Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. • Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 3.3 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou pre vákuovo balený tovar. 3.4 Víťazný uchádzač pri každom dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje: ? názov potraviny, ? údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“ ? netto množstvo podľa osobitného predpisu, ? dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 3.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3. V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 3.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 3.7 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky , ktoré nie je uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa a mäsových výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy. 3.8 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 3.9 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 3.10 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 3.11 Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich výrobu, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 2016.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 118 105.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Logický celok č. 2 „Chlieb a pekárenské výrobky“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 2 „Chlieb a pekárenské výrobky“
 • Opis: Logický celok č. 2 „Chlieb a pekárenské výrobky“ Špecifikácia predmetu zákazky 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka chleba a pečiva. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Čiastkové objednávky tovarov budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, - vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch 6 krát do týždňa : pondelok až sobota najneskôr do 06,00 hod. rannej. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 4. Minimálne požiadavky na predmet zákazky: Logický celok č. 2 „Chlieb a pekárenské výrobky“ Požiadavky na chlieb, pečivo: Výrobky verejný obstarávateľ preferuje zo pšenično – ražného cesta s ražným kvasom - typ múk: – 70 % pšeničná - 30 % ražná - nejde o pečivo vyrobené z kvasníc, ale z ražného kvásku - bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel. - vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1. 4.1 Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č.2143/2006-100 PK SR. Tovar musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách a § 3 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 4.2 Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula. 4.3 Dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť. 4.4 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 4.5Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania minimálnych kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších vlastností a kvality. 4.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 4.7 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 4.8 Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. 4.9 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom Objednávateľa kontrolným orgánom Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR – fotokópia dokladu, - platné potvrdenie ŠVaPS SR (alebo RÚVZ), že uchádzač vyrába chlieb nepriamym, trojstupňovým vedením, - platné potvrdenie ŠVaPS SR (alebo RÚVZ), že uchádzač vyrába pečivo a jemné pečivo priamym vedením, alebo na rozkvas. - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených surovín, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 78 287.65
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Logický celok č. 3 „Hrubý tovar“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 3 „Hrubý tovar“
 • Opis: Logický celok č. 3 „Hrubý tovar“ Verejný obstarávateľ z dôvodu kvality požaduje oleje značky: Raciol, Heliol, Venus alebo ekvivalent, ktorý musí byť minimálne v kvalite uvedených značiek alebo musí mať vyššiu kvalitu ako v prípade uvedených značiek. Špecifikácia predmetu zákazky 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka rôznych potravinárskych výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Čiastkové objednávky tovaru budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, - vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 12,00 hod., minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v súlade s platnými hygienickými predpismi, - preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu predmetu zákazky, - obaly, označenie a preprava tovaru bude v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení vrátane vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, platných právnych predpisov k tomu zákonu, hygienických noriem a Potravinového kódexu SR, bez viditeľných známok poškodenia a kontaminácie, - cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávok kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu, dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok zadaných telefonicky alebo e-mailom podľa potrieb kupujúceho, - kupujúci je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite a jednotkovom objeme, podľa špecifikácie predmetu zmluvy, - splatnosť faktúry od doručenia je 30 dní, faktúra musí obsahovať číslo objednávky, súčasťou faktúry je dodací list, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia v lehote splatnosti. Dňom doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok, - celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. 2. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 3. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených surovín, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 169 209.53
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.4 Časť
 • Názov: Logický celok č. 4 „Mlieko a mliekarenské výrobky“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 4 „Mlieko a mliekarenské výrobky“
 • Opis: Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov prevažne zo slovenskej produkcie. Špecifikácia predmetu zákazky 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov . Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 3. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Čiastkové objednávky tovar budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 12,00 hod., minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 4. Minimálne požiadavky na predmet zákazky: Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Požiadavky na mlieko: - preferujeme pasterizované mlieko, - vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5, - minimálny obsah tuku 1,5% Požiadavky na mliečne výrobky: - syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad - jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 variabilných mliečnych baktérií probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, - ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky musia mať min. 90% mliečnej zložky a max. 7% cukru (v prípade školského stravovania) alebo medu, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, - vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5. 4.1 Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby, všetky produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby. 4.2 Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale - obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby a spotreby. 4.3 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických vlastností a kvality. 4.4 Množstvá a sortiment tovarov sú určené od súčasného počtu a zloženia stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet aj zloženie počas zmluvného vzťahu môže zmeniť - zvýšiť, resp. znížiť. Na základe toho môže obstarávateľ množstvá a sortiment upraviť podľa aktuálnych stavov. Zvýšenie, zmena sortimentu alebo zníženie objemu zákazky je prípustné za predpokladu neprekročenia celkovej ceny zákazky. 4.5 Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opisnom formulári alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. 4.6 V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri preberaní tovaru zistí objednávateľ zrejmé vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar alebo jeho časť. Túto skutočnosť vyznačí na dodacom liste a vadný tovar odovzdá vodičovi, ktorý ho odoberie späť. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť zrejmé vady tovaru, resp. ho vymeniť. 4.7 V prípade, že dodávané položky budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku) v súlade s Potravinovým kódexom SR, so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a so zákonom č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených surovín, - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti presne uvedených motorových vozidiel na prepravu uvádzaných tovarov alebo záznam z kontroly vykonanej na motorových vozidlách uchádzača, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 120 048.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.5 Časť
 • Názov: Logický celok č. 5 „Mrazené výrobky“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 5 „Mrazené výrobky“
 • Opis: Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie potravín prevažne zo slovenskej produkcie a uprednostňuje biopotraviny. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Čiastkové objednávky tovaru budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, - vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 12,00 hod., minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. Špecifikácia predmetu zákazky 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka hlbokozmrazených a chladených potravín. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 3. Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších vlastností a kvality. 4. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku. 5. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 6. Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 7. V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 8. Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených surovín, - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti presne uvedených motorových vozidiel na prepravu uvádzaných tovarov alebo záznam z kontroly vykonanej na motorových vozidlách uchádzača, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 46 206.56
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.6 Časť
 • Názov: Logický celok č. 6 „Ovocie a zelenina“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 6 „Ovocie a zelenina“
 • Opis: Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie ovocia a zeleniny prevažne zo slovenskej produkcie a uprednostňuje biopotraviny. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Čiastkové objednávky tovaru budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, - vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 12,00 hod., minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. Špecifikácia predmetu zákazky 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 3. Minimálne požiadavky na predmet zákazky: Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina 3.1 kvalitu ovocia a zeleniny s výnimkou povolených odchýlok sú výrobky: • neporušené, zdravé (vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou, alebo inak poškodené, tak, že nie sú vhodné na spotrebu), • čisté (bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok), • bez škodcov alebo poškodení spôsobenými škodcami, ktoré ovplyvnia dužinu, • bez nadmernej povrchovej vlhkosti, • bez cudzieho pachu a chuti, • výrobky musia znášať prepravu a manipuláciu a byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave, • plody musia byť toho istého pôvodu, odrody alebo obchodnej triedy a kvality. 3.2 zrelosť: • plody musia dokazovať uspokojivú zrelosť a nesmú byť prezrelé, 3.3 označovanie pôvodu produktov: • v prípade tovaru pochádzajúceho z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia. • Verejný obstarávateľ preferuje produkty mierneho pásma, resp. pri sezónnom ovocí a zelenine preferuje regionálny sortiment. 3.4 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 3.5 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky, ktoré nie je uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh ovocia a zeleniny na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty. 3.6 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 3.7 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parameter čerstvosti (overením aký čas zostáva do dátumu spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti). Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy (na základe zmyslového posúdenia farby, vône tovaru). Ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodávaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie dohody. 3.8 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických vlastností a kvality. 3.9 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 3.10 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 3.11 Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených surovín, - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti presne uvedených motorových vozidiel na prepravu uvádzaných tovarov alebo záznam z kontroly vykonanej na motorových vozidlách uchádzača, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 132 205.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.7 Časť
 • Názov: Logický celok č. 7 „Dodávka vajec“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 7 „Dodávka vajec“
 • Opis: Logický celok č. 7 „Dodávka vajec“ Špecifikácia predmetu zákazky Vajcia 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka vajec v škrupine, čerstvé. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Čiastkové objednávky tovar budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 12,00 hod., minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Minimálne požiadavky na predmet zákazky: - Verejný obstarávateľ požaduje iba vajcia pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov - vajcia z voľného výbehu, alebo podstielkového chovu. - Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 ( dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni) Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených potravín, - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti presne uvedených motorových vozidiel na prepravu uvádzaných tovarov alebo záznam z kontroly vykonanej na motorových vozidlách uchádzača, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP, - predložiť rozhodnutie o schválení farmy pre chov nosníc vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, zároveň predložiť čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu (výrobcov) od ktorého (ktorých) dodal rozhodnutie o schválení farmy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 18 320
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.8 Časť
 • Názov: Logický celok č. 8 „Hydina a hydinové výrobky“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/ME/2024
 • Názov : Logický celok č. 8 „Hydina a hydinové výrobky“
 • Opis: Logický celok č. 8 „Hydina a hydinové výrobky Špecifikácia predmetu zákazky Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie hydiny a hydinových výrobkov prevažne zo slovenskej produkcie, slovenských fariem. 1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka hydina a hydinové výrobky. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Čiastkové objednávky tovaru budú realizované telefonicky, emailom alebo prostredníctvom objednávacieho systému spoločnosti, vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 07,00 do 10,00 hod., minimálne 3 krát do týždňa : v pondelok, v stredu a v piatok. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 3.Minimálne požiadavky na predmet zákazy: Logický celok č. 8 Hydina a hydinové výrobky 3.1 Chladená hydina musí byť dodávaná čerstvá. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: • po rozmrazení alebo zmrazení • obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti • cudzieho zápachu V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené hydinové mäso, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 3.2 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé hydinové mäso povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie nebaleného tovaru. 3.3 V prípade, ak ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „nebalené hydina“ víťazný uchádzač pri každom dodaní hydiny na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje: ? názov potraviny, ? údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“ ? netto množstvo podľa osobitného predpisu, ? dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si hydina udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 3.4 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 3.5 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky , ktoré nie je uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa a mäsových výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy. 3.6 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 3.7 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 3.8 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ďalej predloží (do 2dní): - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na skladovanie uvedených surovín, - potvrdenie Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti presne uvedených motorových vozidiel na prepravu uvádzaných tovarov alebo záznam z kontroly vykonanej na motorových vozidlách uchádzača, - Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej kvality, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou alebo HACCP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 86 936.84
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuka sa vyhodnocuje na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504692
 • Označenie dokumentu/zákazky: Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.ezakazky.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)