MULTIFUNKČNÉ IHRISKO TJ JAROVCE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO TJ JAROVCE
Kód zákazky: 1_2024_ZNH_EVO
Kód oznámenia: 11851 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Palmová
85110 Bratislava - mestská časť Jarovce
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Palmová Bratislava - mestská časť Jarovce 85110 Slovensko
Zdroj:

Popis

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S OPLOTENÍM TJ JAROVCE. Predmetom zákazky je vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom o rozmeroch 40x20 m + bránkoviska 4x1,5 m; oplotenie s výškou 6 m vrátane ochranných sietí; spodná stavba multifunkčného ihriska o rozmere 40x20m + bránkoviska 4x1,5m/2x; futbalové hliníkové bránky 4x2 m montované do montážnych puzdier. Podrobné informácie sa nachádzajú v technickej správe, projektovej dokumentácii a výkaze výmer (príloha č. 1, 2 a 3)

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mestská časť Bratislava - Jarovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289261
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Jarovce (ID: 62221)
 • Zákazka: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO TJ JAROVCE (ID: 504641)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Jarovce
 • IČO: 00304603
 • DIČ: 2020910859
 • Adresa
 • Ulica: Palmová
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Jarovce
 • PSČ: 85110
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starosta@jarovce.sk
 • Telefónne číslo: +421905617305
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Jarovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4113
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1_2024_ZNH_EVO
 • Názov: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO TJ JAROVCE
 • Opis: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S OPLOTENÍM TJ JAROVCE. Predmetom zákazky je vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom o rozmeroch 40x20 m + bránkoviska 4x1,5 m; oplotenie s výškou 6 m vrátane ochranných sietí; spodná stavba multifunkčného ihriska o rozmere 40x20m + bránkoviska 4x1,5m/2x; futbalové hliníkové bránky 4x2 m montované do montážnych puzdier. Podrobné informácie sa nachádzajú v technickej správe, projektovej dokumentácii a výkaze výmer (príloha č. 1, 2 a 3)
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Jarovce
 • PSČ: 85110
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO TJ JAROVCE
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1_2024_ZNH_EVO
 • Názov : MULTIFUNKČNÉ IHRISKO TJ JAROVCE
 • Opis: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S OPLOTENÍM TJ JAROVCE
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Jarovce
 • PSČ: 85110
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál TJ Jarovce na Ovocnej ul. v Bratislave
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: predložením zoznamu realizovaných prác, rovnakého alebo podobného charakteru za posledných 5 rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukáže zrealizovanie minimálne dvoch úspešne zrealizovaných zákaziek. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom boli: a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia v Evidencii referencií. Je potrebné, aby uchádzač uviedol odkazy na tie referencie, ktoré sú rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. b) iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. V prípade, že v rámci realizácie referenčnej zákazky boli realizované aj práce iného charakteru ako je hlavný predmet zákazky, musí byť zo zoznamu stavebných prác, resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmá hodnota a druh stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen skupiny dodávateľov a pod.), musí byť zo zoznamu stavebných prác, resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie plnenia podmienky účasti zrejmé, v akom rozsahu alebo finančnom objeme boli realizované stavebné práce uchádzačom. Zoznam poskytnutých prác (referencia) musí obsahovať názov a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail), predmet poskytnutej služby, cena a lehota dodania.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Zaslaním scanu osvedčenia pre činnosť stavbyvedúci s originálnou pečiatkou a podpisom na preukázanie odbornej spôsobilosti dokladom o oprávnení vykonávať vedenie uskutočňovanie stavieb – v súlade s prísl. ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: podľa § 117. splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v prílohe v Návrhu zmluvy o dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Jarovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Jarovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: v systéme EVO
 • Miesto otvárania ponúk: MiÚ MČ Bratislava-Jarovce, IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4113
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504641
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Jarovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Jarovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)