Stavebné úpravy pre debarierizáciu školy a školského internátu SOŠ stavebnej v Žiline

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy pre debarierizáciu školy a školského internátu SOŠ stavebnej v Žiline
Kód zákazky: SOSSZA202401ZNH
Kód oznámenia: 11797 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 135 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tulipánová
011 62 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Tulipánová Žilina 011 62 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky stavebných prác na Debarierizácii školy budú 2 etapy, realizované súčasne v jednej zákazke. V 1. etape ( Nová škola (škola), chodba a telocvičňa) je úprava bezbariérových vstupov do chodby( pergoly ) a Novej školy, stavebné úpravy sociálneho zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (OSP) v Novej škole, stavebné úpravy pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín pre OSP (v chodbe a Novej škole) pre OSP, je riešené vyrovnávanie výškových rozdielov niektorých podláh šikmými rampami. V priestore telocvične je navrhnutá šatňa a sociálne zariadenie pre osoby s OSP a výmena niektorých dverí telocvične a posilňovne. Medzi školami sú riešené dve parkovacie miesta pre OSP s dopravným označením. V 2. etape ( školskom internáte ) je riešený nový bočný vstup pomocou novej rampy do priestoru ubytovania osôb s OSP do školského internátu a ubytovanie osôb ( OSP ) 1 bunka pre dievčatá a 1 pre chlapcov. Pred školským internátom sú riešené dve parkovacie miesta pre OSP s dopravným označením. Stavebné úpravy zahŕňajú čiastočné úpravy dotknutej zdravotechniky a elektroinštalácie s tým, že stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289111
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina (ID: 53040)
 • Zákazka: Stavebné úpravy pre debarierizáciu školy a školského internátu SOŠ stavebnej v Žiline (ID: 504479)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Názov organizačného útvaru: SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina
 • Internetová adresa (URL): https://www.sosstavebna.sk
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
 • IČO: 00893226
 • DIČ: 2020642448
 • Názov organizačného útvaru: Stredná odborná škola stavebná Žilina
 • Internetová adresa (URL): https://www.sosstavebna.sk
 • Adresa
 • Ulica: Tulipánová
 • Číslo: 2
 • Mesto: Žilina
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditel@sosstavebna.sk
 • Telefónne číslo: +421905609074
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1753
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SOSSZA202401ZNH
 • Názov: Stavebné úpravy pre debarierizáciu školy a školského internátu SOŠ stavebnej v Žiline
 • Opis: Predmetom zákazky stavebných prác na Debarierizácii školy budú 2 etapy, realizované súčasne v jednej zákazke. V 1. etape ( Nová škola (škola), chodba a telocvičňa) je úprava bezbariérových vstupov do chodby( pergoly ) a Novej školy, stavebné úpravy sociálneho zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (OSP) v Novej škole, stavebné úpravy pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín pre OSP (v chodbe a Novej škole) pre OSP, je riešené vyrovnávanie výškových rozdielov niektorých podláh šikmými rampami. V priestore telocvične je navrhnutá šatňa a sociálne zariadenie pre osoby s OSP a výmena niektorých dverí telocvične a posilňovne. Medzi školami sú riešené dve parkovacie miesta pre OSP s dopravným označením. V 2. etape ( školskom internáte ) je riešený nový bočný vstup pomocou novej rampy do priestoru ubytovania osôb s OSP do školského internátu a ubytovanie osôb ( OSP ) 1 bunka pre dievčatá a 1 pre chlapcov. Pred školským internátom sú riešené dve parkovacie miesta pre OSP s dopravným označením. Stavebné úpravy zahŕňajú čiastočné úpravy dotknutej zdravotechniky a elektroinštalácie s tým, že stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 011 62
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača: a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súvislosti s preukázaním podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) uchádzač alebo skupina uchádzačov preukázala oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a ich zmien (alebo ekvivalent) ako k hlavnému predmetu zákazky. b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. c) U uchádzača nemôže existovať dôvod na vylúčenie podľa podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, ani podľa § 40 ods. 8 písm. d). Tým nie je dotknuté ustanovenie § 11. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača: a) Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní -zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania u s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom A. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, B. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznamom uskutočnených stavebných prác musí uchádzač preukázať, že úspešne realizoval min. 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. hodnote 100.000,00 EUR bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavebné resp. rekonštrukčné práce na pozemných stavbách.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Požiadavky na obsah súťažnej ponuky sú uvedené v Prílohe č.10 Súťažné podklady a návrhu Zmluvy. Uchádzač je povinný priložiť k súťažnému návrhu vyplnené čestné vyhlásenia ( prílohy č. 5 - 9, návrh Zmluvy a zoznam uskutočnených stavebných prác v zmysle bodu 11, odsek a). Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie zákazky žiadny preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ mu nebudú pridelené finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR, alebo súťažná ponuka prekročí hodnotu PHZ 135 000 € bez DPH.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebné úpravy pre debarierizáciu školy a školského internátu SOŠ stavebnej v Žiline
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SOSSZA01ZNH
 • Názov : Stavebné úpravy pre debarierizáciu školy a školského internátu SOŠ stavebnej v Žiline
 • Opis: Predmetom zákazky stavebných prác na Debarierizáciu školy budú 2 etapy, realizované súčasne v jednej zákazke. V 1. etape ( Nová škola ( škola ), chodba a telocvičňa) je úprava bezbariérových vstupov do chodby a Novej školy, stavebné úpravy sociálneho zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (OSP) v Novej škole, stavebné úpravy pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín pre OSP (v chodbe a Novej škole) pre OSP, je riešené vyrovnávanie výškových rozdielov niektorých podláh šikmými rampami. V priestore telocvične je navrhnutá šatňa a sociálne zariadenie pre osoby s OSP a výmena niektorých dverí telocvične a posilňovne. Medzi školami sú riešené dve parkovacie miesta pre OSP s dopravným označením. V 2. etape ( školskom internáte ) je riešený nový bočný vstup pomocou novej rampy do priestoru ubytovania osôb s OSP do školského internátu a ubytovanie osôb ( OSP ) 1 bunka pre dievčatá a 1 pre chlapcov. Pred školským internátom sú riešené dve parkovacie miesta pre OSP s dopravným označením. Stavebné úpravy zahŕňajú čiastočné úpravy dotknutej zdravotechniky a elektroinštalácie s tým, že stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií. Účelom riešenia predmetu zákazky je vybudovanie bezbariérového prístupu pre OSP do budovy školy a časti školského internátu. Parkovacie miesta ( 4 x ) pre osoby s OSP budú zrealizované na jestvujúcich spevnených, ev. vyspravených spevnených plochách školy ev. školského internátu len s vyznačením a osadením príslušným dopravným označením.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Jednotka: bar
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tulipánová 2
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 011 62
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 03.06.2024
 • Dátum ukončenia: 14.10.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 15
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Súťažné podklady
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Opis otvárania ponúk: Elektronické predkladanie ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: SOŠ stavebná Žilina
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504479
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)