Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota
Kód zákazky: VPD_04_2023_PO
Kód oznámenia: 11795 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 163 860,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Poprad
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II.
05842 Poprad
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Nábrežie Jána Pavla II. Poprad 05842 Slovensko Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania je vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Zámerom Mesta Poprad je komplexná rekonštrukcia objektu, priľahlého areálu a jeho všestrannejšie využitie. Meštiansky dom je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v mestskej pamiatkovej rezervácii. Areál Meštianskeho domu je tvorený hlavným objektom – Meštiansky dom, dvorovým krídlom, hospodárskym objektom, objektom kotolne a garážou. Súčasťou areálu je aj dvorová časť – spevnené plochy a zeleň. Objekty sú čiastočne podpivničené. Strecha je z dreveného šindľa a podkrovie časti objektu je neupravené (pôjd), v časti objektu sú zrealizované úpravy pre krátkodobé pobyty návštev. Časť objektu na prízemí je využívaná pre potreby Klubu sobotčanov a Klubu dôchodcov. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plyn a elektrorozvod. Na uličnej časti fasády je výmaľba a kamenné prvky, ktoré bude predmetom reštaurovania. V dufarte je taktiež kamenný prvok, podliehajúci reštaurovaniu. Predpokladom komplexnej obnovy objektu je jeho mnohostrannejšie využitie v zmysle zámeru schváleného Krajským pamiatkovým úradom pre účely reprezentatívne, klubové, ubytovacie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289090
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Poprad (ID: 32476)
 • Zákazka: Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota (ID: 504581)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Poprad
 • IČO: 00326470
 • DIČ: 2021031144
 • Adresa
 • Ulica: Nábrežie Jána Pavla II.
 • Číslo: 3
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05842
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Poprad)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5858
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VPD_04_2023_PO
 • Názov: Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota
 • Opis: Predmetom obstarávania je vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Zámerom Mesta Poprad je komplexná rekonštrukcia objektu, priľahlého areálu a jeho všestrannejšie využitie. Meštiansky dom je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v mestskej pamiatkovej rezervácii. Areál Meštianskeho domu je tvorený hlavným objektom – Meštiansky dom, dvorovým krídlom, hospodárskym objektom, objektom kotolne a garážou. Súčasťou areálu je aj dvorová časť – spevnené plochy a zeleň. Objekty sú čiastočne podpivničené. Strecha je z dreveného šindľa a podkrovie časti objektu je neupravené (pôjd), v časti objektu sú zrealizované úpravy pre krátkodobé pobyty návštev. Časť objektu na prízemí je využívaná pre potreby Klubu sobotčanov a Klubu dôchodcov. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plyn a elektrorozvod. Na uličnej časti fasády je výmaľba a kamenné prvky, ktoré bude predmetom reštaurovania. V dufarte je taktiež kamenný prvok, podliehajúci reštaurovaniu. Predpokladom komplexnej obnovy objektu je jeho mnohostrannejšie využitie v zmysle zámeru schváleného Krajským pamiatkovým úradom pre účely reprezentatívne, klubové, ubytovacie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 163 860.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71200000, 71000000, 71250000, 71324000, 71351000, 71351810, 71421000, 71700000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Poprad
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a písmena f) ZVO. - Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený poskytovať službu“. Verejný obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvom verejne dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk a pod.. - Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a predloženého vyhlásenia v krycom liste ponuky. - Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, zápisom v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. -V prípade predloženia ponuky za skupinu dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VPD_04_2023_PO
 • Názov : Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota
 • Opis: Predmetom obstarávania je vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Zámerom Mesta Poprad je komplexná rekonštrukcia objektu, priľahlého areálu a jeho všestrannejšie využitie. Meštiansky dom je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v mestskej pamiatkovej rezervácii. Areál Meštianskeho domu je tvorený hlavným objektom – Meštiansky dom, dvorovým krídlom, hospodárskym objektom, objektom kotolne a garážou. Súčasťou areálu je aj dvorová časť – spevnené plochy a zeleň. Objekty sú čiastočne podpivničené. Strecha je z dreveného šindľa a podkrovie časti objektu je neupravené (pôjd), v časti objektu sú zrealizované úpravy pre krátkodobé pobyty návštev. Časť objektu na prízemí je využívaná pre potreby Klubu sobotčanov a Klubu dôchodcov. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plyn a elektrorozvod. Na uličnej časti fasády je výmaľba a kamenné prvky, ktoré bude predmetom reštaurovania. V dufarte je taktiež kamenný prvok, podliehajúci reštaurovaniu. Predpokladom komplexnej obnovy objektu je jeho mnohostrannejšie využitie v zmysle zámeru schváleného Krajským pamiatkovým úradom pre účely reprezentatívne, klubové, ubytovacie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71200000, 71000000, 71250000, 71324000, 71351000, 71351810, 71421000, 71700000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Poprad
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku VO) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každú poskytnutú službu názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a telefonický kontakt, stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o poskytnutie služby rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, (podľa nižšie uvedeného), pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie")). Ak sú predmetom referencie aj služby iného charakteru, ako sú služby požadované v tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), požadujeme v zozname poskytnutých služieb /referencii odčleniť poskytnuté služby rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), od ostatných služieb, ktoré nie sú predmetom tejto časti zákazky. Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu poskytnutých služieb len tie časti poskytnutých služieb, ktoré boli dodané v rozhodnom období, ak by išlo o služby, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto poskytnutým službám (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem služieb (v € bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže poskytnutie služieb súvisiacich s vypracovaním rovnakého alebo podobného predmetu zákazky v súhrnnej hodnote 100 000,00 Eur bez DPH za predchádzajúcich päť rokov, z toho: - jedna zákazka na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie pozemnej stavby minimálne v hodnote 30 000,00 Eur bez DPH a - jedna zákazka na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky minimálne v hodnote 50 000,00 Eur bez DPH alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje projektovanie pozemných stavieb – rekonštrukcie a obnovy národných kultúrnych pamiatok, alebo kultúrnych pamiatok, pozemných stavieb a súvisiaca inžinierska činnosť (projektovanie výstavby nových a/alebo rekonštrukcie pôvodných budov). Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO: Uchádzač ako potenciálny budúci poskytovateľ služieb musí preukázať dostatočné skúsenosti realizovať predmet zákazky, čo sa týka jeho rozsahu aj kvality poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zadávanej zákazky. UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákon o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, čestné prehlásenie predloží aj za túto osobu. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuka s najnižšou cenou v Eur s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom systému EPVO
 • Miesto otvárania ponúk: MP Profit PB, s.r.o.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504581
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504581
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)