Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb
Kód zákazky: RVO/2554/2024
Kód oznámenia: 11779 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 19640000-4
Predpokladaná hodnota: 125 318,17 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97517 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie Ludvika Svobodu Banská Bystrica 97517 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je "Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria vrátane súvisiacich služieb" nevyhnutných z dôvodu zabezpečenia triedenia a zberu odpadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288314
1. Základné údaje
 • Organizácia: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ID: 91887)
 • Zákazka: Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb (ID: 504256)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • IČO: 00165549
 • DIČ: 2021095670
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Ludvika Svobodu
 • Číslo: 1
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97517
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: khusikova@nspbb.sk
 • Telefónne číslo: 0484413886
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/635
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: RVO/2554/2024
 • Názov: Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je "Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria vrátane súvisiacich služieb" nevyhnutných z dôvodu zabezpečenia triedenia a zberu odpadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 125 318.17
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 125 318.17
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie L. Svobodu 1
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97517
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (konflikt záujmov). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. Splnenie podmienok účasti podľa predchádzajúcej vety uchádzač preukazuje: i) § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ii) § 32 ods. 2 písm. f) ZoVO - doloženým čestným vyhlásením uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle "Prílohy č. 6 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní" k Výzve na predloženie cenovej ponuky. V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie, doklady uvedené v bode i) a ii) predkladať nemusí, uvedie len v „Prílohe č. 4 - Identifikačné údaje uchádzača“ k Výzve na predloženie cenovej ponuky Registračné číslo zo Zoznamu hospodárskych subjektov na UVO.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: RVO/2554/2024
 • Názov : Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je "Dodanie plastových vriec a vreciek na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria vrátane súvisiacich služieb" nevyhnutných z dôvodu zabezpečenia triedenia a zberu odpadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia Cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504256
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504256
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)