Rekonštrukcia strechy sídelnej budovy Liptovského múzea

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy sídelnej budovy Liptovského múzea
Kód zákazky: 2024_01
Kód oznámenia: 11781 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212313-3
Predpokladaná hodnota: 306 370,35 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Liptovské múzeum
Adresa: Námestie Š. N. Hýroša
03450 Ružomberok
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestie Š. N. Hýroša Ružomberok 03450 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii strechy sídelnej budovy podľa stavebného projektu a rozpočtu. Ide o komplikovanú strechu s atikou po obvode objektu - celková plocha strechy je 750 m2. Niektoré časti strechy sú ploché, niektoré majú valby. Navrhované riešenie počíta s výmenou strešnej krytiny v plnom rozsahu, prebudovaním hlavných vrstiev skladby strechy s vložením prídavnej tepelnej izolácie pre zlepšenie tepelného odporu strešnej konštrukcie, s výmenou strešných okien v počte 41 ks, s odvedením zrážkových vôd zo strechy novými komponentami. Počas realizácie prác je potrebné zabezpečiť, aby do objektu nezatieklo, nakoľko v sídelnej budove Liptovského múzea sa na 5 podlažiach nachádzajú expozície, pracoviská a depozitáre, kde sú uložené vzácne predmety zbierkového fondu múzea. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Liptovské múzeum

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288356
1. Základné údaje
 • Organizácia: Liptovské múzeum (ID: 35383)
 • Zákazka: Rekonštrukcia strechy sídelnej budovy Liptovského múzea (ID: 504278)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d8e7d0e3-61e3-4a83-aac7-962b12851c17
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Liptovské múzeum
 • IČO: 35993154
 • DIČ: 2020590363
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Š. N. Hýroša
 • Číslo: 10
 • Mesto: Ružomberok
 • PSČ: 03450
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk
 • Telefónne číslo: +421444322468
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Liptovské múzeum)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3477
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_01
 • Názov: Rekonštrukcia strechy sídelnej budovy Liptovského múzea
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii strechy sídelnej budovy podľa stavebného projektu a rozpočtu. Ide o komplikovanú strechu s atikou po obvode objektu - celková plocha strechy je 750 m2. Niektoré časti strechy sú ploché, niektoré majú valby. Navrhované riešenie počíta s výmenou strešnej krytiny v plnom rozsahu, prebudovaním hlavných vrstiev skladby strechy s vložením prídavnej tepelnej izolácie pre zlepšenie tepelného odporu strešnej konštrukcie, s výmenou strešných okien v počte 41 ks, s odvedením zrážkových vôd zo strechy novými komponentami. Počas realizácie prác je potrebné zabezpečiť, aby do objektu nezatieklo, nakoľko v sídelnej budove Liptovského múzea sa na 5 podlažiach nachádzajú expozície, pracoviská a depozitáre, kde sú uložené vzácne predmety zbierkového fondu múzea. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 306 370.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na múzeách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Š. N. Hýroša 10
 • Mesto: Ružomberok
 • PSČ: 03401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 z.z. doloženým čestným vyhlásením. 2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v ods. 1 alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 4. Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu. 5. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta dodania. Podrobnosti v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky 8 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke ponuky sú v bode 7 súťažných podkladov. 3. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED) alebo čestné vyhlásenie. 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 5. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia strechy sídelnej budovy Liptovského múzea
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_01
 • Názov : Rekonštrukcia strechy sídelnej budovy Liptovského múzea
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii strechy sídelnej budovy podľa stavebného projektu a rozpočtu. Ide o komplikovanú strechu s atikou po obvode objektu - celková plocha strechy je 750 m2. Niektoré časti strechy sú ploché, niektoré majú valby. Navrhované riešenie počíta s výmenou strešnej krytiny v plnom rozsahu, prebudovaním hlavných vrstiev skladby strechy s vložením prídavnej tepelnej izolácie pre zlepšenie tepelného odporu strešnej konštrukcie, s výmenou strešných okien v počte 41 ks, s odvedením zrážkových vôd zo strechy novými komponentami. Počas realizácie prác je potrebné zabezpečiť, aby do objektu nezatieklo, nakoľko v sídelnej budove Liptovského múzea sa na 5 podlažiach nachádzajú expozície, pracoviská a depozitáre, kde sú uložené vzácne predmety zbierkového fondu múzea. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 306 370.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na múzeách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Š. N. Hýroša 10
 • Mesto: Ružomberok
 • PSČ: 03401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií: Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte, II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní a vzdelanie. Stavbyvedúci musí mať skúsenosť s realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky - doložiť skúsenosti s prácami na strechách vrátane kladenia na strechách s atikou alebo v úžľabiach. Pokiaľ nie je stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, predloží uchádzač písomnú dohodu s osobou, ktorá bude činnosť vykonávať. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: - profesijného životopisu min. 1 osoby určenej na plnenie zmluvy, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní a vzdelanie. Osoba musí mať skúsenosť s realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky - doložiť skúsenosti s prácami na strechách vrátane kladenia na strechách s atikou alebo v úžľabiach. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa pre účely tohto verejného obstarávania budú považovať klampiarske práce na strechách. Pokiaľ nie je osoba zamestnancom uchádzača, predloží uchádzač písomnú dohodu s osobou, ktorá bude činnosť vykonávať. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní vzorkami, opismi alebo fotografiami
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa predloženie technických listov k materiálom, ktoré budú použité na stavbe alebo certifikátov alebo potvrdení s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Minimálna úroveň: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje technickými listami k 3 (trom) nasledovným materiálom uvedeným vo výkaze výmer: Pol. 20 výkazu výmer: Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,2 - 1,8 mm, polyolefín „alebo ekvivalent" Pol. 39 výkazu výmer: Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA 3-vrstvová, s nakašírovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN "alebo ekvivalent" Pol. 18 výkazu výmer: (materiál z položky) Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 2000 x 670 mm, sklon do 30° Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie celého predmetu zákazky najnižšiu cenu a splnil podmienky účasti ako aj požiadavky na predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov na dodanie/poskytnutie/zhotovenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú podrobne popísané v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Liptovské múzeum)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Liptovské múzeum)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 159
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky budú vyhodnocovať reverzným postupom a nepoužije sa elektronická aukcia a ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky 8 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke ponuky sú v bode 7 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500248
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504278
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Liptovské múzeum)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Liptovské múzeum)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)