PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov
Kód zákazky: 88516/2024
Kód oznámenia: 11754 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213150-9
Predpokladaná hodnota: 386 351,18 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou vnútorných priestorov administratívnej budovy pobočky CÚ v Komárne a to podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval devecka design, s.r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava a ktorá je prílohou tejto požiadavky. Predmetná projektová dokumentácia podľa ktorej budú realizované stavebné práce je vypracovaná v nasledovnom rozsahu: A. Sprievodná správa B. Súhrnná Technická správa - Architektúra - Zdravotechnika - Vykurovanie - Protipožiarne zabezpečenie stavby - Elektroinštalácia - Statické posúdenie - Výkaz výmer Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v ich prílohách (najmä v Prílohe č. 3 SP – Projektovej dokumentácií a v Prílohe č. 4 SP – Výkaze výmer).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287628
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov (ID: 503925)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 46f2c9e4-410c-4faf-928d-2f41261e5dcc
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Odbor verejného obstarávania
 • E-mail: jana.fekiacova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421908969763
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 88516/2024
 • Názov: PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou vnútorných priestorov administratívnej budovy pobočky CÚ v Komárne a to podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval devecka design, s.r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava a ktorá je prílohou tejto požiadavky. Predmetná projektová dokumentácia podľa ktorej budú realizované stavebné práce je vypracovaná v nasledovnom rozsahu: A. Sprievodná správa B. Súhrnná Technická správa - Architektúra - Zdravotechnika - Vykurovanie - Protipožiarne zabezpečenie stavby - Elektroinštalácia - Statické posúdenie - Výkaz výmer Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v ich prílohách (najmä v Prílohe č. 3 SP – Projektovej dokumentácií a v Prílohe č. 4 SP – Výkaze výmer).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 386 351.18
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262350, 45262500, 45310000, 45330000, 45421000, 45432000, 45442100, 45453100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Komárno
 • PSČ: 945 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom vykonania diela je objekt uvedený v zmysle bodu 3, čl. I. Zmluvy o dielo (Príloha č. 2 SP) - budova Colného úradu Nitra, pobočka Komárno so sídlom Most, 945 01 Komárno, súp. č. 2433, vedená na Liste vlastníctva č. 4672, umiestnená na parc. č. 3008 v katastrálnom území Komárno
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, časti B. PODMIENKY ÚČASTI.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 112 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa ustanovenia § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa ustanovenia § 53 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 88516/2024
 • Názov : PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou vnútorných priestorov administratívnej budovy pobočky CÚ v Komárne a to podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval devecka design, s.r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava a ktorá je prílohou tejto požiadavky. Predmetná projektová dokumentácia podľa ktorej budú realizované stavebné práce je vypracovaná v nasledovnom rozsahu: A. Sprievodná správa B. Súhrnná Technická správa - Architektúra - Zdravotechnika - Vykurovanie - Protipožiarne zabezpečenie stavby - Elektroinštalácia - Statické posúdenie - Výkaz výmer Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v ich prílohách (najmä v Prílohe č. 3 SP – Projektovej dokumentácií a v Prílohe č. 4 SP – Výkaze výmer).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262350, 45262500, 45310000, 45330000, 45421000, 45432000, 45442100, 45453100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač predložením dokladu: - podľa § 34 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje sa predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami s prihliadnutím na environmentálne hľadisko za účelom ochrany životného prostredia znížením alebo predchádzaním negatívnych vplyvov na životné prostredie pri realizácií stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti environmentálneho manažérstva a sú oprávnení a spôsobilí plniť predmet zákazky environmentálnym správaním a dodržiavaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Komárno
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 150
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, ktoré sú bližšie špecifikované priamo v súťažných podkladoch (časti B. PODMIENKY ÚČASTI, bode 3. TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO (v spojení s § 36 ZVO)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO (v spojení s § 36 ZVO), ktoré sú bližšie špecifikované priamo v súťažných podkladoch (časti B. PODMIENKY ÚČASTI, bode 3. TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky (dielo) v EUR s DPH. Pod cenou sa rozumie cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorá bude výsledkom vyplnenia návrhu na plnenie kritéria ako prílohy č. 1 a výkazu výmer ako prílohy č. 4 SP, predložená v ponuke. Podrobné informácie sú uvedené v časti C. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO UPLATNENIA súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky (dielo) v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná podľa ustanovenia § 52 ZVO komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom postupom podľa ustanovenia § 51 ZVO. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online). Otváranie ponúk je verejné. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk spôsobom automatizovaného vytvorenia a odoslania zápisnice z otvárania ponúk systémom IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online) - sprístupnenie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503925
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)