Projektové práce / Rozšírenie parkovacích kapacít - parkovacia plocha na Ulici gen. Goliána v Trnave

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektové práce / Rozšírenie parkovacích kapacít - parkovacia plocha na Ulici gen. Goliána v Trnave
Kód zákazky: 41553/2024
Kód oznámenia: 11861 - WYS
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 41 164,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Trnava
Adresa: Ulica Hlavná
91771 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Ulica Hlavná Trnava 91771 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geodetické zameranie dotknutého územia vrátane zabezpečenia vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, vypracovanie architektonickej štúdie, realizácia prieskumných sond, vypracovanie podkladov pre FIDIC, inžinierska činnosť k územnému konaniu, výkon občasného autorského dohľadu počas realizácie stavby, súčinnosť pri príprave súťažných podkladov pre verejné obstarávanie a súťaži na výber zhotoviteľa stavby, ktorý si zabezpečí spracovateľa realizačného projektu, a to v súlade s opisom predmetu zákazky a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286546
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Trnava (ID: 8776)
 • Zákazka: Projektové práce / Rozšírenie parkovacích kapacít - parkovacia plocha na Ulici gen. Goliána v Trnave (ID: 503205)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9cdc272b-7437-496e-80a8-d0ba63fed393
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Trnava
 • IČO: 00313114
 • DIČ: 2021175728
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Hlavná
 • Číslo: 1
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91771
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martin.lamala@trnava.sk
 • Telefónne číslo: +421333236270
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Trnava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4767
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 41553/2024
 • Názov: Projektové práce / Rozšírenie parkovacích kapacít - parkovacia plocha na Ulici gen. Goliána v Trnave
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geodetické zameranie dotknutého územia vrátane zabezpečenia vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, vypracovanie architektonickej štúdie, realizácia prieskumných sond, vypracovanie podkladov pre FIDIC, inžinierska činnosť k územnému konaniu, výkon občasného autorského dohľadu počas realizácie stavby, súčinnosť pri príprave súťažných podkladov pre verejné obstarávanie a súťaži na výber zhotoviteľa stavby, ktorý si zabezpečí spracovateľa realizačného projektu, a to v súlade s opisom predmetu zákazky a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 41 164.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Podmienky účasti podľa § 32 a spôsob ich preukazovania sú podrobne uvedené v Súťažných podkladoch v bode 31. 2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO, vysvetľovanie informácií vo výzve, podkladov, ktoré sú súčasťou výzvy a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do IS EVO (www.evo.isepvo.sk). 3. Pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk odporúčame uchádzačom oboznámiť sa s príručkami, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na odkaze https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk. 4. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 6. Ponuka predložená uchádzačom musí spĺňať náležitosti obsahu ponuky v zmysle bodu 15. a 16. súťažných podkladov. 7. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 8. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO. 9. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 10. Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku predmetného územia (bod 11. Súťažných podkladov). Priestor je verejne dostupný, nie je potrebná prítomnosť kontaktnej osoby. 11. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Projektové práce / Rozšírenie parkovacích kapacít - parkovacia plocha na Ulici gen. Goliána v Trnave
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Projektové práce / Rozšírenie parkovacích kapacít - parkovacia plocha na Ulici gen. Goliána v Trnave
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geodetické zameranie dotknutého územia vrátane zabezpečenia vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, vypracovanie architektonickej štúdie, realizácia prieskumných sond, vypracovanie podkladov pre FIDIC, inžinierska činnosť k územnému konaniu, výkon občasného autorského dohľadu počas realizácie stavby, súčinnosť pri príprave súťažných podkladov pre verejné obstarávanie a súťaži na výber zhotoviteľa stavby, ktorý si zabezpečí spracovateľa realizačného projektu, a to v súlade s opisom predmetu zákazky a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol min. jednu službu (zákazku), predmetom ktorej bolo vypracovanie projektovej dokumentácie občianskej alebo bytovej výstavby (napríklad bytový dom, obchodné centrum, parkovací dom, atď.) s parkovacou plochou pre každú zákazku minimálne pre 100 automobilov a podlahovou plochou minimálne 1000 m2 potrebnej pre územné rozhodnutie (DUR) alebo stavebné povolenie (DSP). V súlade § 34 ods. 2 ZVO na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ určil dlhšiu dobu, ako je doba uvedená § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň: Autorizovaný architekt / autorizovaný stavebný inžinier Uchádzač – autorizovaný stavebný inžinier - preukázanie odbornej spôsobilosti autorizácia stupňa A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podľa § 5 ods. 1 a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa AA autorizovaný architekt podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, preukázanú a) predložením autorizačného osvedčenia vydaného SKA alebo SKSI (prípadne ekvivalentným dokladom vydaným v zahraničí) b) predložením pracovného životopisu Predložený (podpísaný) pracovný životopis predložený autorizovaným architektom/ autorizovaným stavebným inžinierom a musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko; - opis/zoznam odbornej praxe; - opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ); - ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. c) predložením zoznamu projektov s identifikáciou min. 1 projektu, v rámci ktorého vykonával zodpovedného projektanta za koordináciu a vedenie projektových prác na vypracovanie projektovej dokumentácie občianskej alebo bytovej výstavby (napríklad bytový dom, obchodne centrum, parkovací dom, atď.) s parkovacou plochou minimálne pre 100 automobilov a podlahovou plochou minimálne 1000 m2 potrebnej pre územné rozhodnutie (DUR) alebo stavebné povolenie (DSP). Zoznam projektov autorizovaného architekta/ autorizovaného stavebného inžiniera musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko; - názov poskytnutej služby a stručný opis; - čas plnenia zmluvy, t.j. od - do (mesiac, rok); - názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa; - kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť. Uchádzač zároveň predloží za osobu určenú na plnenie zmluvy čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa priamo podieľať na plnení predmetu Zmluvy o dielo. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Trnava)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Trnava)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503205
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503205
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)