REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA
Kód zákazky: 7_2024/ZSNH/EVO
Kód oznámenia: 11578 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Františka Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84262 Slovensko Materská škola
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia elektroinštalácie na základe projektovej dokumen-tácie. 2. etapa pavilón 16 – sekcia D, E, F, G, HP 16, K16 podľa priloženej projektovej doku-mentácie. Práce v rozsahu murárske práce vrátane vymaľovania priestorov, demontážne práce, elektro-montážne práce (pri svietidlách akceptujeme ekvivalent ktorý musí mať rovnaké alebo lepšie technické parametre), upratanie priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, doprava, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby, revízna správa. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto výzvy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288942
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves (ID: 62302)
 • Zákazka: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA (ID: 504501)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 • IČO: 00603520
 • DIČ: 2020919164
 • Adresa
 • Ulica: Námestie sv. Františka
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84262
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk
 • Telefónne číslo: +421940634189
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 7_2024/ZSNH/EVO
 • Názov: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA
 • Opis: Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia elektroinštalácie na základe projektovej dokumen-tácie. 2. etapa pavilón 16 – sekcia D, E, F, G, HP 16, K16 podľa priloženej projektovej doku-mentácie. Práce v rozsahu murárske práce vrátane vymaľovania priestorov, demontážne práce, elektro-montážne práce (pri svietidlách akceptujeme ekvivalent ktorý musí mať rovnaké alebo lepšie technické parametre), upratanie priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, doprava, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby, revízna správa. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Borská 4
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Materská škola
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7_2024/ZSNH/EVO
 • Názov : REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA
 • Opis: Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia elektroinštalácie na základe projektovej dokumen-tácie. 2. etapa pavilón 16 – sekcia D, E, F, G, HP 16, K16 podľa priloženej projektovej doku-mentácie. Práce v rozsahu murárske práce vrátane vymaľovania priestorov, demontážne práce, elektro-montážne práce (pri svietidlách akceptujeme ekvivalent ktorý musí mať rovnaké alebo lepšie technické parametre), upratanie priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, doprava, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby, revízna správa. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Borská 4
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Materská škola
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.07.2024
 • Dátum ukončenia: 31.08.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu prác, minimálne jednej zrealizovanej zákazky, podobného rozsahu a charakteru (zhotovenie/rekonštrukcia elektroinštalácie), za predchádzajúcich 5 rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činností, každá v minimálnej hodnote 100 000,- Eur s DPH. Zoznam stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; v zozname žiadame uviesť aj kontakty na zodpovednú osobu objednávateľa (menom, email, t.č.); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom boli: a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia. Uchádzač zašle link na referenciu v zozname referencií, b) iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač zašle link na zverejnenú zmluvu, alebo scan zmluvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby, t. j. doklad o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby: Stavebný inžinier s oprávnením pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa ustanovenia § 5 písm. 4, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé, že osoby majú skúsenosti s obdobným predmetom zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač predloží dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi minimálne jednej odborne spôsobilej osoby na vykonávanie činnosti v elektrotechnike. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti v elektrotechnike pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22 alebo §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie podľa § 17 ZVO
 • Opis podmienky účasti: splnenie podmienok osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 1. čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2), 2. Základné údaje o uchádzačovi - obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné, aby si verejný obstarávateľ sám mohol overiť oprávnenie k podnikaniu, náhľadom do registra právnických osôb. V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nemusí preukazovať podmienky účasti osobného postavenia, uvedie v ponuke iba informáciu o zápise v ZHS.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v súťažných podkladoch v prílohe Návrh zmluvy o dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504501
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)