Modernizácia komponentov strešných svetlíkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia komponentov strešných svetlíkov
Kód zákazky: 1/4/TPÚ/2024
Kód oznámenia: 11548 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45453100-8
Predpokladaná hodnota: 258 312,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
Adresa: Pribinova
81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky je realizovať modernizáciu energeticky zastaraných komponentov presklených strešných svetlíkov v centrálnej časti novej budovy SND za energeticky úspornejšie nové komponenty. Súčasné komponenty už netesnia, nespĺňajú kvalitatívne ukazovatele hydroizolácie a prepúšťajú vlhkosť a chlad do budovy a pri silnejších dažďoch a snehovej pokrývke prepúšťajú vodu a cez tesnenia vytápa priestory foyer a kancelárií. Modernizácia presklených strešných svetlíkov zohľadní najnovšie technologické poznatky a zohľadní všetky špecifiká strešných svetlíkov po stránke hydroizolačnej, tepelnej, statickej a koróznej. Modernizáciou strešných svetlíkov dosiahneme vyššiu energetickú efektívnosť a životnosť opláštenia budovy a vo veľkej miere uchráni SND pred nečakanou investíciou do celkovej výmeny strešného plášťa. Dva strešné svetlíky oblúkového tvaru prekrývajú stredovú časť budovy v severo - južnom smere a tretí svetlík prekrýva juhovýchodnú rohovú časť budovy. Strešný svetlík č. 1 sa nachádza na úrovni 3. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x14 okien o rozmere 1300 mm x 655 mm. Strešný svetlík č. 2 sa nachádza na úrovni 5. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x31 okien o rozmere 1300mm x 655 mm. Strešný svetlík č. 3 sa nachádza na úrovni 6. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x22 okien o rozmere 1300mm x 655 mm Modernizáciu komponentov požadujeme vykonať z nasledovných úkonov a dodávok a nepovoľujeme žiadne iné alternatívy oproti nižšie uvedeným úkonom a dodávkam: - demontáž pôvodných krycích a prítlačných líšt - demontáž pôvodnej tesniacej pásky a tmelu - vyčistenie obvodu skla po demontáži tesniacej pásky a tmelu - dodávka a montáž nového tmelu medzi sklá - dodávka a montáž novej tesniacej pásky - dodávka a montáž nových prítlačných líšt - dodávka a montáž nových krycích líšt - dodávka a montáž nového povrchového tmelu po obvode prítlačných líšt - utesnenie napojenia svetlíka č. 1, 2 a č.3 na zvislú fasádu - zátopová skúška Predmet zákazky/zmluvy sa bude považovať za splnený dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa a úspešného uchádzača/zhotoviteľa. Kód CPV: Hlavný predmet: CPV 45453100-8 Renovačné práce Záruka: Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia diela. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Miesto dodania/plnenia predmetu zákazky: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava Lehota plnenia: Najneskôr do stodvadsať (120) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Úspešný uchádzač/zhotoviteľ predloží pred prevzatím staveniska Verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi oskenovaný doklad o spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky. Záujemca/uchádzač ku každej oceňovanej položke v cenovom rozpočte podľa prílohy č. 2. týchto súťažných podkladov uvedie navrhovanú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Slovenské národné divadlo

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288766
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenské národné divadlo (ID: 95591)
 • Zákazka: Modernizácia komponentov strešných svetlíkov (ID: 504270)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
 • IČO: 00164763
 • DIČ: 2020829954
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ovo@snd.sk
 • Telefónne číslo: +421220472131
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/611
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/4/TPÚ/2024
 • Názov: Modernizácia komponentov strešných svetlíkov
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je realizovať modernizáciu energeticky zastaraných komponentov presklených strešných svetlíkov v centrálnej časti novej budovy SND za energeticky úspornejšie nové komponenty. Súčasné komponenty už netesnia, nespĺňajú kvalitatívne ukazovatele hydroizolácie a prepúšťajú vlhkosť a chlad do budovy a pri silnejších dažďoch a snehovej pokrývke prepúšťajú vodu a cez tesnenia vytápa priestory foyer a kancelárií. Modernizácia presklených strešných svetlíkov zohľadní najnovšie technologické poznatky a zohľadní všetky špecifiká strešných svetlíkov po stránke hydroizolačnej, tepelnej, statickej a koróznej. Modernizáciou strešných svetlíkov dosiahneme vyššiu energetickú efektívnosť a životnosť opláštenia budovy a vo veľkej miere uchráni SND pred nečakanou investíciou do celkovej výmeny strešného plášťa. Dva strešné svetlíky oblúkového tvaru prekrývajú stredovú časť budovy v severo - južnom smere a tretí svetlík prekrýva juhovýchodnú rohovú časť budovy. Strešný svetlík č. 1 sa nachádza na úrovni 3. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x14 okien o rozmere 1300 mm x 655 mm. Strešný svetlík č. 2 sa nachádza na úrovni 5. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x31 okien o rozmere 1300mm x 655 mm. Strešný svetlík č. 3 sa nachádza na úrovni 6. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x22 okien o rozmere 1300mm x 655 mm Modernizáciu komponentov požadujeme vykonať z nasledovných úkonov a dodávok a nepovoľujeme žiadne iné alternatívy oproti nižšie uvedeným úkonom a dodávkam: - demontáž pôvodných krycích a prítlačných líšt - demontáž pôvodnej tesniacej pásky a tmelu - vyčistenie obvodu skla po demontáži tesniacej pásky a tmelu - dodávka a montáž nového tmelu medzi sklá - dodávka a montáž novej tesniacej pásky - dodávka a montáž nových prítlačných líšt - dodávka a montáž nových krycích líšt - dodávka a montáž nového povrchového tmelu po obvode prítlačných líšt - utesnenie napojenia svetlíka č. 1, 2 a č.3 na zvislú fasádu - zátopová skúška Predmet zákazky/zmluvy sa bude považovať za splnený dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa a úspešného uchádzača/zhotoviteľa. Kód CPV: Hlavný predmet: CPV 45453100-8 Renovačné práce Záruka: Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia diela. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Miesto dodania/plnenia predmetu zákazky: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava Lehota plnenia: Najneskôr do stodvadsať (120) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Úspešný uchádzač/zhotoviteľ predloží pred prevzatím staveniska Verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi oskenovaný doklad o spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky. Záujemca/uchádzač ku každej oceňovanej položke v cenovom rozpočte podľa prílohy č. 2. týchto súťažných podkladov uvedie navrhovanú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 258 312
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Renovačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž okien
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Pribinova
 • Ulica: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s týmito Podkladmi. 2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk/. 3. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 4. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 5. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, ani podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, t. j. v rozpore s požiadavkou verejného obstarávateľa, je zodpovedný za možnosť nesprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia/sprístupnenia jeho ponuky podľa týchto Podkladov na predkladanie ponúk bude uchádzač vylúčený podľa § 49 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku bez výberu úspešného uchádzača.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Modernizácia komponentov strešných svetlíkov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/4/TPÚ/2024
 • Názov : Modernizácia komponentov strešných svetlíkov
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je realizovať modernizáciu energeticky zastaraných komponentov presklených strešných svetlíkov v centrálnej časti novej budovy SND za energeticky úspornejšie nové komponenty. Súčasné komponenty už netesnia, nespĺňajú kvalitatívne ukazovatele hydroizolácie a prepúšťajú vlhkosť a chlad do budovy a pri silnejších dažďoch a snehovej pokrývke prepúšťajú vodu a cez tesnenia vytápa priestory foyer a kancelárií. Modernizácia presklených strešných svetlíkov zohľadní najnovšie technologické poznatky a zohľadní všetky špecifiká strešných svetlíkov po stránke hydroizolačnej, tepelnej, statickej a koróznej. Modernizáciou strešných svetlíkov dosiahneme vyššiu energetickú efektívnosť a životnosť opláštenia budovy a vo veľkej miere uchráni SND pred nečakanou investíciou do celkovej výmeny strešného plášťa. Dva strešné svetlíky oblúkového tvaru prekrývajú stredovú časť budovy v severo - južnom smere a tretí svetlík prekrýva juhovýchodnú rohovú časť budovy. Strešný svetlík č. 1 sa nachádza na úrovni 3. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x14 okien o rozmere 1300 mm x 655 mm. Strešný svetlík č. 2 sa nachádza na úrovni 5. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x31 okien o rozmere 1300mm x 655 mm. Strešný svetlík č. 3 sa nachádza na úrovni 6. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x22 okien o rozmere 1300mm x 655 mm Modernizáciu komponentov požadujeme vykonať z nasledovných úkonov a dodávok a nepovoľujeme žiadne iné alternatívy oproti nižšie uvedeným úkonom a dodávkam: - demontáž pôvodných krycích a prítlačných líšt - demontáž pôvodnej tesniacej pásky a tmelu - vyčistenie obvodu skla po demontáži tesniacej pásky a tmelu - dodávka a montáž nového tmelu medzi sklá - dodávka a montáž novej tesniacej pásky - dodávka a montáž nových prítlačných líšt - dodávka a montáž nových krycích líšt - dodávka a montáž nového povrchového tmelu po obvode prítlačných líšt - utesnenie napojenia svetlíka č. 1, 2 a č.3 na zvislú fasádu - zátopová skúška Predmet zákazky/zmluvy sa bude považovať za splnený dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa a úspešného uchádzača/zhotoviteľa. Kód CPV: Hlavný predmet: CPV 45453100-8 Renovačné práce Záruka: Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia diela. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Miesto dodania/plnenia predmetu zákazky: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava Lehota plnenia: Najneskôr do stodvadsať (120) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Úspešný uchádzač/zhotoviteľ predloží pred prevzatím staveniska Verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi oskenovaný doklad o spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky. Záujemca/uchádzač ku každej oceňovanej položke v cenovom rozpočte podľa prílohy č. 2. týchto súťažných podkladov uvedie navrhovanú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 258 312
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Renovačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž okien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Pribinova
 • Ulica: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona – verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, v ktorom uchádzač uvedie stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a priloží k nim potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien sa pri prepočte inej meny na menu EUR použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetné verejné obstarávanie vo Vestníku VO. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zoznamom realizácie zákaziek preukázal realizáciu zákaziek/projektov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (konkrétne: Uchádzač predloží zoznam realizovaných zákaziek, ktoré sa týkali inštalácie nových okien, výmeny starých sklenených výplní okien za nové alebo opravy tesnení fixných okien alebo okenných svetlíkov) v kumulatívnej hodnote min. 300 000,- EUR bez DPH. V zozname realizovaných zákaziek uchádzač uvedie a) názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, b) predmet zmluvy/plnenia (stručný opis predmetu plnenia), c) hodnota plnenia v EUR bez DPH/ EUR s DPH, d) skutočná lehota realizácie zákazky, e) kontaktná osoba za odberateľa (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií), f) len výšku hodnoty realizácie zákaziek, spadajúcich do rozhodného obdobia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuka s najnižšou cenou celkom za požadovaný predmet zákazky, vyjadrenou v EUR s DPH na dve desatinné miesta, bude komisiou s právom vyhodnocovať ponuky a s podporou IS EVO označená za prvú v poradí, ponuka s druhou najnižšou cenou celkom za požadovaný predmet zákazky, vyjadrenou v EUR s DPH, bude označená za druhú v poradí, ponuka s treťou najnižšou cenou celkom za požadovaný predmet zákazky, vyjadrenou v EUR sDPH, bude označená za tretiu v poradí, atď. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční poradovým systémom a pridelením príslušného počtu bodov. Najnižšej ponukovej cene bude priradené prvé miesto a maximálny počet bodov 100, ostatným ponukám druhé miesto, tretie miesto, atď., s príslušným počtom bodov, vyjadreným nepriamou úmerou ako pomer najnižšej ceny a vyhodnocovanej ponukovej ceny, prenásobený max. počtom bodov 100.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za realizáciu požadovaného predmetu zákazky s DPH, vyjadrená v EUR na dve desatinné miesta
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky zaslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504270
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)