Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča - mestská časť Levočská dolina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča - mestská časť Levočská dolina
Kód zákazky: ZsNH 08-Vk02/2024
Kód oznámenia: 11487 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 161 314,52 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Levoča
Adresa: Námestie Majstra Pavla
05401 Levoča
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Námestie Majstra Pavla Levoča 05401 Slovensko Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Levoča, mesto Levoča – mestská časť Levočské Dolina, pozemok parcelné číslo v katastrálnom území Levoča: KN C 7197/4, KN C 6862/20, KN C 6901/6, E KN 7199, E KN 7198, E KN 6901/2, KN C 7228/37, KN C 7228/9, KN C 7228/8.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je sprejazdnenie úseku miestnej cesty ponad Levočský potok v intraviláne mesta Levoča, mestská časť Levočská dolina. Z dôvodu kolapsu mosta v septembri 2023 v dôsledku jeho preťaženia bola pôvodná nosná konštrukcia mosta poškodená a odstránená, v dôsledku čoho je riešený úsek miestnej cesty neprejazdný. Predmetom zákazky je realizácia novej nosnej konštrukcie mosta a úprava spodnej stavby spočívajúca v odbúraní vrchnej časti úložných prahov, ktoré sa nahradia novými železobetónovými úložnými prahmi so závernými múrikmi. Dno koryta sa spevní zaisťovacími prahmi a kameňom do betónu. Za mostom je navrhovaná asfaltová vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 7,0 m. Pred mostom je navrhnutá vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 3,5 m a výmena obrusnej vrstvy vozovky po hranicu križovatky s cestou III/3225. Mostný objekt je navrhovaný ako jednopoľový, nosná konštrukcia je tvorená ŽB doskou so zabetónovanými oceľovými profilmi. Jednotlivé profily sú prostredníctvom elastomerových ložísk uložené na železobetónových úložných prahoch. Mostný objekt je založený na gravitačných oporách. Dopravný priestor na moste je 4,50 m (medzi zábradliami). Šírka vozovky medzi vyvýšenými obrubami je 4,00 m. Na vyvýšených obrubách je osadené oceľové zábradlie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Projektová dokumentácia a Prílohe č. 3 Výkaz Výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288299
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Levoča (ID: 28192)
 • Zákazka: Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča - mestská časť Levočská dolina (ID: 504249)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Levoča
 • IČO: 00329321
 • DIČ: 2020717754
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Majstra Pavla
 • Číslo: 4
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 05401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: barbora.javorska@levoca.sk
 • Telefónne číslo: 0911905499
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Levoča)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6112
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH 08-Vk02/2024
 • Názov: Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča - mestská časť Levočská dolina
 • Opis: Predmetom zákazky je sprejazdnenie úseku miestnej cesty ponad Levočský potok v intraviláne mesta Levoča, mestská časť Levočská dolina. Z dôvodu kolapsu mosta v septembri 2023 v dôsledku jeho preťaženia bola pôvodná nosná konštrukcia mosta poškodená a odstránená, v dôsledku čoho je riešený úsek miestnej cesty neprejazdný. Predmetom zákazky je realizácia novej nosnej konštrukcie mosta a úprava spodnej stavby spočívajúca v odbúraní vrchnej časti úložných prahov, ktoré sa nahradia novými železobetónovými úložnými prahmi so závernými múrikmi. Dno koryta sa spevní zaisťovacími prahmi a kameňom do betónu. Za mostom je navrhovaná asfaltová vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 7,0 m. Pred mostom je navrhnutá vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 3,5 m a výmena obrusnej vrstvy vozovky po hranicu križovatky s cestou III/3225. Mostný objekt je navrhovaný ako jednopoľový, nosná konštrukcia je tvorená ŽB doskou so zabetónovanými oceľovými profilmi. Jednotlivé profily sú prostredníctvom elastomerových ložísk uložené na železobetónových úložných prahoch. Mostný objekt je založený na gravitačných oporách. Dopravný priestor na moste je 4,50 m (medzi zábradliami). Šírka vozovky medzi vyvýšenými obrubami je 4,00 m. Na vyvýšených obrubách je osadené oceľové zábradlie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Projektová dokumentácia a Prílohe č. 3 Výkaz Výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 161 314.52
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45221111, 45233120, 45233000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Levočská dolina
 • Mesto: Levoča - mestská časť Levočská dolina
 • PSČ: 054 01
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Levoča, mesto Levoča – mestská časť Levočské Dolina, pozemok parcelné číslo v katastrálnom území Levoča: KN C 7197/4, KN C 6862/20, KN C 6901/6, E KN 7199, E KN 7198, E KN 6901/2, KN C 7228/37, KN C 7228/9, KN C 7228/
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 117 (5) ods. zákona č. 343/2015 Z. z.: 1. § 32 ods. 1 písm. e) – oprávnenosť uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky – kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov, 2. § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – potvrdzuje čestným vyhlásením uchádzača (príloha č. 5 k Výzve), kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov, 3. nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) – potvrdzuje čestným vyhlásením (príloha č. 5 k Výzve), kontrolu vykonaná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov. 4. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavierať zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom (uchádzačom) alebo dodávateľmi (uchádzačmi), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú v RPVS zapísaní. Verejný obstarávateľ tiež nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. V zmysle § 20 ZoVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácií: Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom elektronickej platformy. Bližšie informácie sú uvedené v bode 6. Výzvy na predloženie ponuky (súťažné podklady). 2. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v listinnej forme ani v e-mailom. Súťažné podklady sú neobmedzene dostupné v profile verejného obstarávateľa. 3. Vzájomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom resp. záujemcom sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku. 4. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 5. Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zabezpeky ponuky. 6. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet obstarávania. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexného riešenia Odstránenia havarijného stavu mosta v meste Levoča – mestská časť Levočská dolina. 7. Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, verejný obstarávateľ nebude prihliadať. 8. V prípade, ak tieto súťažné podklady, alebo doklady a dokumenty poskytnuté vo výzve na predkladanie ponúk alebo v týchto súťažných podkladoch a ich príloh identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo identifikuje konkrétneho dodávateľa, alebo konkrétne technické riešenie, technologický/technický postup, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom, alebo ekvivalentom technického riešenia, technologického/technického postupu a to pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie, technologický/technický postup, bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek. Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente označenom ako „zoznam ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam predložených ekvivalentných položiek musí obsahovať pôvodnú požiadavku na danú položku podľa týchto súťažných podkladov a návrh ekvivalentu. 9. predmetné verejné obstarávanie nie je zelene, nejedná sa o obstarávanie inovácií a je zamerané na sociálne aspekty. 10. elektronická aukcia sa nepoužije 11. Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Osobitné podmienky plnenia zmluvy: 1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti minimálne v minimálnej poistnej sume rovnajúcej zmluvnej cene diela bez DPH v zmysle čl. V tejto Zmluvy, a ktorú predloží Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, pričom poistenie musí trvať do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť spolu s uzatvorenou poistnou zmluvou aj doklad o úhrade poistného. 2. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Zhotoviteľ je povinný predložiť spolu s uzatvorenou poistnou zmluvou aj doklad o úhrade poistného. 3. Víťazný uchádzač je povinný využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) zamestnať minimálne jednu osobu, ktorá je uchádzačom o zamestnanie alebo dobrovoľne nezamestnaná, a to počas celej doby realizácie stavebných prác. Splnenie tejto podmienky preukáže relevantným potvrdením, že uchádzač o zamestnanie je dlhodobo nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo čestným vyhlásením osoby, že je dobrovoľne nezamestnaná s uvedením doby trvania nezamestnanosti. Víťazný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť verejnému obstarávateľovi dokumenty preukazujúce povinnosť zamestnať minimálne jednu osobu, ktorá bola uchádzačom o zamestnanie alebo dobrovoľne nezamestnaná počas celej doby realizácie stavebných prác (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., čestné prehlásenie osoby, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 4. Víťazný uchádzač sa zaväzuje zložiť depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet Objednávateľa a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy nadobudlo právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť Objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť predĺženie neodvolateľnej bankovej záruky najneskôr do 20 dní pred uplynutím trvajúcej bankovej záruky a doručiť záručnú listinu Objednávateľovi, v prípade, ak dôjde k predlženia termínu realizácie diela, prípadne poskytnúť novú neodvolateľnú bankovú záruku za rovnakých podmienok uvedených v tomto bode, najneskôr však ku dňu uplynutiu trvania prvej bankovej záruky. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade uzatvorenia dodatku v zmysle ustanovení tejto zmluvy, ktorého predmetom bude zvýšenie ceny diela, doplniť výšku depozitu tak, aby depozit predstavoval 5% z celkovej ceny diela v zmysle zmluvy a uzatvoreného dodatku a to v lehote 5 dní odo dňa účinnosti dodatku. Zhotoviteľ je oprávnený namiesto takto zvýšeného depozitu podľa predchádzajúcej vety, predložiť Objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku na novú výšku depozitu, vystavenú bankou najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča - mestská časť Levočská dolina
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH 08-Vk02/2024
 • Názov : Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča - mestská časť Levočská dolina
 • Opis: Predmetom zákazky je sprejazdnenie úseku miestnej cesty ponad Levočský potok v intraviláne mesta Levoča, mestská časť Levočská dolina. Z dôvodu kolapsu mosta v septembri 2023 v dôsledku jeho preťaženia bola pôvodná nosná konštrukcia mosta poškodená a odstránená, v dôsledku čoho je riešený úsek miestnej cesty neprejazdný. Predmetom zákazky je realizácia novej nosnej konštrukcie mosta a úprava spodnej stavby spočívajúca v odbúraní vrchnej časti úložných prahov, ktoré sa nahradia novými železobetónovými úložnými prahmi so závernými múrikmi. Dno koryta sa spevní zaisťovacími prahmi a kameňom do betónu. Za mostom je navrhovaná asfaltová vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 7,0 m. Pred mostom je navrhnutá vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 3,5 m a výmena obrusnej vrstvy vozovky po hranicu križovatky s cestou III/3225. Mostný objekt je navrhovaný ako jednopoľový, nosná konštrukcia je tvorená ŽB doskou so zabetónovanými oceľovými profilmi. Jednotlivé profily sú prostredníctvom elastomerových ložísk uložené na železobetónových úložných prahoch. Mostný objekt je založený na gravitačných oporách. Dopravný priestor na moste je 4,50 m (medzi zábradliami). Šírka vozovky medzi vyvýšenými obrubami je 4,00 m. Na vyvýšených obrubách je osadené oceľové zábradlie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Projektová dokumentácia a Prílohe č. 3 Výkaz Výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45221111, 45233120, 45233000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Víťazný uchádzač je povinný využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) zamestnať minimálne jednu osobu, ktorá je uchádzačom o zamestnanie alebo dobrovoľne nezamestnaná, a to počas celej doby realizácie stavebných prác. Splnenie tejto podmienky preukáže relevantným potvrdením, že uchádzač o zamestnanie je dlhodobo nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo čestným vyhlásením osoby, že je dobrovoľne nezamestnaná s uvedením doby trvania nezamestnanosti. Víťazný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť verejnému obstarávateľovi dokumenty preukazujúce povinnosť zamestnať minimálne jednu osobu, ktorá bola uchádzačom o zamestnanie alebo dobrovoľne nezamestnaná počas celej doby realizácie stavebných prác (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., čestné prehlásenie osoby, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Levočská dolina
 • Mesto: Levoča - mestská časť Levočská dolina
 • PSČ: 054 01
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Levoča, mesto Levoča – mestská časť Levočské Dolina, pozemok parcelné číslo v katastrálnom území Levoča: KN C 7197/4, KN C 6862/20, KN C 6901/6, E KN 7199, E KN 7198, E KN 6901/2, KN C 7228/37, KN C 7228/9, KN C 7228/8.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky podľa § 117 ods. (5)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 117 (5) ods. zákona č. 343/2015 Z. z.: 1. § 32 ods. 1 písm. e) – oprávnenosť uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky – kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov, 2. § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – potvrdzuje čestným vyhlásením uchádzača (príloha č. 5 k Výzve), kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov, 3. nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) – potvrdzuje čestným vyhlásením (príloha č. 5 k Výzve), kontrolu vykonaná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov. 4. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavierať zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z.: 1. § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 1.2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa bodu 1.: Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. stavebné práce na cestných mostoch, výstavbe ciest a pod. v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 300 000,00 € bez DPH (slovom: tristotisíc eur) súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. stavebné práce na cestných mostoch, výstavbe ciest a pod., Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť za obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah uskutočňovaných prác s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu, pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania (Dátum zverejnenia). Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. 2. § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavbyvedúceho, ktorý musí spĺňať a preukázať: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa bodu 2: a) minimálne 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho na inžinierskych stavbách - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná; b) praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb ako stavbyvedúci na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. stavebné práce na cestných mostoch, výstavbe ciest a pod., a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 300 000,00 Eur bez DPH (uvedené slovom: tristotisíc eur) - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.); c) doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov s odborným zameraním k predmetu zákazky – inžinierske stavby - mosty ekvivalent dokladu. Verejný obstarávateľ akceptuje a vyhodnotí referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie vo svojej ponuke. Ak v súlade s § 34 ods. 3 - ak uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, predloží písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť... uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11. SP.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH / cena celkom v prípade neplatcu DPH na celý predmet obstarávania (váha 100%)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Predmetom zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, výkazom výmer a špecifikáciami, ktoré sú jej súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a za splnenia osobitných podmienok zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Zatiaľ nie je známa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Levoča)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Levoča)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52. Z dôvodu nevyužitia elektronickej aukcie v predmetnom verejnom obstarávaní, je otváranie ponúk verejne. Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – „online sprístupnenie ponúk“, pri ktorej sa po otvorení ponúk automaticky vygeneruje zápisnica z otvárania a zašle sa formou notifikácie každému uchádzačovi Do hodnotenia výberu nebude zaradená cenová ponuka odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie, alebo vypracovaná v rozpore s výzvou. Rozhodujúce pre splnenie lehoty na doručenie cenovej ponuky je dátum a čas doručenia cenovej ponuky do systému IS EVO. Pre doručenie ponuky je rozhodujúci serverový čas IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa - prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – „online sprístupnenie ponúk“,
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6112?cHash=9edf1b8eb63edaac42b81ae748a03ef1
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504249
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)