PCÚ Komárno - rekonštrukcia vnútorných priestorov, výkon technického dozoru stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PCÚ Komárno - rekonštrukcia vnútorných priestorov, výkon technického dozoru stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211
Kód zákazky: ID 461
Kód oznámenia: 11595 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 3 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko Platanová alej, parcela č. 3008
Zdroj:

Popis

predmetom zákazky je výkon činnosti technického dozoru pri zhotovení stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211 „PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov“ a to podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval devecka design s.r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava. Povinnosti technického dozoru v štádiu realizácie stavby a po jej dokončení: - oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s vypracovanou projektovou dokumentáciou, s obsahom zmluvy ktorá súvisí s realizáciou stavby, ako aj iných vydaných vyjadrení a povolení pre realizáciu stavby, - odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, - dodržiavanie podmienok ohlásených stavebných úprav a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, - starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie a dokladov dokončených častí stavby, - predkladanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkovéhosúboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti investorovi s vlastným vyjadrením, ako aj predkladanie ostatných dodatkov a zmien a ich prerokovanie s investorom, - bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach, - kontrola čerpania nákladov, odsúhlasenie zisťovacích protokolov, - kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv (objednávok), - kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, - spolupráca so spracovateľom projektu vykonávajúcim odborný autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, - spolupráca so spracovateľom projektu a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, - spolupráca s odborným autorským dohľadom pri vykonávaní prípadných úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti, - spolupráca s koordinátorom bezpečnosti, - organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a ich doručenie zúčastneným a účastníkom výstavby, - organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov zmluvných strán, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a ich doručenie zúčastneným a účastníkom výstavby, - sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok, - postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela, - vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu (certifikáty, atesty, protokoly a pod.), - sledovanie vedenia stavebného denníka a montážneho denníka v súlade s podmienkami zmluvy a oprávnenie vykonávať zápisy do stavebného a montážneho denníka, - uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby, - spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, alebo pri ohrození zdravia a majetku na stavbe, - kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu prípadného vzniknutého oneskorenia postupu prác, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií, - kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, - v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, - upozorňovanie zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k zníženiu kvality stavby a následné informovanie investora, - príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na preberacom konaní, - kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, - kontrola odstraňovania drobných nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, - bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, - kontrola kvality vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi, - vedenie dokumentácie o kvalite verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., - zabezpečenie splnenia podmienok dotknutých orgánov a organizácií stanovených pre stavbu, - zabezpečenie odstránenia prípadných vád a nedostatkov v spolupráci so zhotoviteľom stavby, - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, - zabezpečenie povolenia na užívanie dokončenej stavby, vrátane vyznačenia jeho právoplatnosti - v prípade potreby účasť na reklamačnom konaní skrytých vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Uchádzač navrhne cenu za výkon technického dozoru uvádzame pre uchádzača, že cena stavebných prác sa predpokladá so zohľadnením skutočnosti, že ide o občasný technický dozor pri rekonštrukcii časti vnútorných priestorov budovy PCÚ Komárno, v ktorej nebudú zastúpené všetky stavebné práce a špeciálne remeslá. Pre stanovenie ceny uchádzača za výkon technického dozoru uvádzame, že predpokladaná cena stavebných prác pri realizácii stavby podľa PD je 386 351,18 € bez DPH. Technický popis rekonštrukčných prác, na ktoré sa viaže odborný výkon technického dozoru: Administratívna budova pobočky Colného úradu v Komárne, ktorá sa nachádza na hraničnom priechode do Maďarskej republiky, bola uvedená do prevádzky ešte v roku 1983, čo dokumentuje jej súčasný technický stav. Budova ktorá má 3 nadzemné podlažia je už morálne aj fyzicky opotrebovaná a v súčasnosti nespĺňa požadované technické podmienky... .

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289061
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: PCÚ Komárno - rekonštrukcia vnútorných priestorov, výkon technického dozoru stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211 (ID: 504564)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta, Odbor verejného obstarávania, Odd. verejného obstarávania I.
 • E-mail: Peter.Grelneth@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421484393852
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID 461
 • Názov: PCÚ Komárno - rekonštrukcia vnútorných priestorov, výkon technického dozoru stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211
 • Opis: predmetom zákazky je výkon činnosti technického dozoru pri zhotovení stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211 „PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov“ a to podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval devecka design s.r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava. Povinnosti technického dozoru v štádiu realizácie stavby a po jej dokončení: - oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s vypracovanou projektovou dokumentáciou, s obsahom zmluvy ktorá súvisí s realizáciou stavby, ako aj iných vydaných vyjadrení a povolení pre realizáciu stavby, - odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, - dodržiavanie podmienok ohlásených stavebných úprav a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, - starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie a dokladov dokončených častí stavby, - predkladanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkovéhosúboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti investorovi s vlastným vyjadrením, ako aj predkladanie ostatných dodatkov a zmien a ich prerokovanie s investorom, - bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach, - kontrola čerpania nákladov, odsúhlasenie zisťovacích protokolov, - kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv (objednávok), - kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, - spolupráca so spracovateľom projektu vykonávajúcim odborný autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, - spolupráca so spracovateľom projektu a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, - spolupráca s odborným autorským dohľadom pri vykonávaní prípadných úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti, - spolupráca s koordinátorom bezpečnosti, - organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a ich doručenie zúčastneným a účastníkom výstavby, - organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov zmluvných strán, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a ich doručenie zúčastneným a účastníkom výstavby, - sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok, - postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela, - vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu (certifikáty, atesty, protokoly a pod.), - sledovanie vedenia stavebného denníka a montážneho denníka v súlade s podmienkami zmluvy a oprávnenie vykonávať zápisy do stavebného a montážneho denníka, - uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby, - spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, alebo pri ohrození zdravia a majetku na stavbe, - kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu prípadného vzniknutého oneskorenia postupu prác, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií, - kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, - v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, - upozorňovanie zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k zníženiu kvality stavby a následné informovanie investora, - príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na preberacom konaní, - kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, - kontrola odstraňovania drobných nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, - bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, - kontrola kvality vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi, - vedenie dokumentácie o kvalite verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., - zabezpečenie splnenia podmienok dotknutých orgánov a organizácií stanovených pre stavbu, - zabezpečenie odstránenia prípadných vád a nedostatkov v spolupráci so zhotoviteľom stavby, - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, - zabezpečenie povolenia na užívanie dokončenej stavby, vrátane vyznačenia jeho právoplatnosti - v prípade potreby účasť na reklamačnom konaní skrytých vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Uchádzač navrhne cenu za výkon technického dozoru uvádzame pre uchádzača, že cena stavebných prác sa predpokladá so zohľadnením skutočnosti, že ide o občasný technický dozor pri rekonštrukcii časti vnútorných priestorov budovy PCÚ Komárno, v ktorej nebudú zastúpené všetky stavebné práce a špeciálne remeslá. Pre stanovenie ceny uchádzača za výkon technického dozoru uvádzame, že predpokladaná cena stavebných prác pri realizácii stavby podľa PD je 386 351,18 € bez DPH. Technický popis rekonštrukčných prác, na ktoré sa viaže odborný výkon technického dozoru: Administratívna budova pobočky Colného úradu v Komárne, ktorá sa nachádza na hraničnom priechode do Maďarskej republiky, bola uvedená do prevádzky ešte v roku 1983, čo dokumentuje jej súčasný technický stav. Budova ktorá má 3 nadzemné podlažia je už morálne aj fyzicky opotrebovaná a v súčasnosti nespĺňa požadované technické podmienky... .
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 3 300.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebný dozor na stavenisku
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: PCÚ Komárno
 • Ulica: Most
 • Mesto: Komárno
 • PSČ: 945 01
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Platanová alej, parcela č. 3008
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PCÚ Komárno - rekonštrukcia vnútorných priestorov, výkon technického dozoru stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID 461
 • Názov : PCÚ Komárno - rekonštrukcia vnútorných priestorov, výkon technického dozoru stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon činnosti technického dozoru pri zhotovení stavby v rámci realizácie investičnej akcie č. 42211 „PCÚ Komárno – rekonštrukcia vnútorných priestorov“ a to podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval devecka design s.r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava. Povinnosti technického dozoru v štádiu realizácie stavby a po jej dokončení: - oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s vypracovanou projektovou dokumentáciou, s obsahom zmluvy ktorá súvisí s realizáciou stavby, ako aj iných vydaných vyjadrení a povolení pre realizáciu stavby, - odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, - dodržiavanie podmienok ohlásených stavebných úprav a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, - starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie a dokladov dokončených častí stavby, - predkladanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkovéhosúboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti investorovi s vlastným vyjadrením, ako aj predkladanie ostatných dodatkov a zmien a ich prerokovanie s investorom, - bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach, - kontrola čerpania nákladov, odsúhlasenie zisťovacích protokolov, - kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv (objednávok), - kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, - spolupráca so spracovateľom projektu vykonávajúcim odborný autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, - spolupráca so spracovateľom projektu a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, - spolupráca s odborným autorským dohľadom pri vykonávaní prípadných úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti, - spolupráca s koordinátorom bezpečnosti, - organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a ich doručenie zúčastneným a účastníkom výstavby, - organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov zmluvných strán, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a ich doručenie zúčastneným a účastníkom výstavby, - sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok, - postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela, - vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu (certifikáty, atesty, protokoly a pod.), - sledovanie vedenia stavebného denníka a montážneho denníka v súlade s podmienkami zmluvy a oprávnenie vykonávať zápisy do stavebného a montážneho denníka, - uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby, - spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, alebo pri ohrození zdravia a majetku na stavbe, - kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu prípadného vzniknutého oneskorenia postupu prác, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií, - kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, - v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, - upozorňovanie zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k zníženiu kvality stavby a následné informovanie investora, - príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na preberacom konaní, - kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, - kontrola odstraňovania drobných nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, - bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, - kontrola kvality vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi, - vedenie dokumentácie o kvalite verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., - zabezpečenie splnenia podmienok dotknutých orgánov a organizácií stanovených pre stavbu, - zabezpečenie odstránenia prípadných vád a nedostatkov v spolupráci so zhotoviteľom stavby, - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, - zabezpečenie povolenia na užívanie dokončenej stavby, vrátane vyznačenia jeho právoplatnosti - v prípade potreby účasť na reklamačnom konaní skrytých vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Uchádzač navrhne cenu za výkon technického dozoru uvádzame pre uchádzača, že cena stavebných prác sa predpokladá so zohľadnením skutočnosti, že ide o občasný technický dozor pri rekonštrukcii časti vnútorných priestorov budovy PCÚ Komárno, v ktorej nebudú zastúpené všetky stavebné práce a špeciálne remeslá. Pre stanovenie ceny uchádzača za výkon technického dozoru uvádzame, že predpokladaná cena stavebných prác pri realizácii stavby podľa PD je 386 351,18 € bez DPH. Technický popis rekonštrukčných prác, na ktoré sa viaže odborný výkon technického dozoru: Administratívna budova pobočky Colného úradu v Komárne, ktorá sa nachádza na hraničnom priechode do Maďarskej republiky, bola uvedená do prevádzky ešte v roku 1983, čo dokumentuje jej súčasný technický stav. Budova ktorá má 3 nadzemné podlažia je už morálne aj fyzicky opotrebovaná a v súčasnosti nespĺňa požadované technické podmienky... .
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebný dozor na stavenisku
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: PCÚ Komárno
 • Ulica: Most
 • Mesto: Komárno
 • PSČ: 945 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Platanová alej, parcela č. 3008
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Nevyžaduje sa.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504564
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)