Služby stavebného dozoru na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby stavebného dozoru na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník“
Kód zákazky: 2/2024/ZNH/VK
Kód oznámenia: 11511 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Predpokladaná hodnota: 42 546,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Svidník
Adresa: Sovietskych hrdinov
08901 Svidník
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sovietskych hrdinov Svidník 08901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbe so súpisným číslom 328 na Ul. Sovietskych hrdinov ležiaca na parcele 644, 649/1, 645/5 k.ú. Svidník. Vykonanou stavebnou úpravou objektu má vzniknúť Zariadenie sociálnych služieb s vlastnou spoločenskou miestnosťou, kuchyňou a jedálňou, ubytovacou časťou a dvojlôžkovými izbami pre klientov so zníženou schopnosťou pohybu a prislúchajúcim zázemím pre klientov a personál. Osoba vykonávajúca stavebný dozor a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania na obidvoch stavbách tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Podrobný rozpis rozsahu poskytovaných služieb: • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby (stavebných objektov) s projektovou dokumentáciou stavby (ďalej len „PD“), • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby podľa podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, • vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, • vykonávať kontrolu, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, • priebežne vykonávať kontrolu kvality výrobkov, materiálov a vykonaných prác, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov, strojov a zariadení, • organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápisy a vykonávať kontrolu plnenia pridelených úloh, • pravidelne informovať objednávateľa o priebehu realizácie diela na výrobných výboroch a kontrolných dňoch stavby, resp. formou pravidelných správ o priebehu diela raz za jeden mesiac, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodli inak (vrátane podrobnej fotodokumentácie Stavby, vrátane zakrývaných častí Stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác), • spolupracovať so spracovateľom projektu diela, • kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, • schvaľovanie, kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, • vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby, • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, • odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a/alebo v ucelených konštrukčných častiach, • zastavenie realizácie stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, a to až do doby uvedenia do súladu, v prípade nedodržania technologických postupov, technických noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a PO, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia alebo podmienok stavebného povolenia, • odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a v súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve stanovené inak, čo bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry, • prijatie odporúčaní pre objednávateľa pri nárokoch zhotoviteľa pri zmenových konaniach, vrátane predloženia potrebnej dokumentácie, • kontrola dokladov zhotoviteľa, ktoré má povinnosť predložiť k protokolárnemu odovzdaniu stavby v súlade s platnou legislatívou SR, • vedenie preberacích konaní až do odovzdania stavby bez vád a nedorobkov, • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri preberaní stavby, účasť na kolaudačnom konaní, • kontrola vypratania staveniska, • povinnosť zvolávať a vykonávať kontrolné dni stavby v pravidelnom intervale min. 1x za týždeň.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288576
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Svidník (ID: 63270)
 • Zákazka: Služby stavebného dozoru na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník“ (ID: 504341)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Svidník
 • IČO: 00331023
 • DIČ: 2020784821
 • Internetová adresa (URL): https://www.svidnik.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Sovietskych hrdinov
 • Číslo: 33
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, Svidník
 • E-mail: miroslav.novak@svidnik.sk
 • Telefónne číslo: 0911640801
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6276
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024/ZNH/VK
 • Názov: Služby stavebného dozoru na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník“
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbe so súpisným číslom 328 na Ul. Sovietskych hrdinov ležiaca na parcele 644, 649/1, 645/5 k.ú. Svidník. Vykonanou stavebnou úpravou objektu má vzniknúť Zariadenie sociálnych služieb s vlastnou spoločenskou miestnosťou, kuchyňou a jedálňou, ubytovacou časťou a dvojlôžkovými izbami pre klientov so zníženou schopnosťou pohybu a prislúchajúcim zázemím pre klientov a personál. Osoba vykonávajúca stavebný dozor a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania na obidvoch stavbách tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Podrobný rozpis rozsahu poskytovaných služieb: • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby (stavebných objektov) s projektovou dokumentáciou stavby (ďalej len „PD“), • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby podľa podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, • vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, • vykonávať kontrolu, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, • priebežne vykonávať kontrolu kvality výrobkov, materiálov a vykonaných prác, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov, strojov a zariadení, • organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápisy a vykonávať kontrolu plnenia pridelených úloh, • pravidelne informovať objednávateľa o priebehu realizácie diela na výrobných výboroch a kontrolných dňoch stavby, resp. formou pravidelných správ o priebehu diela raz za jeden mesiac, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodli inak (vrátane podrobnej fotodokumentácie Stavby, vrátane zakrývaných častí Stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác), • spolupracovať so spracovateľom projektu diela, • kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, • schvaľovanie, kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, • vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby, • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, • odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a/alebo v ucelených konštrukčných častiach, • zastavenie realizácie stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, a to až do doby uvedenia do súladu, v prípade nedodržania technologických postupov, technických noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a PO, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia alebo podmienok stavebného povolenia, • odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a v súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve stanovené inak, čo bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry, • prijatie odporúčaní pre objednávateľa pri nárokoch zhotoviteľa pri zmenových konaniach, vrátane predloženia potrebnej dokumentácie, • kontrola dokladov zhotoviteľa, ktoré má povinnosť predložiť k protokolárnemu odovzdaniu stavby v súlade s platnou legislatívou SR, • vedenie preberacích konaní až do odovzdania stavby bez vád a nedorobkov, • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri preberaní stavby, účasť na kolaudačnom konaní, • kontrola vypratania staveniska, • povinnosť zvolávať a vykonávať kontrolné dni stavby v pravidelnom intervale min. 1x za týždeň.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 42 546
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 42 546
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ul. Sov. hrdinov 328
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Intravilán mesta Svidník, stavba so súpisným číslom 328 na Ul. Sovietskych hrdinov ležiaca na parcele 644, 649/1, 645/5 k.ú. Svidník.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle platného znenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Nesplnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ZVO. § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Služby stavebného dozoru na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024/ZNH/VK
 • Názov : Služby stavebného dozoru na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník“
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbe so súpisným číslom 328 na Ul. Sovietskych hrdinov ležiaca na parcele 644, 649/1, 645/5 k.ú. Svidník. Vykonanou stavebnou úpravou objektu má vzniknúť Zariadenie sociálnych služieb s vlastnou spoločenskou miestnosťou, kuchyňou a jedálňou, ubytovacou časťou a dvojlôžkovými izbami pre klientov so zníženou schopnosťou pohybu a prislúchajúcim zázemím pre klientov a personál. Osoba vykonávajúca stavebný dozor a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania na obidvoch stavbách tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Podrobný rozpis rozsahu poskytovaných služieb: • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby (stavebných objektov) s projektovou dokumentáciou stavby (ďalej len „PD“), • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby podľa podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, • vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, • vykonávať kontrolu, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, • priebežne vykonávať kontrolu kvality výrobkov, materiálov a vykonaných prác, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov, strojov a zariadení, • organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápisy a vykonávať kontrolu plnenia pridelených úloh, • pravidelne informovať objednávateľa o priebehu realizácie diela na výrobných výboroch a kontrolných dňoch stavby, resp. formou pravidelných správ o priebehu diela raz za jeden mesiac, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodli inak (vrátane podrobnej fotodokumentácie Stavby, vrátane zakrývaných častí Stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác), • spolupracovať so spracovateľom projektu diela, • kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, • schvaľovanie, kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, • vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby, • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, • odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a/alebo v ucelených konštrukčných častiach, • zastavenie realizácie stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, a to až do doby uvedenia do súladu, v prípade nedodržania technologických postupov, technických noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a PO, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia alebo podmienok stavebného povolenia, • odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a v súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve stanovené inak, čo bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry, • prijatie odporúčaní pre objednávateľa pri nárokoch zhotoviteľa pri zmenových konaniach, vrátane predloženia potrebnej dokumentácie, • kontrola dokladov zhotoviteľa, ktoré má povinnosť predložiť k protokolárnemu odovzdaniu stavby v súlade s platnou legislatívou SR, • vedenie preberacích konaní až do odovzdania stavby bez vád a nedorobkov, • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri preberaní stavby, účasť na kolaudačnom konaní, • kontrola vypratania staveniska, • povinnosť zvolávať a vykonávať kontrolné dni stavby v pravidelnom intervale min. 1x za týždeň.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom služieb stavebného dozoru uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt vykonávania služieb stavebného dozoru
 • Opis podmienky účasti: Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Zoznam služieb stavebného dozoru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (služby stavebného dozoru) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní (poskytovaní) služieb stavebného dozoru a zhodnotení vykonaných služieb stavebného dozoru: uchádzač preukáže poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbách v min. objeme 2 669 428, 95 EUR bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich 3 roky rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave alebo rekonštrukcii pozemných stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 2 669 428, 95 EUR bez DPH V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné služby ako služby stavebného dozoru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR podľa všeobecných informácií pod písm. C). Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom služieb stavebného dozoru uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt vykonávania služieb stavebného dozoru; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní služieb stavebného dozoru a zhodnotení uskutočnených služieb stavebného dozoru podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Odôvodnenie primeranosti: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu vykonaných služieb stavebného dozoru v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavebného dozoru pre pozemné stavby: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavebného dozoru, ktorá preukáže: a) praktické skúsenosti v oblasti dozoru a kontroly stavieb ako stavebný dozor na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemné stavby), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 2 669 428, 95 EUR bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavebného dozoru, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (napr. definovaním projektov/stavieb, pozície na projektoch/stavbách, finančnej hodnoty projektov/stavieb a pod); b) uchádzač je povinný predložiť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť osoby zabezpečujúcu splnenie Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru, v ktorom bude uvedené evidenčné číslo stavebného dozoru s rozsahom oprávnenia Kategória: Pozemné stavby v zmysle platných pravidiel SKSI.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie úspešnej ponuky bude najnižšia cena za predmet zákazky. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponuke uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v EURÁCH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet plnenia.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle Súťažných podkladov_Prílohy č. 2 Obchodné podmienky. Rekonštrukcia objektu je financovaná Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Služby stavebného dozora na stavbu sú financované z projektu: Zariadenie sociálnych služieb vo Svidníku, realizovaný v súlade so žiadosťou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kód žiadosti: 13I01-22-V02-00122 podanou v rámci „Výzvu na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, kód výzvy 13I01-22-V02 vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.“
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:10
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504341
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém elektronického verejného obstarávania IS EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)