Dom kultúry – modernizácia okien

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dom kultúry – modernizácia okien
Kód zákazky: 04/2024-5
Kód oznámenia: 11586 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44221000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Pezinok
Adresa: Radničné námestie
90214 Pezinok
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Radničné námestie Pezinok 90214 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom plnenia zákazky je vybúranie pôvodných oceľových okien a dverí v časti objektu a dodanie a zabudovanie nových hliníkových okien a dverí na Dome kultúry v Pezinku. Stavebné úpravy spočívajú vo vybúraní oceľových dverí na strechu a vo vybúraní 33 oceľových okien a jedného plastového okna. Po vybúraní sa osadia nové okná a dvere. 34 nových hliníkových okien a dverí s nadsvetlíkom budú v interiéri bielej farby (RAL 9016) a exteriéri hnedej farby (RAL 8017). Kľučky, závesy budú v bielej farbe. Zasklenie bude tvorené čírym trojsklom s hodnotou UG≤0,7 W/m2K. Súčasťou dodávky budú interiérové plastové parapety v bielej farbe. Exteriérové parapety zostávajú pôvodné, budú primontované k novým oknám. Okná a dvere budú montované použitím paropriepustných a paronepriepustných pások. Súčasťou predmetu zákazky sú aj práce spočívajúce v uvedení ostení vymenených výplní otvorov do pôvodného stavu. Všetky stavebné úpravy prebehnú v jednej etape. Zhotoviteľ je povinný dodať vopred objednávateľovi na odsúhlasenie technický výrobný výkres výplní a vzorku povrchového náteru výplní, objednávateľ ich predloží na odsúhlasenie KPÚ BA. Nakladanie s odpadom: 1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 2. Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 3. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu. Ostatné upozornenia: Zhotoviteľ je povinný si prezrieť záujmovú oblasť a do ceny zahrnúť všetky práce a dodávky potrebné k realizácii diela.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Pezinok

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289005
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Pezinok (ID: 60674)
 • Zákazka: Dom kultúry – modernizácia okien (ID: 504532)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Pezinok
 • IČO: 00305022
 • DIČ: 2020662226
 • Adresa
 • Ulica: Radničné námestie
 • Číslo: 7
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90214
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@msupezinok.sk
 • Telefónne číslo: +421336901143
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4146
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 04/2024-5
 • Názov: Dom kultúry – modernizácia okien
 • Opis: Predmetom plnenia zákazky je vybúranie pôvodných oceľových okien a dverí v časti objektu a dodanie a zabudovanie nových hliníkových okien a dverí na Dome kultúry v Pezinku. Stavebné úpravy spočívajú vo vybúraní oceľových dverí na strechu a vo vybúraní 33 oceľových okien a jedného plastového okna. Po vybúraní sa osadia nové okná a dvere. 34 nových hliníkových okien a dverí s nadsvetlíkom budú v interiéri bielej farby (RAL 9016) a exteriéri hnedej farby (RAL 8017). Kľučky, závesy budú v bielej farbe. Zasklenie bude tvorené čírym trojsklom s hodnotou UG?0,7 W/m2K. Súčasťou dodávky budú interiérové plastové parapety v bielej farbe. Exteriérové parapety zostávajú pôvodné, budú primontované k novým oknám. Okná a dvere budú montované použitím paropriepustných a paronepriepustných pások. Súčasťou predmetu zákazky sú aj práce spočívajúce v uvedení ostení vymenených výplní otvorov do pôvodného stavu. Všetky stavebné úpravy prebehnú v jednej etape. Zhotoviteľ je povinný dodať vopred objednávateľovi na odsúhlasenie technický výrobný výkres výplní a vzorku povrchového náteru výplní, objednávateľ ich predloží na odsúhlasenie KPÚ BA. Nakladanie s odpadom: 1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 2. Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 3. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu. Ostatné upozornenia: Zhotoviteľ je povinný si prezrieť záujmovú oblasť a do ceny zahrnúť všetky práce a dodávky potrebné k realizácii diela.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Okná, dvere a súvisiace prvky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Okná, dvere a súvisiace prvky
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach obhliadky: Ing Filip Gschwandtner, tel.: 00421 33 6901 315, e-mail: filip.gschwandtner@msupezinok.sk, najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou predkladania ponúk. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), uchádzač/záujemca je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), uchádzač/záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) doloženým zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží do súťaže: - návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 5, do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony tak, aby bola cena kompletná (príloha č. 1 týchto súťažných podkladov) - rozpočet (ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 týchto súťažných podkladov) - návrh zmluvy (uchádzač predloží vyplnený návrh zmluvy v čl. I, III, IV a opatrí podpisom a pečiatkou, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy) - čestné vyhlásenie, že uchádzačovi nie je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 4) Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dom kultúry – modernizácia okien
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 04/2024-5
 • Názov : Dom kultúry – modernizácia okien
 • Opis: Predmetom plnenia zákazky je vybúranie pôvodných oceľových okien a dverí v časti objektu a dodanie a zabudovanie nových hliníkových okien a dverí na Dome kultúry v Pezinku. Stavebné úpravy spočívajú vo vybúraní oceľových dverí na strechu a vo vybúraní 33 oceľových okien a jedného plastového okna. Po vybúraní sa osadia nové okná a dvere. 34 nových hliníkových okien a dverí s nadsvetlíkom budú v interiéri bielej farby (RAL 9016) a exteriéri hnedej farby (RAL 8017). Kľučky, závesy budú v bielej farbe. Zasklenie bude tvorené čírym trojsklom s hodnotou UG?0,7 W/m2K. Súčasťou dodávky budú interiérové plastové parapety v bielej farbe. Exteriérové parapety zostávajú pôvodné, budú primontované k novým oknám. Okná a dvere budú montované použitím paropriepustných a paronepriepustných pások. Súčasťou predmetu zákazky sú aj práce spočívajúce v uvedení ostení vymenených výplní otvorov do pôvodného stavu. Všetky stavebné úpravy prebehnú v jednej etape. Zhotoviteľ je povinný dodať vopred objednávateľovi na odsúhlasenie technický výrobný výkres výplní a vzorku povrchového náteru výplní, objednávateľ ich predloží na odsúhlasenie KPÚ BA. Nakladanie s odpadom: 1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 2. Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 3. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu. Ostatné upozornenia: Zhotoviteľ je povinný si prezrieť záujmovú oblasť a do ceny zahrnúť všetky práce a dodávky potrebné k realizácii diela.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Okná, dvere a súvisiace prvky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504532
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)