Bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov
Kód zákazky: 212186/2024-2040
Kód oznámenia: 11499 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32580000-2
Predpokladaná hodnota: 97 643,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy
82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mlynské nivy Bratislava - mestská časť Ružinov 82715 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288525
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ID: 47462)
 • Zákazka: Bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov (ID: 504330)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • IČO: 00686832
 • DIČ: 2021056818
 • Adresa
 • Ulica: Mlynské nivy
 • Číslo: 44/a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82715
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martina.rovenska@mhsr.sk
 • Telefónne číslo: +421248541317
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1646
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 212186/2024-2040
 • Názov: Bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov
 • Opis: Predmetom zákazky je bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 97 643
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dátové zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Informačné služby s pridanou hodnotou
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mlynské nivy 44/a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 827 15
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie § 32 ods. 1 e) a f) ZVO. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky) a § 32 ods. 1 písm. f) ZVO (uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu). Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname: - splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač nepredkladá z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy z portálu OverSi.gov.sk (uvedené platí len v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike), - splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doložením skenu čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude tvoriť prílohu jeho ponuky. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 212186/2024-2040
 • Názov : Bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov
 • Opis: Predmetom zákazky je bezpečnostné riešenie na šifrovaním zabezpečené ukladanie informácií a dát, chránené bezpečným uložením šifrovacích kľúčov a správy uchovaných kľúčov
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dátové zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Informačné služby s pridanou hodnotou
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a výmena informácií sa v tomto postupe zadávania zákazky uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne cez Elektronickú platformu / IS EPVO. 2. Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk sú zverejnené na profile VO k predmetnej zákazke, a to: Príloha č.1 - Podrobný opis (špecifikácia predmetu zákazky), Príloha č. 1a - Technická špecifikácia predmetu zákazky (vyplní uchádzač), Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií, Príloha č. 4 -Návrh zmluvy, Príloha č. 5 - čestné vyhlásenie uchádzača. 3. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby 4. Požadovaný termín dodania / dĺžka trvania: 30 dní na dodanie a implementáciu/ 12 mesiacov 5. Obsah ponuky: - sken vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 3 "Návrh na plnenia kritérií", - vyplnená Príloha č. 1 "Technická špecifikácia predmetu zákazka", - sken vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 5 "Čestné vyhlásenie uchádzača", - relevantné doklady na preukázanie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f), § 34 ods. 1 g) ZVO (viď časť 4.2"Súťažné podmienky", 4.2.1 "Dôvody na vylúčenie", "Zoznam podmienok účasti"). 6. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 7. V prípade nejasností a potreby objasnenia ponúk, prípadne ich doplnenia bude uchádzač verejným obstarávateľom prostredníctvom IS EPVO vyzvaný na vysvetlenie, resp. doplnenie jeho ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo predložené vysvetlenie nebude dostatočné, jeho ponuka bude zo súťaže vylúčená. 8. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 9. Verejný obstarávateľ označí (v prípade splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky) ponuku s najnižšou celkovou cenou za úspešnú. 10 .Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). 11. Informácia o výsledku procesu verejného obstarávania bude uchádzačom zaslaná elektronicky prostredníctvom IS EPVO. 12. Pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 7 písm. c) ZVO podať námietky. 13. Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi súčinnosť, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť zmluvu uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. 15. Predložené ponuky a informácie poskytnuté uchádzačmi tvoria dokumentáciu verejného obstarávateľa viažucu sa k postupu zadávania predmetnej zákazky. 16.Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie legitímneho spracúvania osobných údajov ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) uvedených v predloženej ponuke. Predložením ponuky, ktorej súčasťou sú aj osobné údaje dotknutých osôb.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (údaje o expertovi) formou predloženia profesijného životopisu podpísaného dotknutou osobou a predložením dokladov, ktoré sú vyžadované pri pozícií experta. Každý uchádzačom predložený profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad, podpísaný dotknutou osobou, musí obsahovať minimálne: 1) meno a priezvisko príslušného experta 2) najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta 3) história zamestnania/odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe/, rok a mesiac od – do, pozícia, ktorú príslušný expert zastával); 4) praktické skúsenosti príslušného experta (názov zmluvy/projektu/predmetu plnenia zmluvy, názov odberateľa/zamestnávateľa, pozícia na zmluve/projekte/predmete plnenia zmluvy, stručný opis zmluvy/projektu/predmetu plnenia zmluvy, obdobie rok a mesiac od - do poskytovania služieb, kontaktné údaje odberateľa – názov, sídlo, emailový a telefonický kontakt, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie); 5) dátum a podpis príslušného experta Požadované je: Expert - Technický špecialista - HSM, KMS • praktická skúsenosť s implementáciu HSM nástroja a KMS nástroja pre zákazníka s minimálnym počtom 1000 používateľov, túto podmienku účasti preukáže profesijným životopisom • Certifikát výrobcu na úrovni Thales Luna HSM Professional Engineer alebo ekvivalent, túto podmienku preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu • Certifikát výrobcu na úrovni Thales CiperTrust Manager Professional Engineer alebo ekvivalent, túto podmienku preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu Dodávateľ môže požiadavku experta - technického špecialistu pokryť aj viacerými osobami, pričom jeden z nich môže mať certifikát na HSM a druhý certifikát na KMS podľa vyššie uvedených požiadaviek. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami (najmä § 34 ods. 1 písm. g) zákona), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH (konečná cena)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: online prostredníctvom IS EPVO
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504330
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)