Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom
Kód zákazky: KNH_04/2024_IBV
Kód oznámenia: 11585 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45220000-5
Ostatné CPV: 45233120-6
45112000-5
Predpokladaná hodnota: 781 470,45 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Kalná nad Hronom
Adresa: Červenej Armády
93532 Kalná nad Hronom
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Červenej Armády Kalná nad Hronom 93532 Slovensko katastrálne územie obce Kalná nad Hronom 2300~2329;2359;2361~2367;2369
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní technickej infraštruktúry pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, ktorú vypracovala spoločnosť ENERGYLINE s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Rastislav Ildža. Projektová dokumentácia rieši návrh zóny pre individuálnu zástavbu 29 ks samostatne stojacich rodinných domov a k nej prislúchajúcej technickej infraštruktúry. Predmetom zákazky je rozdelený na časti a to v zmysle objektov: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA 2. časť: SO 03 NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ PRÍPOJKY 3. časť: SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia a SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod Projektová dokumentácia rieši aj stavebné objekty SO 05, SO 07 až SO 17, ale tieto stavebné objekty nie sú súčasťou verejného obstarávania. Chodníky, napojenia do dvorov a Krajinno-architektonické úpravy budú predmetom samostatného verejného obstarávania, ktoré sa bude realizovať až po zrealizovaní stavebný prác. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287938
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Kalná nad Hronom (ID: 1941)
 • Zákazka: Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom (ID: 503408)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b7bce7c5-08c6-4d71-81c7-d11d07d1b253
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Kalná nad Hronom
 • IČO: 00307131
 • DIČ: 2021218683
 • Adresa
 • Ulica: Červenej Armády
 • Číslo: 55
 • Mesto: Kalná nad Hronom
 • PSČ: 93532
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Kalná nad Hronom)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4328
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: KNH_04/2024_IBV
 • Názov: Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní technickej infraštruktúry pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, ktorú vypracovala spoločnosť ENERGYLINE s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Rastislav Ildža. Projektová dokumentácia rieši návrh zóny pre individuálnu zástavbu 29 ks samostatne stojacich rodinných domov a k nej prislúchajúcej technickej infraštruktúry. Predmetom zákazky je rozdelený na časti a to v zmysle objektov: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA 2. časť: SO 03 NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ PRÍPOJKY 3. časť: SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia a SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod Projektová dokumentácia rieši aj stavebné objekty SO 05, SO 07 až SO 17, ale tieto stavebné objekty nie sú súčasťou verejného obstarávania. Chodníky, napojenia do dvorov a Krajinno-architektonické úpravy budú predmetom samostatného verejného obstarávania, ktoré sa bude realizovať až po zrealizovaní stavebný prác. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 781 470.45
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Kalná nad Hronom
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: katastrálne územie obce Kalná nad Hronom 2300~2329;2359;2361~2367;2369
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. Ak uchádzač predkladá JED alebo čestné vyhlásenie, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalejlenÚrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO jedostupný bezplatne naadrese: www.isepvo.sk V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.skalebotelefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100. Verejný obstarávateľ nevyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifi kácie,kritériána vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním. Predmetné verejné obstarávanie nie jevzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zameraným na sociálne aspekty ani obstarávaním inovácií. Elektronickýmiplatbami sa rozumie bankový prevod cezinternetbanking
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: KNH_04/2024_IBV
 • Názov : 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
 • Opis: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA Predmetom tejto časti sú len stavebné práce na vybudovaní cestnej komunikácie, chodníky a vjazdy nie sú súčasťou obstarávania a nie sú ani zohľadnené v Prílohe č. 2 výkaz výmer. Avšak kompletná projektová dokumentácia rieši vybudovanie nových cestných komunikácií aj chodníkov s napojením na existujúce miestne cesty pre potreby plánovanej individuálnej zástavby rodinných domov v obci Kalná nad Hronom. Súčasťou stavby bude vybudovanie trvalého a dočasného dopravného značenia. V mieste napojenia na miestnu komunikáciu bude nový úsek areálovej komunikácie pripojený dilatačnou škárou ktorá bude vyplnená epoxidovou tesniacou zálievkou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45233120, 45112000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Kalná nad Hronom
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: katastrálne územie obce Kalná nad Hronom 2300~2329;2359;2361~2367;2369
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraníponúkvšetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk budeprebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budúelektronickysprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498081
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503408
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: 2. časť: SO 03 NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ PRÍPOJKY
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: KNH_04/2024_IBV
 • Názov : 2. časť: SO 03 NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ PRÍPOJKY
 • Opis: 2. časť: SO 03 NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ PRÍPOJKY Projektová dokumentácia rieši výstavbu STL distribučného plynovodu, ktorý bude zásobovať plynom zástavbu dvadsiatich deviatich rodinných domov. Navrhovaný distribučný plynovod kapacitne vyhovuje zásobovaniu plynom ďalších tridsiatich jeden rodinných domov, ktoré sú plánované výhľadovo. Súčasťou projektu je aj výstavba pripojovacích plynovodov (29 ks) pre jednotlivé rodinné domy (29 ks). Navrhovaný STL plynovod bude napojený na existujúci plynovod DN 50 OC, ktorý je vedený v zemi v zelenom páse miestnej komunikácie. Jedná sa o líniovú stavbu, ktorej zariadenie je umiestnené pod zemou.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45231221
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Kalná nad Hronom
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: katastrálne územie obce Kalná nad Hronom 2300~2329;2359;2361~2367;2369
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 90
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedné v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraníponúkvšetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk budeprebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budúelektronickysprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503408
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503408
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: 3. časť: SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia a SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: KNH_04/2024_IBV
 • Názov : 3. časť: SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia a SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod
 • Opis: 3. časť: SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia a SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA Je navrhnutá na odvedenie splaškovej odpadovej vody z budúce zástavby rodinných domov. Splašková kanalizácia je navrhnutá v osi navrhnutých komunikácií a je zaústená do navrhnutej čerpacej stanice splaškovej odpadovej vody, z ktorej budú splaškové odpadové vody prečerpávané prostredníctvom výtlačného potrubia D90 splaškovej kanalizácie do uskladňujúcej šachty KS2 a následne gravitačne do jestvujúceho zberača prostredníctvom navrhovanej šachty vybudovanej na zberači. Navrhovaná stoková sieť v riešenej lokalite bude vybudovaná z potrubí z PVC-U s kruhovou menovitou tuhosťou SN8 svetlosti D300 so zaústením do čerpacej stanice splaškových vôd. Do navrhovanej kanalizácie budú napojené kanalizačné prípojky z budúcich rodinných domov v riešenej lokalite svetlosti D160 z rodinných domov a D200 z objektov vybavenosti. Zaústenie bude mimo kontrolných šachiet kanalizácie vysadením odbočiek z hlavného potrubia D300. Prípojky budú vyhotovené rovnako z PVC-U s kruhovou menovitou tuhosťou SN8 . Na lomoch a sútokoch stokovej siete v lokalite budú vyhotovené vstupné kanalizačné šachty z typových betónových skruží s priemerom 1000mm. Výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie V rámci objektu je navrhnuté výtlačné potrubie, ktorým sa z ČS splaškovej kanalizácie prečerpávajú splaškové vody do uskladňujúcej šachty KS2, z ktorej odtekajú odpadové vody cez gravitačné potrubie D300 a sútokovú šachtu KS1 do jestvujúceho zberača. Výtlačné potrubie je navrhnuté z tlakového potrubia HDPE D90 – 39,5 m. VODOVOD Jestvujúci stav : V riešenom území sa nachádza verejný vodovod DN100, ktorý prechádza v tesnej blízkosti riešenej lokality, pod komunikáciou ul Novej v k.ú Kalná nad Hronom. Z dôvodu budovania riešenej lokality príde aj k rozšíreniu verejného vodovodu do navrhovaného územia. S vybudovaním vodovodu príde aj k vybudovaniu nových prípojok vody pre budúce stavebné pozemky na rodinné domy. Navrhovaný stav : Z vyššie uvedeného dôvodu sa navrhuje vetva verejného vodovodu. Pre riešenú lokalitu sa navrhuje vodovod svetlosti D110, ktorý bude vyhotovený z potrubia z PE100, SDR17. Pripojenie bude realizované v dvoch miestach v mieste novovybudovaného vjazdu do zóny a v mieste jestvujúcej slepej ulice z ulice Novej. Rozvod sa teda navrhuje ako okruhovaný. Od miesta pripojenia bude vodovod trasovaný pod telesom komunikácie. Na konci zóny na vetve C príde k vybudovaniu vodomernej šachty pre meranie spotreby vody v zóne, pričom zaokruohovanie bude dočasne zrušené uzatvorením sekčného uzáveru. Do centrálnej vodomernej šachty sa osadí vodomer s príslušnou armatúrou zostavou v zmysle výkresovej dokumentácie. Po prevzatí vodovodu do správy vodárenskej spoločnosti príde k demontáži vodomeru a sprevádzkovaním okruhovania otvorením zemného uzáveru. Pri budovaní jednotlivých vetiev vodovodu D110, príde k 2x prepojeniu s vodovodom DN100, za pripojením sa osadí trasový uzáver so zemnou súpravou. Trasové uzávery sa osadia na začiatku každej vetvy v zmysle výkresovej dokumentácie. Na navrhovanej sieti sa osadia podzemné hydranty vo vyhotovení vzdušník resp. kalník svetlosti DN80 podľa nivelety vodovodu. Rozvod bude uložený v štrkopieskovom lôžku s max. veľkosťou zrna 20mm – viď detail. Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle platnej STN. Pri návrhu prekládky vodovodu sa rešpektujú platné ochranné pásma v zmysle STN. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232400, 45232150
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Kalná nad Hronom
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: katastrálne územie obce Kalná nad Hronom 2300~2329;2359;2361~2367;2369
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 90
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraníponúkvšetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk budeprebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budúelektronickysprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503408
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503408
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)