Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO
Kód zákazky: 504531
Kód oznámenia: 11590 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42416100-6
Ostatné CPV: 45313100-5
71320000-7
Predpokladaná hodnota: 179 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 919 30 Slovensko Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Mochovce, objekt SO 808/1-01 FS KRAO Mochovce
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia nákladného výťahu, ktorá zahŕňa demontáž a následnú fragmentáciu existujúceho výťahu, vypracovanie návrhu riešenia, dodávku a montáž nového výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav (finálne úpravy povrchov), vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, zaškolenie personálu a uvedenie výťahu do prevádzky. Rekonštrukcia sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme verejného objednávateľa, ktoré podlieha špeciálnym podmienkam s osobitným režimom ochrany pre vstup a výstup z tohto pásma. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289020
1. Základné údaje
 • Organizácia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ID: 45157)
 • Zákazka: Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO (ID: 504531)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9676e1d4-1b45-49e6-91a8-afb5a08b08bb
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35946024
 • DIČ: 2022036599
 • Internetová adresa (URL): http://www.javys.sk
 • Adresa
 • Ulica: Jaslovské Bohunice
 • Číslo: 360
 • Mesto: Jaslovské Bohunice
 • PSČ: 919 30
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: borovska.dagmar@javys.sk
 • Telefónne číslo: 0335315194
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik kontrolovaný orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9542
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 504531
 • Názov: Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia nákladného výťahu, ktorá zahŕňa demontáž a následnú fragmentáciu existujúceho výťahu, vypracovanie návrhu riešenia, dodávku a montáž nového výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav (finálne úpravy povrchov), vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, zaškolenie personálu a uvedenie výťahu do prevádzky. Rekonštrukcia sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme verejného objednávateľa, ktoré podlieha špeciálnym podmienkam s osobitným režimom ochrany pre vstup a výstup z tohto pásma. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: works, služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 179 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výťahy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45313100, 71320000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Mochovce, objekt SO 808/1-01 FS KRAO Mochovce
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Ak uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky, tak verejný obstarávateľ preskúma kolúziu vo verejnom obstarávaní v danej súvislosti a na základe výsledkov tohto preskúmania môže vylúčiť uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov. b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku. c)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. d)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na webovej stránke,(www.isepvo.sk/o-systeme/), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/504531 . Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom EPVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení. e)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené. f)Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. g)Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako tzv. super reverzný postup v súlade s §112 ods.7 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, kedy vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. h)Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy je v súlade s § 114 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní 10 pracovných dní, bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. i) Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná sa v zmysle bodu 8.1 Súťažných podkladov - skončí 20.08.2024.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 504531
 • Názov : Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia nákladného výťahu, ktorá zahŕňa demontáž a následnú fragmentáciu existujúceho výťahu, vypracovanie návrhu riešenia, dodávku a montáž nového výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav (finálne úpravy povrchov), vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, zaškolenie personálu a uvedenie výťahu do prevádzky. Rekonštrukcia sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme verejného objednávateľa, ktoré podlieha špeciálnym podmienkam s osobitným režimom ochrany pre vstup a výstup z tohto pásma. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: works, služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 179 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výťahy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45313100, 71320000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Mochovce, objekt SO 808/1-01 FS KRAO Mochovce
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 32
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: V súlade s § 112 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/504531
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov - bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov. 2. Osobitné podmienky vykonania zákazky - bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 4, prvá veta Zákona. VO alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola VO zriadená podľa § 51 Zákona o VO zabezpečuje otváranie ponúk prostredníctvom „on-line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 Súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: "On-line“ sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie do lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504531
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504531
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)