Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce II

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce II
Kód zákazky: 29553/2024
Kód oznámenia: 11536 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Ostatné CPV: 71242000-6
71248000-8
Predpokladaná hodnota: 1 849 990,13 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra
81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie Ľudovíta Štúra Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81235 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky sú projekčné práce v rozsahu vypracovania 3 realizačných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a súvisiace práce pre komplexnú revitalizáciu vybraných úsekov vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj (v úseku Sap – Číčov). Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe 1.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1288622
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ID: 19503)
 • Zákazka: Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce II (ID: 504396)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: b73b404c-b53c-46de-9aeb-8375bf8547c4
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2514fa43-bba3-4d16-88d1-6083ee4da93c
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO: 42181810
 • DIČ: 2023106679
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Ľudovíta Štúra
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81235
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421259562116
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Ochrana životného prostredia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/11716
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 29553/2024
 • Názov: Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce II
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú projekčné práce v rozsahu vypracovania 3 realizačných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a súvisiace práce pre komplexnú revitalizáciu vybraných úsekov vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj (v úseku Sap – Číčov). Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe 1.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 849 990.13
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71242000, 71248000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku Dunaj v úseku obcí Sap – Číčov a súvisiace práce II“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 29553/2024
 • Názov : „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku Dunaj v úseku obcí Sap – Číčov a súvisiace práce II“
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú projekčné práce v rozsahu vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a súvisiace práce pre komplexnú revitalizáciu vybraného úseku vodného toku Dunaj (v úseku Sap – Číčov). Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe 1.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 511 025.66
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH – spolu max. 80 bodov (v rámci K1) Kvalita tímu Expertov - spolu max. 20 bodov (v rámci K2) Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom mieste) sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte oboch kritérií jednotlivo prepočítaných podľa váhy získa najvyšší počet bodov za K1 a K2. Podrobný opis kritérií je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najlepší pomer ceny a kvality
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://minzp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/13 a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://minzp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/13
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504396
 • Označenie dokumentu/zákazky: Priamy odkaz na súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ERANET
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu rieky Morava od rkm 20 po rkm 0 a súvisiace práce II
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 29553/2024
 • Názov : Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu rieky Morava od rkm 20 po rkm 0 a súvisiace práce II
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú projekčné práce v rozsahu vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a súvisiace práce pre komplexnú revitalizáciu vybraného úseku vodného toku Morava od rkm 20 po rkm 0. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe 1.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 851 496.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71242000, 71248000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH – spolu max. 80 bodov (v rámci K1) Kvalita tímu Expertov - spolu max. 20 bodov (v rámci K2) Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom mieste) sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte oboch kritérií jednotlivo prepočítaných podľa váhy získa najvyšší počet bodov za K1 a K2. Podrobný opis kritérií je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najlepší pomer ceny a kvality.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://minzp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/13 a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://minzp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/13
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504396
 • Označenie dokumentu/zákazky: Priamy odkaz na súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ERANET
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku rieky Tisa, jej mŕtveho ramena Mŕtva Tisa a súvisiace práce II
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 29553/2024
 • Názov : Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku rieky Tisa, jej mŕtveho ramena Mŕtva Tisa a súvisiace práce II
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú projekčné práce v rozsahu vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a súvisiace práce pre komplexnú revitalizáciu vybraného úseku vodného toku rieky Tisa, jej mŕtveho ramena Mŕtva Tisa. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe 1.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 487 467.49
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71242000, 71248000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH – spolu max. 80 bodov (v rámci K1) Kvalita tímu Expertov - spolu max. 20 bodov (v rámci K2) Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom mieste) sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte oboch kritérií jednotlivo prepočítaných podľa váhy získa najvyšší počet bodov za K1 a K2. Podrobný opis kritérií je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najlepší pomer ceny a kvality
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://minzp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/13 a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://minzp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/13
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504396
 • Označenie dokumentu/zákazky: Priamy odkaz na súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ERANET
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)