Výstavba pumptrackových dráh

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba pumptrackových dráh
Kód zákazky: 503 810
Kód oznámenia: 11301 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45236110-4
71300000-1
Predpokladaná hodnota: 220 441,66 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Maratónu mieru
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Námestie Maratónu mieru Košice - mestská časť Staré Mesto 04266 Slovensko Časť I: Mesto Trebišov, katastrálne územie Trebišov (864188), obec Trebišov, na parcele reg. C KN č. 3966/1, evidovanej na LV č. 417. Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3a Návrh zmluvy.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce – výstavba trate pre cyklistov tzv. pumptracku, vrátane spracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a povolenie stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...), vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby, geodetické práce potrebné k realizácii diela (ďalej len „predmet zákazky“), vrátane ďalších súvisiacich služieb.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287387
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ID: 77219)
 • Zákazka: Výstavba pumptrackových dráh (ID: 503810)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
 • IČO: 35555777
 • DIČ: 2021772544
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Maratónu mieru
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04266
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viktoria.baranova@scksk.sk
 • Telefónne číslo: +421557860041
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Tatra Tender s. r. o.
 • IČO: 44119313
 • DIČ: 2022594761
 • Adresa
 • Ulica: Krčméryho
 • Číslo: 16
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: sp@tatratender.sk
 • Telefónne číslo: +421911226997
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8746
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (Tatra Tender s. r. o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 503 810
 • Názov: Výstavba pumptrackových dráh
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – výstavba trate pre cyklistov tzv. pumptracku, vrátane spracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a povolenie stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...), vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby, geodetické práce potrebné k realizácii diela (ďalej len „predmet zákazky“), vrátane ďalších súvisiacich služieb.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 220 441.66
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45236110, 71300000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Časť I: Mesto Trebišov, katastrálne územie Trebišov (864188), obec Trebišov, na parcele reg. C KN č. 3966/1, evidovanej na LV č. 417. Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3a Návrh zmluvy. Časť II: Mesto Gelnica, katastrálne územie Gelnica, obec Gelnica, na parcele reg. C KN č. 427/1, evidovanej na LV č. 1. Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3b Návrh zmluvy. Časť III: Mesto Rožňava, katastrálne územie Rožňava, obec Rožňava, na parcele reg. C KN č. 2086/227, evidovanej na LV č. 6113 Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3c Návrh zmluvy.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky k splneniu podmienok účasti sú uvedené v Doplňujúcich informáciach k vy´zve. Verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti v zmysle §40 ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády. 3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO. 4. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. 5. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť čestným vyhlásením.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výstavba pumptrackovej dráhy Trebišov
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Výstavba pumptrackovej dráhy Trebišov
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – výstavba trate pre cyklistov tzv. pumptracku, vrátane spracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a povolenie stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...), vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby, geodetické práce potrebné k realizácii diela (ďalej len „predmet zákazky“), vrátane ďalších súvisiacich služieb.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45236110, 71300000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Časť I: Mesto Trebišov, katastrálne územie Trebišov (864188), obec Trebišov, na parcele reg. C KN č. 3966/1, evidovanej na LV č. 417. Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3a Návrh zmluvy.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 105
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)": a) 45 pracovných dní na vyhotovenie a predloženie projektovej dokumentácie od účinnosti zmluvy a b) 60 pracovných dní na realizáciu diela od protokolárneho odovzdania staveniska 4.3 Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1a, Prílohe č. 1b a v Prílohe č.1c týchto Doplňujúcich informácií k výzve a Prílohe č. 3a, Prílohe č. 3b a Prílohe č. 3c Návrh zmluvy o dielo týchto Doplňujúcich informácií k výzve.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode 8.3 Doplňujúcich informácií k Výzve
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie uvedené v Zmluve o Dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk (t.j. fyzická účasť na otváraní ponúk nie je možná a otváranie ponúk prebehne výlučne elektronicky). Zápisnica z otvárania obsahuje všetky informácie v zmysle ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava prostredníctvom systému EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503810
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EPVO)
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0003 (Tatra Tender s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Výstavba pumptrackovej dráhy Gelnica
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Výstavba pumptrackovej dráhy Gelnica
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – výstavba trate pre cyklistov tzv. pumptracku, vrátane spracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a povolenie stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...), vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby, geodetické práce potrebné k realizácii diela (ďalej len „predmet zákazky“), vrátane ďalších súvisiacich služieb.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45236110, 71300000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Časť II: Mesto Gelnica, katastrálne územie Gelnica, obec Gelnica, na parcele reg. C KN č. 427/1, evidovanej na LV č. 1. Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3b Návrh zmluvy.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 105
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)": a) 45 pracovných dní na vyhotovenie a predloženie projektovej dokumentácie od účinnosti zmluvy a b) 60 pracovných dní na realizáciu diela od protokolárneho odovzdania staveniska 4.3 Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1a, Prílohe č. 1b a v Prílohe č.1c týchto Doplňujúcich informácií k výzve a Prílohe č. 3a, Prílohe č. 3b a Prílohe č. 3c Návrh zmluvy o dielo týchto Doplňujúcich informácií k výzve.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode 8.3 Doplňujúcich informácií k Výzve
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie uvedené v Zmluve o Dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk (t.j. fyzická účasť na otváraní ponúk nie je možná a otváranie ponúk prebehne výlučne elektronicky). Zápisnica z otvárania obsahuje všetky informácie v zmysle ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava prostredníctvom systému EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503810
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EPVO)
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0003 (Tatra Tender s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Výstavba pumptrackovej dráhy Rožňava
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Výstavba pumptrackovej dráhy Rožňava
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – výstavba trate pre cyklistov tzv. pumptracku, vrátane spracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a povolenie stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...), vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby, geodetické práce potrebné k realizácii diela (ďalej len „predmet zákazky“), vrátane ďalších súvisiacich služieb.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45236110, 71300000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Časť III: Mesto Rožňava, katastrálne územie Rožňava, obec Rožňava, na parcele reg. C KN č. 2086/227, evidovanej na LV č. 6113 Bližšie podľa návrhu zmluvy v Prílohe č. 3c Návrh zmluvy.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 105
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)": a) 45 pracovných dní na vyhotovenie a predloženie projektovej dokumentácie od účinnosti zmluvy a b) 60 pracovných dní na realizáciu diela od protokolárneho odovzdania staveniska 4.3 Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1a, Prílohe č. 1b a v Prílohe č.1c týchto Doplňujúcich informácií k výzve a Prílohe č. 3a, Prílohe č. 3b a Prílohe č. 3c Návrh zmluvy o dielo týchto Doplňujúcich informácií k výzve.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode 8.3 Doplňujúcich informácií k Výzve
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie uvedené v Zmluve o Dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk (t.j. fyzická účasť na otváraní ponúk nie je možná a otváranie ponúk prebehne výlučne elektronicky). Zápisnica z otvárania obsahuje všetky informácie v zmysle ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava prostredníctvom systému EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503810
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EPVO)
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0003 (Tatra Tender s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)