REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA_I

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA_I
Kód zákazky: OcÚ/2024
Kód oznámenia: 11401 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71242000-6
Predpokladaná hodnota: 26 681,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 00:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Kláštor pod Znievom
Adresa: M. Čulena
03843 Kláštor pod Znievom
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: M. Čulena Kláštor pod Znievom 03843 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytnutie služby t.j. vypracovanie projektovej dokumentácie a) S podrobnosťou pre stavebné povolenie b) S podrobnosťou pre realizáciu stavby Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných pokladoch

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Kláštor pod Znievom

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288503
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Kláštor pod Znievom (ID: 2140)
 • Zákazka: REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA_I (ID: 504344)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Kláštor pod Znievom
 • IČO: 00316733
 • DIČ: 2020594818
 • Adresa
 • Ulica: M. Čulena
 • Číslo: 50
 • Mesto: Kláštor pod Znievom
 • PSČ: 03843
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Vladimír ČAMBOR
 • E-mail: starosta@obecklastor.sk
 • Telefónne číslo: +421908241887
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Obec Kláštor pod Znievom
 • Internetová adresa (URL): http://obecklastor.sk
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: M. Čulena
 • Číslo: 181/50
 • Mesto: Kláštor pod Znievom
 • PSČ: 03843
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@obecklastor.sk
 • Telefónne číslo: +421908658641
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Kláštor pod Znievom)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5084
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OcÚ/2024
 • Názov: REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA_I
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytnutie služby t.j. vypracovanie projektovej dokumentácie a) S podrobnosťou pre stavebné povolenie b) S podrobnosťou pre realizáciu stavby Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných pokladoch
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 26 681
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, čo si overí údajmi z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu; ak údaje zverejnené nie sú, uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovary/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce/dodávať potraviny alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní; verejný obstarávateľ požaduje preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA_1
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA_1
 • Opis: Názov: REKONŠTRUKCIA _ZŠ_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytnutie služby t.j. vypracovanie projektovej dokumentácie a) S podrobnosťou pre stavebné povolenie b) S podrobnosťou pre realizáciu stavby Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných pokladoch
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: V rozsahu nutnom pre realizáciu
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 00:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 07:00
 • Opis otvárania ponúk: neverejné, prostredníctvom systému
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný Úrad M. Čulena 181/50 Kláštor pod Znievom
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504344
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504344
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: obstaravanie@obecklastor.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)