Služby súvisiace s pristúpením do systému TransCard

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby súvisiace s pristúpením do systému TransCard
Kód zákazky: VR_2169-2024
Kód oznámenia: 11360 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 64216110-7
Predpokladaná hodnota: 69 968,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Hornopotočná Trnava 91843 Slovensko
Zdroj:

Popis

Služba – zabezpečenie dodávky inicializovaných bezkontaktných čipových kariet Mifare DESFIRE s potlačou ISIC, ITIC, resp. bielych kariet bez potlače, zabezpečenie ich akceptácie v systémoch TransCard, v externých systémoch využívajúcich bezkontaktné čipové karty ako identifikačné médiá (stravovací systém, prístupový systém, knižničný systém a pod.) a poskytovať podporu pri riešení incidentov súvisiacich s validáciou preukazov a správou dát v systéme TransCard.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288370
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trnavská univerzita v Trnave (ID: 4582)
 • Zákazka: Služby súvisiace s pristúpením do systému TransCard (ID: 504285)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trnavská univerzita v Trnave
 • IČO: 31825249
 • DIČ: 2021177202
 • Internetová adresa (URL): https://www.truni.sk
 • Adresa
 • Ulica: Hornopotočná
 • Číslo: 23
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91843
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Hornopotočná 23
 • E-mail: frantisek.drgon@truni.sk
 • Telefónne číslo: +421335939312
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4027
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VR_2169-2024
 • Názov: Služby súvisiace s pristúpením do systému TransCard
 • Opis: Služba – zabezpečenie dodávky inicializovaných bezkontaktných čipových kariet Mifare DESFIRE s potlačou ISIC, ITIC, resp. bielych kariet bez potlače, zabezpečenie ich akceptácie v systémoch TransCard, v externých systémoch využívajúcich bezkontaktné čipové karty ako identifikačné médiá (stravovací systém, prístupový systém, knižničný systém a pod.) a poskytovať podporu pri riešení incidentov súvisiacich s validáciou preukazov a správou dát v systéme TransCard.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 69 968.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby elektronickej výmeny údajov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Identifikačné karty
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Služby súvisiace s pristúpením do systému TransCard“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VR_2169-2024
 • Názov : „Služby súvisiace s pristúpením do systému TransCard“
 • Opis: Služba – zabezpečenie dodávky inicializovaných bezkontaktných čipových kariet Mifare DESFIRE s potlačou ISIC, ITIC, resp. bielych kariet bez potlače, zabezpečenie ich akceptácie v systémoch TransCard, v externých systémoch využívajúcich bezkontaktné čipové karty ako identifikačné médiá (stravovací systém, prístupový systém, knižničný systém a pod.) a poskytovať podporu pri riešení incidentov súvisiacich s validáciou preukazov a správou dát v systéme TransCard.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 69 968.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby elektronickej výmeny údajov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Identifikačné karty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.09.2024
 • Dátum ukončenia: 31.08.2028
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Bez opcií
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 10
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za zákazku s DPH (ak nie záujemca platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za zákazku s DPH
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: Jedno kritérium - najnižšia cena.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Technické vyhotovenie preukazov študentov a zamestnancov univerzity musí spĺňať náležitosti uvedené v Metodickom usmernení MŠVVŠ SR č.16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta. Verejný obstarávateľ má vybudovaný informačný systém s integráciou na informačný systém TransCard, externé dopravné aplikácie s poskytovaním zľavnených taríf pre študentov v SR. V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, s platným Metodickým usmernením MŠVVŠ SR o technickom zhotovení preukazu študenta a s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004 vydáva Stredisko čipových kariet TU preukazy študentov, pedagógov a zamestnancov. Uvedené legislatívne predpisy stanovujú multifunkčnosť preukazov, t. j. ich využitie ako doklad o statuse študenta, dopravnú kartu na využívanie štátom garantovaných zliav v systéme verejnej dopravy, medzinárodnú akceptovateľnosť danú vyhotovením ISIC/ITIC a využiteľnosť v autentifikačných systémoch. Zabezpečenie všetkých služieb je na 4 roky.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky budú otvárané elektronicky v prostredí IS EVO a vyhodnotené v zmysle kritéria "najnižšia cena".
 • Miesto otvárania ponúk: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava, miestnosť č. 19 na prízemí rektorátu.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504285
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504285
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)