Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4)
Kód zákazky: 504432
Kód oznámenia: 11449 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34992200-9
Predpokladaná hodnota: 7 556,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bulharská ulica
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Bulharská ulica Trnava 91701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na mieste a v termíne uvedených v bode 10 súťažných podkladov. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 týchto súťažných podkladov a vo fotodokumentácií k zákazke Predmet zákazky musí spĺňať: • požiadavky normy STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vrátane všetkých jej zmien a technicko normalizačných informácií a byť v súlade so Vzorovými listami VL 6.1 a VL 6.4 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, • podmienky zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z., • podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako i ostatné platné právne predpisy SR a EÚ týkajúce sa predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich samostatných prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288730
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (ID: 82469)
 • Zákazka: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4) (ID: 504432)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • IČO: 37847783
 • DIČ: 2021777516
 • Adresa
 • Ulica: Bulharská ulica
 • Číslo: 39
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@spravaciest.sk
 • Telefónne číslo: +421335531287
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8700
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 504432
 • Názov: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4)
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na mieste a v termíne uvedených v bode 10 súťažných podkladov. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 týchto súťažných podkladov a vo fotodokumentácií k zákazke Predmet zákazky musí spĺňať: • požiadavky normy STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vrátane všetkých jej zmien a technicko normalizačných informácií a byť v súlade so Vzorovými listami VL 6.1 a VL 6.4 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, • podmienky zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z., • podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako i ostatné platné právne predpisy SR a EÚ týkajúce sa predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich samostatných prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 556
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dopravné značky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky sú sídla Správy a údržby ciest TTSK: SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava SÚC TTSK Senica, Železničná ul. 356/134, 905 01 Senica
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO: • § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - t. j. je oprávnený dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti úspešného uchádzača overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. • § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č.2 súťažných podkladov - ak nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO. Verejný obstarávateľ si zároveň splnenie tejto podmienky účasti overí aj na web. stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v časti Vestník a registre, Register osôb so zákazom. • § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO – verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o VO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podľa Prílohy č.3 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 504432
 • Názov : Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4)
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na mieste a v termíne uvedených v bode 10 súťažných podkladov. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 týchto súťažných podkladov a vo fotodokumentácií k zákazke Predmet zákazky musí spĺňať: • požiadavky normy STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vrátane všetkých jej zmien a technicko normalizačných informácií a byť v súlade so Vzorovými listami VL 6.1 a VL 6.4 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, • podmienky zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z., • podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako i ostatné platné právne predpisy SR a EÚ týkajúce sa predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich samostatných prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dopravné značky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Správa a údržba ciest TTSK
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504432
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)