Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Kód zákazky: 18/2024
Kód oznámenia: 11389 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Žellova
82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SI -
Miesto dodania: Žellova Bratislava - mestská časť Ružinov 82924 Slovensko SLaPA pracoviská vyhlasovateľa – viď príloha č. 1.b - Zoznam pracovísk SLaPA
Zdroj:

Popis

Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb objednávateľa. Bližšie špecifikované v prílohe č. 1.a – Opis predmetu zákazky

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288445
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ID: 18090)
 • Zákazka: Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ID: 504324)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • IČO: 30796482
 • DIČ: 2021904456
 • Adresa
 • Ulica: Žellova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82924
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : OdVO
 • E-mail: juraj.sikula@udzs-sk.sk
 • Telefónne číslo: +421220856236
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9119
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 18/2024
 • Názov: Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Opis: Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb objednávateľa. Bližšie špecifikované v prílohe č. 1.a – Opis predmetu zákazky
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zdravotnícky spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 33141117, 33141113, 33141110
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SLaPA pracoviská vyhlasovateľa – viď príloha č. 1.b - Zoznam pracovísk SLaPA
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie: 1. Uchádzač musí disponovať s oprávnením poskytovať predmetnú službu (napr. podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: - Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. - Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako prílohu/y ponuky vo formáte pdf.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/2024
 • Názov : Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Opis: Nákup obväzového materiálu pre zabezpečenie prevádzkových potrieb objednávateľa. Bližšie špecifikované v prílohe č. 1.a – Opis predmetu zákazky
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zdravotnícky spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 33141117, 33141113, 33141110
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SLaPA pracoviská vyhlasovateľa – viď príloha č. 1.b - Zoznam pracovísk SLaPA
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: - Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. - Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako prílohu/y ponuky vo formáte pdf.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle Rámcovej dohody na nákup obväzového materiálu – Príloha č. 2
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom online funkcionality systému IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Prostredníctvom online funkcionality systému IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504324
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504324
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)