Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
Kód zákazky: 2024/CSSOscad
Kód oznámenia: 11390 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15500000-3
Predpokladaná hodnota: 27 205,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Oščadnica 1464
02301 Oščadnica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Oščadnica 1464 Oščadnica 02301 Slovensko
Zdroj:

Popis

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov k zabezpečeniu dennej prípravy stravy pre klientov, cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnej dokumentácií.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Centrum sociálnych služieb Slniečko

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288431
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Slniečko (ID: 18758)
 • Zákazka: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov (ID: 504310)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Slniečko
 • IČO: 00632473
 • DIČ: 2020560036
 • Adresa
 • Mesto: Oščadnica
 • PSČ: 02301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dssoscad@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: 0414254211
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Slniečko)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1511
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/CSSOscad
 • Názov: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
 • Opis: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov k zabezpečeniu dennej prípravy stravy pre klientov, cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnej dokumentácií.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 27 205.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mliečne výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Oščadnica 1464
 • Mesto: Oščadnica
 • PSČ: 02301
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu a osobného postavenia podľa § 32 od. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky uchádzač nie je povinný predkladať, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/CSSOscad
 • Názov : Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
 • Opis: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov k zabezpečeniu dennej prípravy stravy pre klientov, cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnej dokumentácií.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mliečne výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Oščadnica 1464
 • Mesto: Oščadnica
 • PSČ: 02301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu a osobného postavenia podľa § 32 od. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Slniečko)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Slniečko)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:30
 • Miesto otvárania ponúk: Cenové ponuky budú otvárané prostredníctvom IS EVO v mieste sídla verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504310
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)