Multifunkčný športový areál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multifunkčný športový areál
Kód zákazky: 504 266
Kód oznámenia: 11417 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 873 216,26 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Divina
Adresa: Divina
01331 Divina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Divina Divina 01331 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia diela „Multifunkčný športový areál“, v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov a zmluvou o dielo, ktorej návrh tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Divina

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288337
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Divina (ID: 2265)
 • Zákazka: Multifunkčný športový areál (ID: 504266)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9ee9b1b9-ba9b-4b0f-bfeb-c82b81701186
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Divina
 • IČO: 00321214
 • DIČ: 2020671840
 • Adresa
 • Ulica: Divina
 • Číslo: 50
 • Mesto: Divina
 • PSČ: 01331
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: klient@tenders.sk
 • Telefónne číslo: +421902999209
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Divina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5410
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 504 266
 • Názov: Multifunkčný športový areál
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia diela „Multifunkčný športový areál“, v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov a zmluvou o dielo, ktorej návrh tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 873 216.26
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na štadiónoch
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: • svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní, alebo • dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. Bližšie informácie sú uvedené v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Multifunkčný športový areál
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 504 266
 • Názov : Multifunkčný športový areál
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia diela „Multifunkčný športový areál“, v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov a zmluvou o dielo, ktorej návrh tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na štadiónoch
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže svoju likviditu predložením údajov formou vyhlásenia o likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa za roky 2021, 2023 a 2023, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, údajmi zo súvahy resp. z výkazu o majetku a záväzkoch. Bližšie informácie sú uvedené v Časti B. Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác/zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto prác/zákaziek, a to v minimálnej kumulatívnej hodnote 800 000,00 EUR bez DPH (z toho minimálne jednu zákazku v hodnote 400 000,00 EUR bez DPH), ktoré realizoval za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakter ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považujú stavebné práce, ktorých predmetom bola výstavba, prestavba alebo rekonštrukcia športoviska, resp. krytej budovy pre šport, s pokládkou umelého trávnika. Bližšie informácie sú uvedené v Časti B. Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením certifikátu v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Bližšie informácie sú uvedené v Časti B. Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením potvrdenia, že má k dispozícii nižšie uvedeného odborníka spĺňajúceho stanovené požiadavky: • Stavbyvedúci Bližšie informácie sú uvedené v Časti B. Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 ZVO) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením certifikátu EMAS, resp. registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo iným rovnocenným dôkazom. Bližšie informácie sú uvedené v Časti B. Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením: - potvrdenia vydaného výrobcom alebo autorizovaným predajcom k oprávneniu pokládky umelého trávnika, vydaného na uchádzača, - technického listu s presným názvom ponúkaného umelého trávnika, vrátane uvedenia výrobcu, potvrdzujúceho splnenie požadovaných technických a kvalitatívnych prvkom podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov, - skúšobnej správy (Test report) vydanej autorizovanou osobou pre ponúkaný umelý trávnik, čím sa preukáže, že ponúkaný produkt spĺňa parametre FIFA QUALITY PRO (bod 3. Časti C. Opis predmetu zákazky).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za realizáciu predmetu zákazky (70%)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota realizácie predmetu zákazky (30 %)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie elektronických ponúk v elektronickom systéme EVO sa uskutoční elektronicky - online. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. V okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504266
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504266
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)