Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec
Kód zákazky:
Kód oznámenia: 11302 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 326 216,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Smižany
Adresa: Námestie M. Pajdušáka
05311 Smižany
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Námestie M. Pajdušáka Smižany 05311 Slovensko pozemok parc. reg. C KN č. 1720/85 a 1722/5 kat. ú. Smižany, obec Smižany, okres Spišská Nová Ves.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec. Objekt materskej školy je navrhovaný v západnej časti parcely 1720/85 a 1722/5. Objekt bude dopravne aj peší prístupný z ulice Štrkovec. Pôdorysný tvar objektu je pravouhlý obdĺžnik, čelná fasáda je rovnobežná so štítovými stenami budov na susedných parcelách v severnej orientácii od navrhovaného objektu. Dopravný prístup a zásobovanie objektu bude prebiehať popri východnej fasáde. Peší prístup ku objektu je navrhovaný medzi dopravným prístupom a vonkajšími plochami určenými pre detí. Novostavba materskej školy bude dvojpodlažná a bude zastrešená plochou strechou. Budova bude určená pre 110 detí (5 tried) s kompletným zázemím. Materská škola obsahuje na 1.NP vstupnú časť, dve triedy s južnou a západnou orientáciou a príslušenstvom, kuchyňu so zázemím a jedáleň s východnou orientáciou. Na 2.NP sú navrhované tri triedy s južnou a západnou orientáciou. Na tomto podlaží bude situované kompletné zázemie zamestnancov a vedenia školy. Pri realizácii zákazky bude nevyhnuté vybudovanie staveniskovej NN prípojky pre účely zariadenia staveniska. Náklady na zriadenie staveniskovej NN prípojky znáša zhotoviteľ v celom rozsahu. Stavba si vyžiadala členenie na nasledujúce stavebné objekty: SO.100 – Stavba SO.200 – Spevnené plochy a komunikácie SO.300 – Prípojky inžinierskych sietí a inžinierske siete SO.400 – Terénne úpravy a drobná architektúra SO.500 – Jednoduché a drobné stavby Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov – Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Smižany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287900
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Smižany (ID: 67032)
 • Zákazka: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec (ID: 504090)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: aa7d0309-c24f-4ebd-8611-801a26db3095
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Smižany
 • IČO: 00691721
 • DIČ: 2020715554
 • Adresa
 • Ulica: Námestie M. Pajdušáka
 • Číslo: 50
 • Mesto: Smižany
 • PSČ: 05311
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: smizany@smizany.sk
 • Telefónne číslo: 0534431483
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Smižany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6930
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MŠ
 • Názov: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec. Objekt materskej školy je navrhovaný v západnej časti parcely 1720/85 a 1722/5. Objekt bude dopravne aj peší prístupný z ulice Štrkovec. Pôdorysný tvar objektu je pravouhlý obdĺžnik, čelná fasáda je rovnobežná so štítovými stenami budov na susedných parcelách v severnej orientácii od navrhovaného objektu. Dopravný prístup a zásobovanie objektu bude prebiehať popri východnej fasáde. Peší prístup ku objektu je navrhovaný medzi dopravným prístupom a vonkajšími plochami určenými pre detí. Novostavba materskej školy bude dvojpodlažná a bude zastrešená plochou strechou. Budova bude určená pre 110 detí (5 tried) s kompletným zázemím. Materská škola obsahuje na 1.NP vstupnú časť, dve triedy s južnou a západnou orientáciou a príslušenstvom, kuchyňu so zázemím a jedáleň s východnou orientáciou. Na 2.NP sú navrhované tri triedy s južnou a západnou orientáciou. Na tomto podlaží bude situované kompletné zázemie zamestnancov a vedenia školy. Pri realizácii zákazky bude nevyhnuté vybudovanie staveniskovej NN prípojky pre účely zariadenia staveniska. Náklady na zriadenie staveniskovej NN prípojky znáša zhotoviteľ v celom rozsahu. Stavba si vyžiadala členenie na nasledujúce stavebné objekty: SO.100 – Stavba SO.200 – Spevnené plochy a komunikácie SO.300 – Prípojky inžinierskych sietí a inžinierske siete SO.400 – Terénne úpravy a drobná architektúra SO.500 – Jednoduché a drobné stavby Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov – Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 326 216
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: pozemok parc. reg. C KN č. 1720/85 a 1722/5 kat. ú. Smižany, obec Smižany, okres Spišská Nová Ves.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 OSOBNÉ POSTAVENIE Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2, písm. a), b) c) a e) nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon proti byrokracii). Toto ustanovenie sa týka len uchádzačov, ktorý majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Ak v takomto prípade uchádzač/hospodársky subjekt nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V prípade, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný v rámci verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO. V prípade, že požadované dokumenty a doklady boli pôvodne vyhotovené v listinnej podobe, uchádzač predkladá ich naskenované originály vo formáte pdf. V prípade, že požadované dokumenty a doklady boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, uchádzač predkladá pôvodnú elektronickú podobu dokumentov a dokladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MŠ
 • Názov : Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec. Objekt materskej školy je navrhovaný v západnej časti parcely 1720/85 a 1722/5. Objekt bude dopravne aj peší prístupný z ulice Štrkovec. Pôdorysný tvar objektu je pravouhlý obdĺžnik, čelná fasáda je rovnobežná so štítovými stenami budov na susedných parcelách v severnej orientácii od navrhovaného objektu. Dopravný prístup a zásobovanie objektu bude prebiehať popri východnej fasáde. Peší prístup ku objektu je navrhovaný medzi dopravným prístupom a vonkajšími plochami určenými pre detí. Novostavba materskej školy bude dvojpodlažná a bude zastrešená plochou strechou. Budova bude určená pre 110 detí (5 tried) s kompletným zázemím. Materská škola obsahuje na 1.NP vstupnú časť, dve triedy s južnou a západnou orientáciou a príslušenstvom, kuchyňu so zázemím a jedáleň s východnou orientáciou. Na 2.NP sú navrhované tri triedy s južnou a západnou orientáciou. Na tomto podlaží bude situované kompletné zázemie zamestnancov a vedenia školy. Stavba si vyžiadala členenie na nasledujúce stavebné objekty: SO.100 – Stavba SO.200 – Spevnené plochy a komunikácie SO.300 – Prípojky inžinierskych sietí a inžinierske siete SO.400 – Terénne úpravy a drobná architektúra SO.500 – Jednoduché a drobné stavby Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov – Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 326 216
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: pozemok parc. reg. C KN č. 1720/85 a 1722/5 kat. ú. Smižany, obec Smižany, okres Spišská Nová Ves.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu diela z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, investícia – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov, kód výzvy: 06R01-20-V02, názov: Zvýšenie kapacít materských škôl.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite. V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené a uvedenie na tieto odkaz. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka. V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa. V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne: Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) /(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b): Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania – zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom stavebných prác: 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác (zmluva/zákazka) začalo pred piatimi rokmi alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania ( ďalej ako rozhodné obdobie) alebo zmluva/ zákazka, ktorej realizácia začala pred viac ako piatimi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnenia stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade ak uskutočnenie stavebných prác realizoval ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom uskutočnené stavebné práce budú kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Prepočet cudzej meny na euro, ktorý použijú uchádzači so sídlom mimo SR, príp. uchádzači so sídlom v SR pri preukazovaní podmienky účasti zmluvou uzavretou zo zahraničným subjektom používajúcim inú menu ako euro: Uchádzač v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Za rok 2022 sa prepočet zahraničnej meny prepočítajú ceny na EUR kurzom ECB aktuálnym ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov vedené v Evidencii referencií ÚVO, v zmysle §12 ZVO (ak takáto referencia v evidencii existuje).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. d) Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením: - platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov; - platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania podľa výkazu výmer alebo k ekvivalentným riešeniam uchádzača, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU alebo ekvivalentnú k slovenskému právnemu predpisu § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom, resp. ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla/adresy uchádzača. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu nazabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy v platnej v mieste sídla/adresy uchádzača). Uchádzač predloženou licenciou preukáže odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, resp. podľa zásad ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla/adresy uchádzača. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Licencia má byť aktuálna a platná ku dňu predkladania ponuky uchádzačom. Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35: Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. d) A: Platný certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. B: Platný certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 45 001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g): Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúci pozemné stavby) a odbornú prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pozemné stavby s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby preukáže uchádzač vlastnoručne podpísaným životopisom alebo iným dokladom, z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní a aktuálny zamestnávateľ.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ je povinný pri realizácii zákazky dodržiavať princíp „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“ a plnenie požiadavky „70% cieľa“ predstavuje povinný okruh oprávnených aktivít, ktoré vykonávateľ uplatňuje v súlade so Systémom implementácie plánu obnovy a odolnosti. Zmluvné strany sa dohodli na zádržnom vo výške 5% z ceny Diela bez DPH. Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom zadrží čiastku vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej aj ako „Zádržné“). Výšku Zádržného uvedie Zhotoviteľ na každej faktúre. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve o dielo.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 31.03
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Doklad o oprávnení podnikať musí byť predložený k nahliadnutiu v origináli alebo v úradne overenej kópii.
 • Miesto otvárania ponúk: V zasadacej miestnosti na kontaktnej adrese splnomocnenej osoby na verejné obstarávanie: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje vo výške 60 000,00 EUR (slovom: šeťdesiattisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky: - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo - poistenie záruky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2025.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504090
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504090
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)