Materská škola v obci Krivany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materská škola v obci Krivany
Kód zákazky: DGZ_003
Kód oznámenia: 11300 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 305 589,68 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Krivany
Adresa: Záhradná
08271 Krivany
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Záhradná Krivany 08271 Slovensko parcely KN-C 351/3, 351/8 a 351/9, k.ú. Krivany
Zdroj:

Popis

Riešená novostavba je navrhovaná za účelom potreby rozšírenia kapacity materskej školy a vytvorenia priestorov pre prevádzku MŠ spĺňajúcu súčasné potreby a požiadavky. Budova s prevádzkou MŠ bude v súlade s vyhláškou č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia pre deti a mládež. Predmetom zákazky je novostavba budovy MŠ s tromi samostatnými triedami - herňa spoločne so spálňou, s vlastným zázemím, výdaj stravy bez kuchyne a administratívne priestory. Súčasťou návrhu je aj riešenie exteriéru materskej školy, spevnených plôch, sadových úprav a prvkov drobnej architektúry. Architektonická štúdia bude podkladom pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou pre Materské školy a tak, aby mohla byť predložená k výzve na čerpanie z prostriedkov EÚ. Novostavba MŠ v obci Krivany bude spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Návrh je riešený bezbariérovo v celom pôdoryse stavby. Bezbariérovo sú sprístupnené všetky triedy MŠ, zabezpečené stravovanie a dostupné exteriérové plochy a detské ihrisko. Priestorovo, typologicky i konštrukčne budova MŠ poskytuje podmienky pre pohyb a orientáciu osôb so zdravotným postihnutím. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na Dielo. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok, Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1, E.2. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. Pri príprave ponuky je potrebné zohľadniť požiadavky Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (príloha č. 3.1 – 4 SIPOO) sa špecifikujú záväzné požiadavky súvisiace s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré už verejný obstarávateľ zapracoval do predloženej PD.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Krivany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287740
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Krivany (ID: 98283)
 • Zákazka: Materská škola v obci Krivany (ID: 504005)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: f75b3db8-3e47-445d-b1ce-7c2a833aef91
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Krivany
 • IČO: 00327298
 • DIČ: 2020711561
 • Adresa
 • Ulica: Záhradná
 • Číslo: 46
 • Mesto: Krivany
 • PSČ: 08271
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dgzsro@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421917917058
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Krivany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5933
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: DGZ_003
 • Názov: Materská škola v obci Krivany
 • Opis: Riešená novostavba je navrhovaná za účelom potreby rozšírenia kapacity materskej školy a vytvorenia priestorov pre prevádzku MŠ spĺňajúcu súčasné potreby a požiadavky. Budova s prevádzkou MŠ bude v súlade s vyhláškou č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia pre deti a mládež. Predmetom zákazky je novostavba budovy MŠ s tromi samostatnými triedami - herňa spoločne so spálňou, s vlastným zázemím, výdaj stravy bez kuchyne a administratívne priestory. Súčasťou návrhu je aj riešenie exteriéru materskej školy, spevnených plôch, sadových úprav a prvkov drobnej architektúry. Architektonická štúdia bude podkladom pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou pre Materské školy a tak, aby mohla byť predložená k výzve na čerpanie z prostriedkov EÚ. Novostavba MŠ v obci Krivany bude spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Návrh je riešený bezbariérovo v celom pôdoryse stavby. Bezbariérovo sú sprístupnené všetky triedy MŠ, zabezpečené stravovanie a dostupné exteriérové plochy a detské ihrisko. Priestorovo, typologicky i konštrukčne budova MŠ poskytuje podmienky pre pohyb a orientáciu osôb so zdravotným postihnutím. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na Dielo. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok, Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1, E.2. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. Pri príprave ponuky je potrebné zohľadniť požiadavky Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (príloha č. 3.1 – 4 SIPOO) sa špecifikujú záväzné požiadavky súvisiace s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré už verejný obstarávateľ zapracoval do predloženej PD.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 305 589.68
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krivany 1,
 • Mesto: Krivany
 • PSČ: 082 71
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parcely KN-C 351/3, 351/8 a 351/9, k.ú. Krivany
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 3. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronickej platformy (IS EVO) cez webové sídlo https://evo.isepvo.sk/. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj v prípade nedostatočného finančného krytia. 7. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s využitím komunikačného systému EVO. 8. Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. 9. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 10. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - e) zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.: - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáliwww.oversi.gov.sk. - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 12. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Materská škola v obci Krivany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: DGZ_003
 • Názov : Materská škola v obci Krivany
 • Opis: Riešená novostavba je navrhovaná za účelom potreby rozšírenia kapacity materskej školy a vytvorenia priestorov pre prevádzku MŠ spĺňajúcu súčasné potreby a požiadavky. Budova s prevádzkou MŠ bude v súlade s vyhláškou č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia pre deti a mládež. Predmetom zákazky je novostavba budovy MŠ s tromi samostatnými triedami - herňa spoločne so spálňou, s vlastným zázemím, výdaj stravy bez kuchyne a administratívne priestory. Súčasťou návrhu je aj riešenie exteriéru materskej školy, spevnených plôch, sadových úprav a prvkov drobnej architektúry. Architektonická štúdia bude podkladom pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou pre Materské školy a tak, aby mohla byť predložená k výzve na čerpanie z prostriedkov EÚ. Novostavba MŠ v obci Krivany bude spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Návrh je riešený bezbariérovo v celom pôdoryse stavby. Bezbariérovo sú sprístupnené všetky triedy MŠ, zabezpečené stravovanie a dostupné exteriérové plochy a detské ihrisko. Priestorovo, typologicky i konštrukčne budova MŠ poskytuje podmienky pre pohyb a orientáciu osôb so zdravotným postihnutím. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na Dielo. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok, Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1, E.2. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. Pri príprave ponuky je potrebné zohľadniť požiadavky Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (príloha č. 3.1 – 4 SIPOO) sa špecifikujú záväzné požiadavky súvisiace s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré už verejný obstarávateľ zapracoval do predloženej PD.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 305 589.68
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Aplikovaný princíp "výrazne nenarušiť"
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Rozšírenia kapacity materskej školy a vytvorenia priestorov pre prevádzku MŠ spĺňajúcu súčasné potreby a požiadavky. Budova s prevádzkou MŠ bude v súlade s vyhláškou č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia pre deti a mládež.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krivany 1,
 • Mesto: Krivany
 • PSČ: 082 71
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parcely KN-C 351/3, 351/8 a 351/9, k.ú. Krivany
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 20
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Viazanosti ponúk, v súlade s funkcionalitou nástroja „e-forms“, je možné nastaviť len ako hodnotu, ktorá predstavuje trvanie v dňoch, týždňoch resp. v mesiacoch. Tieto nastavenia vychádzajú z možností, ktoré boli špecifikované Publikačným úradom EÚ. Do formulárov je môžeme zadať len tie hodnoty, ktoré akceptuje Publikačný úrad EÚ. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ nastavil lehotu viazanosti ponúk na 45 týždňov (čo predstavuje 315 dní), počítanú od prvotne nastavenej lehoty na predkladanie ponúk 24.5.2024. V súlade s týmto nastavením určuje lehotu viazanosti ponúk na/do 04.04.2025.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 pi´sm. c)
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 33 ods. 1 pi´sm. c) ZVO predložením nasledovných informácii a dokumentov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácať svoje záväzky - ukazovatele likvidity za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 pi´sm. c) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží ukazovateľ Index N05 v rozsahu uvedenom v minimálnej požadovanej úrovni štandardov. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 700 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 1 000 000,00 €/ bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Stavbyvedúci pre pozemné stavby so skúsenosťou s realizáciou min. 1 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky so zmluvnou cenou min. 500 000,00 eur bez DPH, s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s §35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečeniekvality.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač doloží, že: je držiteľom Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb; Licencia musí byť vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, príp. iným akreditovaným inšpekčným orgánom. Uchádzač predloží licenciu alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ; a to vo forme kópie, príp. odkazu formou hyperlinku na miesto zverejnenia príslušného dokladu; je držiteľom Licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorou uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s svedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác; Licencia musí byť vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, príp. iným akreditovaným inšpekčným orgánom. Uchádzač predloží licenciu alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ; a to vo forme kópie, príp. odkazu formou hyperlinku na miesto zverejnenia príslušného dokladu; Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač doloží osvedčenie o registrácií pre EMAS (Overené environmentálne manažérstvo) podľa zákona č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát alebo osvedčenie o registrácií vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát alebo osvedčenie o registrácií v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia sú v súlade s požadovanými technickými normami na splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia a EMAS. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v € s DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby v dňoch odo dňa odovzdania staveniska
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a v Návrhu zmluvy o dielo
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 45
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača predkladajúceho ponuku, za túto časť, sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 30 000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504005
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504005
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)