Interiér Krajskej knižnice P. O. H. v Prešove - Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Interiér Krajskej knižnice P. O. H. v Prešove - Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie
Kód zákazky: KKPOH_04/2024_ATYP
Kód oznámenia: 11311 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39200000-4
Predpokladaná hodnota: 584 733,74 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Levočská
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Levočská Prešov 08001 Slovensko Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je časť Atypické kovové interiérové vybavenie v zmysle realizačného projektu interiéru Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý je delený na dve časti. Obidve časti sa zaoberajú stavebným objektom SO-01 – Knižnica, ako je to delené v PD stavebnej časti. Časť A sa zaoberá celkovým návrhom interiéru riešených častí – miestnosti č. 104, 105, 216, 217 a 312. Súčasťou časti A je dispozičné riešenie celej budovy, osadenie interiérových prvkov, detailná dokumentácia atypovýych prvkov, návrh osvetlenia, koordinácia kladenia podláh vo vybraných priestoroch a taktiež výkaz typových a atypových prvkov. Časť B pozostáva z dokumentácie dvoch zavesených regálov v miestnostiach č. 104 a 105 na prízemí knižnice a obsahuje časti Architektúra, Statika a Rozpočet. Povrchy miestností nie sú predmetom projektu interiéru, keďže sú súčasťou dodávky stavby (podlahy, omietky). Projekt sa zaoberá koordinačnou prípravou, ktorá súvisí s realizáciou interiéru a ktorá si vyžaduje súčinnosť s prebiehajúcou stavbou. Všetky zmeny, ktoré súvisia so stavbou boli konzultované a odsúhlasené autormi Rekonštrukcie knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, Ing. arch. Jozefom Kužmom a Ing. arch. Václavom Hochmuthom. Zároveň autori všetky kroky konzultovali s investorom (Krajská knižnica v Prešove, Prešovský samosprávny kraj), dodávateľom stavebnej časti (stavebná firma ČECH s.r.o.), Krajským pamiatkovým úradom a projekčným tímom architekta Jozefa Kužmu. Dodávané interiérové prvky musia byť v súlade opisom a požiadavkami uvedenými v prílohách súťažných podkladov. Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie Atypové prvky majú jasne danú konštrukčnú a materiálovú logiku pozostávajúcu zo subtílnych oceľových priehradovín spojených oceľovými plechmi. Ako atypové prvky sú navrhnuté jednostranné a obojstranné knižničné regály, knižničné pulty, stoly a stolíky, pódium, úložné skrinky a taktiež zdvíhacia plošina. Ako doplnkový atyp je oplechovanie kastlíkov pre rozvody VZT a oplechovanie väznice na 3NP. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1288113
1. Základné údaje
 • Organizácia: Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove (ID: 25721)
 • Zákazka: Interiér Krajskej knižnice P. O. H. v Prešove - Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie (ID: 504177)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 5b46a3ea-b759-44f4-a862-66e37ac6dde9
 • Identifikátor verzie oznámenia: 5daf799d-e3ca-4709-bf8e-25095c065087
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
 • IČO: 37781308
 • DIČ: 2021482650
 • Adresa
 • Ulica: Levočská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : MP Profit PB, s.r.o.
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3855
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: KKPOH_04/2024_ATYP
 • Názov: Interiér Krajskej knižnice P. O. H. v Prešove - Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie
 • Opis: Predmetom zákazky je časť Atypické kovové interiérové vybavenie v zmysle realizačného projektu interiéru Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý je delený na dve časti. Obidve časti sa zaoberajú stavebným objektom SO-01 – Knižnica, ako je to delené v PD stavebnej časti. Časť A sa zaoberá celkovým návrhom interiéru riešených častí – miestnosti č. 104, 105, 216, 217 a 312. Súčasťou časti A je dispozičné riešenie celej budovy, osadenie interiérových prvkov, detailná dokumentácia atypovýych prvkov, návrh osvetlenia, koordinácia kladenia podláh vo vybraných priestoroch a taktiež výkaz typových a atypových prvkov. Časť B pozostáva z dokumentácie dvoch zavesených regálov v miestnostiach č. 104 a 105 na prízemí knižnice a obsahuje časti Architektúra, Statika a Rozpočet. Povrchy miestností nie sú predmetom projektu interiéru, keďže sú súčasťou dodávky stavby (podlahy, omietky). Projekt sa zaoberá koordinačnou prípravou, ktorá súvisí s realizáciou interiéru a ktorá si vyžaduje súčinnosť s prebiehajúcou stavbou. Všetky zmeny, ktoré súvisia so stavbou boli konzultované a odsúhlasené autormi Rekonštrukcie knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, Ing. arch. Jozefom Kužmom a Ing. arch. Václavom Hochmuthom. Zároveň autori všetky kroky konzultovali s investorom (Krajská knižnica v Prešove, Prešovský samosprávny kraj), dodávateľom stavebnej časti (stavebná firma ČECH s.r.o.), Krajským pamiatkovým úradom a projekčným tímom architekta Jozefa Kužmu. Dodávané interiérové prvky musia byť v súlade opisom a požiadavkami uvedenými v prílohách súťažných podkladov. Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie Atypové prvky majú jasne danú konštrukčnú a materiálovú logiku pozostávajúcu zo subtílnych oceľových priehradovín spojených oceľovými plechmi. Ako atypové prvky sú navrhnuté jednostranné a obojstranné knižničné regály, knižničné pulty, stoly a stolíky, pódium, úložné skrinky a taktiež zdvíhacia plošina. Ako doplnkový atyp je oplechovanie kastlíkov pre rozvody VZT a oplechovanie väznice na 3NP. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 584 733.74
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenie interiéru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39151100, 39155000, 39122000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prešov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Návod na používanie systému je dostupný na adrese https://psk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf 2. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli bez obmedzenia na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1772 3. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 5. Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním a so zameraním na sociálne aspekty. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy obstarávaním inovácií. 8. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Interiér Krajskej knižnice P. O. H. v Prešove - Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: KKPOH_04/2024_ATYP
 • Názov : Interiér Krajskej knižnice P. O. H. v Prešove - Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie
 • Opis: Predmetom zákazky je časť Atypické kovové interiérové vybavenie v zmysle realizačného projektu interiéru Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý je delený na dve časti. Obidve časti sa zaoberajú stavebným objektom SO-01 – Knižnica, ako je to delené v PD stavebnej časti. Časť A sa zaoberá celkovým návrhom interiéru riešených častí – miestnosti č. 104, 105, 216, 217 a 312. Súčasťou časti A je dispozičné riešenie celej budovy, osadenie interiérových prvkov, detailná dokumentácia atypovýych prvkov, návrh osvetlenia, koordinácia kladenia podláh vo vybraných priestoroch a taktiež výkaz typových a atypových prvkov. Časť B pozostáva z dokumentácie dvoch zavesených regálov v miestnostiach č. 104 a 105 na prízemí knižnice a obsahuje časti Architektúra, Statika a Rozpočet. Povrchy miestností nie sú predmetom projektu interiéru, keďže sú súčasťou dodávky stavby (podlahy, omietky). Projekt sa zaoberá koordinačnou prípravou, ktorá súvisí s realizáciou interiéru a ktorá si vyžaduje súčinnosť s prebiehajúcou stavbou. Všetky zmeny, ktoré súvisia so stavbou boli konzultované a odsúhlasené autormi Rekonštrukcie knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, Ing. arch. Jozefom Kužmom a Ing. arch. Václavom Hochmuthom. Zároveň autori všetky kroky konzultovali s investorom (Krajská knižnica v Prešove, Prešovský samosprávny kraj), dodávateľom stavebnej časti (stavebná firma ČECH s.r.o.), Krajským pamiatkovým úradom a projekčným tímom architekta Jozefa Kužmu. Dodávané interiérové prvky musia byť v súlade opisom a požiadavkami uvedenými v prílohách súťažných podkladov. Časť I. atypické kovové interiérové vybavenie Atypové prvky majú jasne danú konštrukčnú a materiálovú logiku pozostávajúcu zo subtílnych oceľových priehradovín spojených oceľovými plechmi. Ako atypové prvky sú navrhnuté jednostranné a obojstranné knižničné regály, knižničné pulty, stoly a stolíky, pódium, úložné skrinky a taktiež zdvíhacia plošina. Ako doplnkový atyp je oplechovanie kastlíkov pre rozvody VZT a oplechovanie väznice na 3NP. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenie interiéru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39151100, 39155000, 39122000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prešov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom systému ERANET
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1772
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504177
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ERANET
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1772
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)