Nákup dvoch nových motorových vozidiel - II.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup dvoch nových motorových vozidiel - II.
Kód zákazky: UNMS/02762/2024-402 - 005781/2024
Kód oznámenia: 11128 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34100000-8
Predpokladaná hodnota: 44 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Štefanovičova
81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Štefanovičova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81005 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup dvoch nových motorových vozidiel: • Škoda Kamiq alebo jeho ekvivalent – 1x, • Škoda Octavia Combi alebo jeho ekvivalent – 1x. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288030
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ID: 45401)
 • Zákazka: Nákup dvoch nových motorových vozidiel - II. (ID: 504137)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • IČO: 30810710
 • Adresa
 • Ulica: Štefanovičova
 • Číslo: 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: pavol.mihalcin@normoff.gov.sk
 • Telefónne číslo: +420910262752
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2368
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UNMS/02762/2024-402 - 005781/2024
 • Názov: Nákup dvoch nových motorových vozidiel - II.
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup dvoch nových motorových vozidiel: • Škoda Kamiq alebo jeho ekvivalent – 1x, • Škoda Octavia Combi alebo jeho ekvivalent – 1x. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 44 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štefanovičova 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti (pre obidve časti predmetu zákazky) podľa: a) § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: Oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a b) § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup dvoch motorových vozidiel - 1. časť predmetu zákazky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UNMS/02762/2024-402 - 005781/2024
 • Názov : Nákup dvoch motorových vozidiel - 1. časť predmetu zákazky
 • Opis: • Škoda Kamiq alebo jeho ekvivalent – 1x, viď príloha č. 1 tejto výzvy
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 22 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štefanovičova 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 23.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Pre každú časť predmetu zákazky je kritérium stanovené samostatne (pre I. časť aj II. časť predmetu zákazky): Najnižšia celková cena za danú časť predmetu zákazky vrátane DPH (vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky). Predložené ponuky pre I. časť i pre II. časť predmetu zákazky ( na jedno a aj na druhé motorové vozidlo) sa budú vyhodnocovať samostatne. Uchádzač môže predložiť ponuky na obidve motorové vozidlá, , ale môže predložiť ponuku len na jedno motorové vozidlo v súlade s ustanovením bodu 10 tejto výzvy, t. z. že sa zúčastní súťaže na dodanie len jedného alebo len druhého motorového vozidla.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH za 1. časť predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:30
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504137
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/evo
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Nákup dvoch nových motorových vozidiel - 2. časť predmetu zákazky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UNMS/02762/2024-402 - 005781/2024
 • Názov : Nákup dvoch nových motorových vozidiel - 2. časť predmetu zákazky
 • Opis: • Škoda Octavia Combi alebo jeho ekvivalent – 1x, viď príloha č. 1 tejto výzvy
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 22 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štefanovičova 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 23.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Pre každú časť predmetu zákazky je kritérium stanovené samostatne (pre I. časť aj II. časť predmetu zákazky): Najnižšia celková cena za danú časť predmetu zákazky vrátane DPH (vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky). Predložené ponuky pre I. časť i pre II. časť predmetu zákazky ( na jedno a aj na druhé motorové vozidlo) sa budú vyhodnocovať samostatne. Uchádzač môže predložiť ponuky na obidve motorové vozidlá, , ale môže predložiť ponuku len na jedno motorové vozidlo v súlade s ustanovením bodu 10 tejto výzvy, t. z. že sa zúčastní súťaže na dodanie len jedného alebo len druhého motorového vozidla.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH pre 2. časť predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:30
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504137
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/evo
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)