Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach
Kód zákazky: VO/PZ/2/2024
Kód oznámenia: 11059 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215200-9
Predpokladaná hodnota: 2 895 955,03 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Trenčianske Bohuslavice
Adresa: Trenčianske Bohuslavice
91307 Trenčianske Bohuslavice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice 91307 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Zariadenie opatrovateľskej služby“, ktorý vyhotovila Procer s. r. o., Slovanská 2719/1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v septembri 2023. Predmetom zákazky je vybudovanie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby pre Obec Trenčianske Bohuslavice v katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice na parcele 84/21, 84/22, 84/25, 84/35, 84/1. Navrhovaná budova bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce sociálne služby pre seniorov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287904
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Trenčianske Bohuslavice (ID: 42279)
 • Zákazka: Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach (ID: 504094)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 396008d0-901c-407e-9242-24ec93a4093e
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Trenčianske Bohuslavice
 • IČO: 00312061
 • DIČ: 2021080028
 • Adresa
 • Ulica: Trenčianske Bohuslavice
 • Číslo: 135
 • Mesto: Trenčianske Bohuslavice
 • PSČ: 91307
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starosta@trencianskebohuslavice.sk
 • Telefónne číslo: +421327782233
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Trenčianske Bohuslavice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4698
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO/PZ/2/2024
 • Názov: Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach
 • Opis: Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Zariadenie opatrovateľskej služby“, ktorý vyhotovila Procer s. r. o., Slovanská 2719/1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v septembri 2023. Predmetom zákazky je vybudovanie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby pre Obec Trenčianske Bohuslavice v katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice na parcele 84/21, 84/22, 84/25, 84/35, 84/1. Navrhovaná budova bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce sociálne služby pre seniorov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 895 955.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Trenčianske Bohuslavice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. 2. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 112 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO/PZ/2/2024
 • Názov : Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach
 • Opis: Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Zariadenie opatrovateľskej služby“, ktorý vyhotovila Procer s. r. o., Slovanská 2719/1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v septembri 2023. Predmetom zákazky je vybudovanie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby pre Obec Trenčianske Bohuslavice v katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice na parcele 84/21, 84/22, 84/25, 84/35, 84/1. Navrhovaná budova bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce sociálne služby pre seniorov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Trenčianske Bohuslavice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 500
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vyjadrená v Euro spolu s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vyjadrená v Euro spolu s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v Informačnom systéme pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Systém IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504094
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504094
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)