Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia
Kód zákazky: 6/2024-DoA
Kód oznámenia: 10986 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45221111-3
Predpokladaná hodnota: 324 496,14 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bulharská ulica
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Bulharská ulica Trnava 91701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výstavba dočasného premostenia na prevedenie dopravy cez potok Chvojnica pred mestom Holíč na ceste II/426 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej aj papierovej forme.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286871
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (ID: 82469)
 • Zákazka: Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia (ID: 503485)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: ffc6b804-dd7a-4d49-b606-f6b3e8814463
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • IČO: 37847783
 • DIČ: 2021777516
 • Adresa
 • Ulica: Bulharská ulica
 • Číslo: 39
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.dominova@spravaciest.sk
 • Telefónne číslo: +421335914217
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8700
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 6/2024-DoA
 • Názov: Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba dočasného premostenia na prevedenie dopravy cez potok Chvojnica pred mestom Holíč na ceste II/426 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej aj papierovej forme.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na cestných mostoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – preukazuje doloženým čestným vyhlásením Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením uchádzača, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o VO. Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 32 ods. 3 zákona o VO oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Bližšie informácie sú uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná je platná v zmysle Súťažných podkladov do 31.07.2024. Údaj 99 dní dokedy ponuka musí zostať viazaná, ktorý je uvedený v tejto Výzve na predkladanie ponúk je stanovený na základe výpočtu verejného obstarávateľa a počíta sa odo dňa odoslania tejto výzvy Úradu pre VO k zverejneniu do 31.07.2024.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 6/2024-DoA
 • Názov : Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba dočasného premostenia na prevedenie dopravy cez potok Chvojnica pred mestom Holíč na ceste II/426 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej aj papierovej forme.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 324 496.14
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na cestných mostoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 99
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške: 6 000,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503485
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)