Obstaranie Microsoft licencií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie Microsoft licencií
Kód zákazky: 88527/2024
Kód oznámenia: 11083 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48600000-4
Predpokladaná hodnota: 1 528 845,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko Predmet zákazky bude dodaný elektronicky – do licenčného portálu spoločnosti Microsoft – Business Center pre Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, spôsobom podľa SP vrátane ich príloh. Predmet zákazky bude dodaný v zmysle obchodných podmienok uvedených v Prílohe č. 2 SP – Zmluve na dodávku software-u.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne licencií Microsoft cez licenčný program MPSA v cenovej úrovni pre štátnu správu nasledujúcich produktov: - 1 ks licencia SQL Server Enterprise pre 152 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia SQL Server Standard pre 56 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia Windows Server Datacenter pre 812 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia System Center Server Datacenter pre 812 Core so Software Assurance na 3 roky - 1 ks licencia System Center Server Standar pre 544 Core licencia so Software Assurance na 3 roky - 1 ks licencia Windows Server Standard pre 544 Core bez Software Assurance Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v prílohách týchto SP.

Linky a dokumenty

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1286104
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: Obstaranie Microsoft licencií (ID: 503076)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 459c1802-29f4-4c47-8a9e-111fff9da348
 • Identifikátor verzie oznámenia: d2d0580f-d2b2-46c3-87c1-8c99251859d6
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Odbor verejného obstarávania
 • E-mail: jana.fekiacova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421907968309
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 88527/2024
 • Názov: Obstaranie Microsoft licencií
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne licencií Microsoft cez licenčný program MPSA v cenovej úrovni pre štátnu správu nasledujúcich produktov: - 1 ks licencia SQL Server Enterprise pre 152 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia SQL Server Standard pre 56 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia Windows Server Datacenter pre 812 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia System Center Server Datacenter pre 812 Core so Software Assurance na 3 roky - 1 ks licencia System Center Server Standar pre 544 Core licencia so Software Assurance na 3 roky - 1 ks licencia Windows Server Standard pre 544 Core bez Software Assurance Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v prílohách týchto SP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 528 845
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Databázový a operačný softvérový balík
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky bude dodaný elektronicky – do licenčného portálu spoločnosti Microsoft – Business Center pre Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, spôsobom podľa SP vrátane ich príloh.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, časti B. PODMIENKY ÚČASTI.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelením zákazky by došlo k narušeniu technickej celistvosti predmetu zákazky. Jedná sa o produkty (softvér) jedného výrobcu, obstarávaný pre infraštruktúru a technológie pozostávajúce z jedného funkčného celku, pričom jednotlivé obstarávané produkty musia byť inštalované v súvislostiach tak, aby nebola ohrozená funkčnosť tohto celku. Akékoľvek narušenie tejto technickej celistvosti, by v konečnom dôsledku pre verejného obstarávateľa znamenalo neprimerané navýšenie nákladov, čo je v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obstaranie Microsoft licencií
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 88527/2024
 • Názov : Obstaranie Microsoft licencií
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne licencií Microsoft cez licenčný program MPSA v cenovej úrovni pre štátnu správu nasledujúcich produktov: - 1 ks licencia SQL Server Enterprise pre 152 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia SQL Server Standard pre 56 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia Windows Server Datacenter pre 812 Core bez Software Assurance - 1 ks licencia System Center Server Datacenter pre 812 Core so Software Assurance na 3 roky - 1 ks licencia System Center Server Standar pre 544 Core licencia so Software Assurance na 3 roky - 1 ks licencia Windows Server Standard pre 544 Core bez Software Assurance Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v prílohách týchto SP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Databázový a operačný softvérový balík
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky bude dodaný elektronicky – do licenčného portálu spoločnosti Microsoft – Business Center pre Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, spôsobom podľa SP vrátane ich príloh. Predmet zákazky bude dodaný v zmysle obchodných podmienok uvedených v Prílohe č. 2 SP – Zmluve na dodávku software-u.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 14
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač musí preukázať autorizované partnerstvo spoločnosti Microsoft, t.j. musí byť certifikovaným partnerom Microsoftu pre licenčný program MPSA, t.j. potvrdenie vystavené spoločnosťou Microsoft partnerstvo LSP (Microsoft Licensing Solution Partners) pre program MPSA; uchádzač môže svoje partnerstvo preukázať zverejním svojich údajov na stránke https://partner.microsoft.com/cs-cz/Community/microsoft-large-account-reseller
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Pod cenou sa rozumie cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorá bude výsledkom vyplnenia návrhu na plnenie kritéria ako prílohy č. 1 SP a predložená v ponuke. Podrobné informácie sú uvedené v časti C. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO UPLATNENIA súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná podľa ustanovenia § 52 ZVO komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom postupom podľa ustanovenia § 51 ZVO. Podrobné informácie sú uvedené v bode 18. Otváranie ponúk, časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55254/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503076
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55254/summary
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS JOSEPHINE
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)