Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“
Kód zákazky: 1198/2024
Kód oznámenia: 10957 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 8 491,07 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa: Bratislavská
01841 Dubnica nad Váhom
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bratislavská Dubnica nad Váhom 01841 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“, parcelné č. KNC 1110/272, 1110/340, 1110/342, k. ú. Dubnica nad Váhom, okres Ilava. Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom a nachádza sa na ulici Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Investičné náklady na realizáciu diela „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ v zmysle cenovej ponuky víťazného uchádzača sú: 1 328 685,58 Eur bez DPH Predpokladaný termín výkonu stavebného dozoru je 10 mesiacov (máj 2024 až február 2025). Dielo „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ a s ním súvisiace služby budú financované Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s poskytovanými službami do uplynutia lehoty platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Výkon stavebného dozoru požaduje verejný obstarávateľ najmä v rozsahu: • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“, • oboznámenie sa s stavebným povolením, podmienkami realizácie stavby podľa vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií k projektu pre stavebné povolenie, s obsahom zmluvy o dielo a požiadavkami Vykonávateľa, ktorý poskytuje prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu diela, • účasť na rokovaniach a kontrolných dňoch, spolupráca a súčinnosť so zhotoviteľom stavby, • zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP, • kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby, • bezodkladné písomné informovanie mandanta (objednávateľa) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, • kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, • sledovanie a kontrolovanie vykonávania prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou a platnými normami, • sledovanie a kontrola kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi, • kontrola množstva realizovaných prác a zaznamenávanie zistených množstiev, • kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s podmienkami zmluvy, • predkladanie doplnkov a zmien, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním na odsúhlasenie objednávateľovi, • kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, • spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu, • kontrola zhotoviteľa, či vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa a informovanie mandanta (objednávateľa) na nedodržanie termínov a rizík, ktoré by mohli ohroziť dodržanie termínov, • organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v týždňových intervaloch a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, • vykonávanie zápisov do stavebného denníka, v prípade že stavebný dozor nesúhlasí, resp. má výhrady proti dennému zápisu zhotoviteľa/stavbyvedúceho zhotoviteľa do stavebného denníka, zapíše to najneskôr do 3 pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov (ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác, prípadne celej stavby) • fotodokumentácia z priebehu realizácie stavby (bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru), • spolupráca s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy, • kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní, spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávateľovi) o kompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní, • zvolanie preberacieho konania stavby v mene mandanta (objednávateľa), spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných vád a nedorobkov zistených v preberacom konaní, • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, • poskytnutie súčinnosti mandantovi (objednávateľovi) pri riešení prípadných reklamácií na diele počas záručnej doby, spočívajúcej v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutí písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287619
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Dubnica nad Váhom (ID: 68542)
 • Zákazka: Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ (ID: 503924)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO: 00317209
 • DIČ: 2021339276
 • Adresa
 • Ulica: Bratislavská
 • Číslo: 9
 • Mesto: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: juraj.krajcik@dubnica.eu
 • Telefónne číslo: 0918117053
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5124
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1198/2024
 • Názov: Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“, parcelné č. KNC 1110/272, 1110/340, 1110/342, k. ú. Dubnica nad Váhom, okres Ilava. Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom a nachádza sa na ulici Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Investičné náklady na realizáciu diela „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ v zmysle cenovej ponuky víťazného uchádzača sú: 1 328 685,58 Eur bez DPH Predpokladaný termín výkonu stavebného dozoru je 10 mesiacov (máj 2024 až február 2025). Dielo „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ a s ním súvisiace služby budú financované Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s poskytovanými službami do uplynutia lehoty platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Výkon stavebného dozoru požaduje verejný obstarávateľ najmä v rozsahu: • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“, • oboznámenie sa s stavebným povolením, podmienkami realizácie stavby podľa vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií k projektu pre stavebné povolenie, s obsahom zmluvy o dielo a požiadavkami Vykonávateľa, ktorý poskytuje prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu diela, • účasť na rokovaniach a kontrolných dňoch, spolupráca a súčinnosť so zhotoviteľom stavby, • zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP, • kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby, • bezodkladné písomné informovanie mandanta (objednávateľa) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, • kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, • sledovanie a kontrolovanie vykonávania prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou a platnými normami, • sledovanie a kontrola kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi, • kontrola množstva realizovaných prác a zaznamenávanie zistených množstiev, • kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s podmienkami zmluvy, • predkladanie doplnkov a zmien, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním na odsúhlasenie objednávateľovi, • kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, • spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu, • kontrola zhotoviteľa, či vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa a informovanie mandanta (objednávateľa) na nedodržanie termínov a rizík, ktoré by mohli ohroziť dodržanie termínov, • organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v týždňových intervaloch a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, • vykonávanie zápisov do stavebného denníka, v prípade že stavebný dozor nesúhlasí, resp. má výhrady proti dennému zápisu zhotoviteľa/stavbyvedúceho zhotoviteľa do stavebného denníka, zapíše to najneskôr do 3 pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov (ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác, prípadne celej stavby) • fotodokumentácia z priebehu realizácie stavby (bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru), • spolupráca s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy, • kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní, spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávateľovi) o kompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní, • zvolanie preberacieho konania stavby v mene mandanta (objednávateľa), spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných vád a nedorobkov zistených v preberacom konaní, • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, • poskytnutie súčinnosti mandantovi (objednávateľovi) pri riešení prípadných reklamácií na diele počas záručnej doby, spočívajúcej v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutí písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 8 491.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bratislavská
 • Ulica: 434/9
 • Mesto: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1198/2024
 • Názov : Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“, parcelné č. KNC 1110/272, 1110/340, 1110/342, k. ú. Dubnica nad Váhom, okres Ilava. Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom a nachádza sa na ulici Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Investičné náklady na realizáciu diela „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ v zmysle cenovej ponuky víťazného uchádzača sú: 1 328 685,58 Eur bez DPH Predpokladaný termín výkonu stavebného dozoru je 10 mesiacov (máj 2024 až február 2025). Dielo „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ a s ním súvisiace služby budú financované Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s poskytovanými službami do uplynutia lehoty platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Výkon stavebného dozoru požaduje verejný obstarávateľ najmä v rozsahu: • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“, • oboznámenie sa s stavebným povolením, podmienkami realizácie stavby podľa vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií k projektu pre stavebné povolenie, s obsahom zmluvy o dielo a požiadavkami Vykonávateľa, ktorý poskytuje prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu diela, • účasť na rokovaniach a kontrolných dňoch, spolupráca a súčinnosť so zhotoviteľom stavby, • zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP, • kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby, • bezodkladné písomné informovanie mandanta (objednávateľa) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, • kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, • sledovanie a kontrolovanie vykonávania prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou a platnými normami, • sledovanie a kontrola kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi, • kontrola množstva realizovaných prác a zaznamenávanie zistených množstiev, • kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s podmienkami zmluvy, • predkladanie doplnkov a zmien, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním na odsúhlasenie objednávateľovi, • kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, • spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu, • kontrola zhotoviteľa, či vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa a informovanie mandanta (objednávateľa) na nedodržanie termínov a rizík, ktoré by mohli ohroziť dodržanie termínov, • organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v týždňových intervaloch a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, • vykonávanie zápisov do stavebného denníka, v prípade že stavebný dozor nesúhlasí, resp. má výhrady proti dennému zápisu zhotoviteľa/stavbyvedúceho zhotoviteľa do stavebného denníka, zapíše to najneskôr do 3 pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov (ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác, prípadne celej stavby) • fotodokumentácia z priebehu realizácie stavby (bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru), • spolupráca s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy, • kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní, spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávateľovi) o kompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní, • zvolanie preberacieho konania stavby v mene mandanta (objednávateľa), spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných vád a nedorobkov zistených v preberacom konaní, • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, • poskytnutie súčinnosti mandantovi (objednávateľovi) pri riešení prípadných reklamácií na diele počas záručnej doby, spočívajúcej v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutí písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 8 491.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bratislavská
 • Ulica: 434/9
 • Mesto: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH (celkom) za predmet zákazky v EUR.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503924
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503924
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)