Nákup štyroch nových motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup štyroch nových motorových vozidiel
Kód zákazky: 21042024
Kód oznámenia: 10825 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34115200-8
Predpokladaná hodnota: 72 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenský metrologický ústav
Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Karloveská Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup štyroch nových motorových vozidiel DACIA Duster DACIA Jogger alebo ekvivalent. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 Výzvy (Dokumenty zákazky).

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Slovenský metrologický ústav

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287655
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenský metrologický ústav (ID: 23943)
 • Zákazka: Nákup štyroch nových motorových vozidiel (ID: 503957)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenský metrologický ústav
 • IČO: 30810701
 • DIČ: 2020908230
 • Názov organizačného útvaru: Útvar verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://www.smu.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Karloveská
 • Číslo: 63
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Útvar verejného obstarávania
 • E-mail: beno@smu.gov.sk
 • Telefónne číslo: +4212260294640
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenský metrologický ústav)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2367
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 21042024
 • Názov: Nákup štyroch nových motorových vozidiel
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup štyroch nových motorových vozidiel DACIA Duster DACIA Jogger alebo ekvivalent. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 Výzvy (Dokumenty zákazky).
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 72 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Iné osobné automobily
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Karloveská 63
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84255
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 23 ods. 1 ZVO: 1. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1.) písm. e) ZVO preukáže uchádzač jeho zapísaním v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Túto skutočnosť overí verejný obstarávateľ vykonaním náhľadu do zoznamu hospodárskych subjektov. 2. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO overí verejný obstarávateľ vyhotovením odpisu registrovaného subjektu (uchádzača) z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci prostredníctvom portálu OverSi.gov.sk (v zmysle § 32 ods. 3 ZVO), alebo v prípade uchádzačov zo zahraničia doložením skenu originálu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra. 3. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1.) písm. f) ZVO preukáže uchádzač doložením skenu podpísaného čestného vyhlásenia o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude tvoriť prílohu jeho cenovej ponuky (Príloha č. 4 tejto Výzvy). Podľa § 37 ods. 3 ZVO skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup štyroch nových motorových vozidiel
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 21042024
 • Názov : Nákup štyroch nových motorových vozidiel
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup štyroch nových motorových vozidiel DACIA Duster DACIA Jogger alebo ekvivalent. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 Výzvy (Dokumenty zákazky)
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 72 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Karloveská 63
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84255
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 30.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.05.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 1
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenský metrologický ústav)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenský metrologický ústav)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 16:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 15:30
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503957
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenský metrologický ústav)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenský metrologický ústav)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)