Prístavba MŠ v obci Klin.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba MŠ v obci Klin.
Kód zákazky: MS20042024
Kód oznámenia: 10849 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 1 060 919,63 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Klin
Adresa: Hlavná
02941 Klin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Hlavná Klin 02941 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe „Prístavba MŠ v obci Klin“, k.ú. Klin parc.č. 1036, 1037/1 okr. Námestovo, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Predmetom riešenia je prístavba priestorov s cieľom zvýšenia kapacity MŠ. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Klin

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287710
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Klin (ID: 72346)
 • Zákazka: Prístavba MŠ v obci Klin. (ID: 503946)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 544ff6b4-c1c0-4527-b14f-c24e91c42bac
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Klin
 • IČO: 00314544
 • DIČ: 2020571652
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 107
 • Mesto: Klin
 • PSČ: 02941
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obecklin@klin.sk
 • Telefónne číslo: +421435584321
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Klin)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4889
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MS20042024
 • Názov: Prístavba MŠ v obci Klin.
 • Opis: Predmetom zákazky je realiza´cia stavebny´ch pra´c na stavbe „Prístavba MŠ v obci Klin“, k.u´. Klin parc.cˇ. 1036, 1037/1 okr. Na´mestovo, financovanej z prostriedkov mechanizmu Pla´nu obnovy a odolnosti SR, vy´sledkom ktory´ch je prestavba, pri´stavba a zmena u´cˇelu vyuzˇitia. Predmetom riesˇenia je pri´stavba priestorov s cielˇom zvy´sˇenia kapacity MSˇ. Podrobny´ opis predmetu zákazky je popi´sany´ v Podkladovej Dokumenta´cii, najma¨ v projektovej dokumenta´cii na realiza´ciu stavby vra´tane ocenene´ho vy´kazu vy´mer na stavbu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 060 919.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 45262520
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kliňanská cesta 122/4
 • Mesto: Klin
 • PSČ: 02941
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: k.u´. Klin parc.cˇ. 1036, 1037/1 okr. Na´mestovo
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestny´ čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1 a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 v súlade s § 152 zákona. Uchádzač záznam zo zoznamu hospodárskych subjektov nepredkladá, verejný obstarávateľ si ho preverí z verejne dostupných databáz. 1.4 V prípade, ak je možné preskúmať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z informačných systémov verejnej správy, uchádzač so sídlom na území SR tento doklad nepredkladá. Ostatné doklady je uchádzač povinný predložiť. 1.5 Uchádzač alebo záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti aj formulárom JED podľa § 39 zákona, alebo Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona. Doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) zákona uchádzač nepredkladá, verejný obstarávateľ si ho preverí z verejne dostupných zdrojov. V prípade ak nie je požné preveriť doklady podľa § 32 ods.2 zákona z verejne dostupných zdrojov uchádzač je povinný tento doklad predložiť. V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO, doklad o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov nepredkladá, verejný obstarávateľ si ho preverí.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístavba MŠ v obci Klin
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MS20042024
 • Názov : Prístavba MŠ v obci Klin
 • Opis: Predmetom zákazky je realiza´cia stavebny´ch pra´c na stavbe „Prístavba MŠ v obci Klin“, k.u´. Klin parc.cˇ. 1036, 1037/1 okr. Na´mestovo, financovanej z prostriedkov mechanizmu Pla´nu obnovy a odolnosti SR, vy´sledkom ktory´ch je prestavba, pri´stavba a zmena u´cˇelu vyuzˇitia. Predmetom riesˇenia je pri´stavba priestorov s cielˇom zvy´sˇenia kapacity MSˇ. Podrobny´ opis predmetu zákazky je popi´sany´ v Podkladovej Dokumenta´cii, najma¨ v projektovej dokumenta´cii na realiza´ciu stavby vra´tane ocenene´ho vy´kazu vy´mer na stavbu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 060 919.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 45262520
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 21
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebny´ch prác uskutočneny´ch za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebny´ch prác; zoznam musí byť doplneny´ potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebny´ch prác a zhodnotení uskutočneny´ch stavebny´ch prác podľa obchodny´ch podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 2.bola iná osoba ako verejny´ obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneny´m dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvny´ vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 systém manažérstva kvality. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určeny´ch na plnenie zmluvy. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 z uvedením opatrení environmentálneho manažérstva ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Verejny´ obstara´vatelˇ prijme aj ine´ do^kazy predlozˇene´ ucha´dzacˇom, ktore´ su´ rovnocenne´ opatreniam environmenta´lneho riadenia podlˇa pozˇiadaviek na vystavenie pri´slusˇne´ho certifika´tu. Ucha´dzacˇ mo^zˇe na preuka´zanie technickej spo^sobilosti alebo odbornej spo^sobilosti vyuzˇitˇ technicke´ a odborne´ kapacity inej osoby, bez ohlˇadu na ich pra´vny vztˇah. V takomto pri´pade sa postupuje podlˇa § 34 ods. 3 ZVO. Skupina doda´vatelˇov preukazuje splnenie podmienok u´cˇasti vo verejnom obstara´vani´ ty´kaju´cich sa osobne´ho postavenia za kazˇde´ho cˇlena skupiny osobitne a splnenie podmienok u´cˇasti vo verejnom obstara´vani´ ty´kaju´cich sa financˇne´ho a ekonomicke´ho postavenia a technickej spo^sobilosti alebo odbornej spo^sobilosti preukazuje spolocˇne. Opra´vnenie doda´vatˇ tovar, uskutocˇnˇovatˇ stavebne´ pra´ce alebo poskytovatˇ sluzˇbu preukazuje cˇlen skupiny len vo vztˇahu k tej cˇasti predmetu za´kazky, ktoru´ ma´ zabezpecˇovatˇ. Minima´lna pozˇadovana´ u´rovenˇ sˇtandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) požaduje sa predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, v zozname bude v každej stavebnej zákazke uvedená cena bez DPH , miesto a lehota uskutočnenia stavebných prác. Zoznam bude originál podpísaný uchádzačom. Ďalej sa požaduje predložiť originál, alebo úradne osvedčenú kópiu referenčného listu rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v hodnote min. 800 000 eur bez DPH, alebo viac referenčných listov v súčtovej hodnote 800 000 eur bez DPH, alebo ekvivalent hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB – Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. Referenčný list bude obsahovať krátky opis stavebných prác, cenu v eur bez DPH , miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác a potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ďalej bude v referenčnom liste uvedený kontakt a kontaktná osoba u ktorej si komisia môže preveriť údaje uvedené v referenčnom liste. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude obstarávateľ považovať uskutočnenie stavebných prác, napr. rozšírenie, modernizácia, rekonštrukcia, výstavba budov všetkých druhov a pod. V prípade ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju verejný obstarávateľ preverí. V prípade nedostatočného opisu predmetu zákazky uchádzač referenciu/referencie predloží v ponuke. Podľa § 34 ods.1 písm. d) v spojitosti s § 35 uchádzač predloží platný platný certifikát ISO 9001, alebo ekvivalent v krajinách EÚ viažúce sa na predmet zákazky. V prípade, ak ho má uchádzač verejne dostupný, uvedie informáciu, kde si ich verejný obstarávateľ prekontroluje a certfikát nepredkladá v ponuke. ( webove sídlo uchádzača sa neakceptuje) Uchádzač ďalej predloží platnú licenciu na zatepľovací systém, platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby ( alebo ekvivalent). V prípade ak má uchádzač tieto dokumenty verejne prístupné, stačí ak uvedie odkaz na stránku kde si ich verejný obstarávateľ preverí ( webove sídlo uchádzača sa neakceptuje). Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží podpísany´ profesionálny životopis stavbyvedúceho (osvedčenie SKSI so zameraním na pozemné stavby) s prílohou - platny´m osvedčením o vykonaní odbornej skúšky, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovany´ch architektoch a stavebny´ch inžnieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalent. Životopis a kópiu platného osvedčenia s originál pečiatkou musí podpísať príslušny´ stavbyvedúci. V prípade ak stavbyvedúci je hospodárskym subjektom napr. živnostníkom, predkladá aj doklady podľa § 32 ods.1 resp. ods. 2 zákona. Ak je stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, musí byť táto skutočnosť zrejmá zo životopisu. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 uchádzač predloží Certifika´t EMAS, resp. registra´ciu v sche´me EMAS v predmete za´kazky, pri´padne validovane´ environmenta´lne vyhla´senie alebo iny´ rovnocenny´ do^kaz. Ucha´dzacˇ musi´ uviestˇ opatrenia environmenta´lneho manazˇe´rstva, ktore´ pouzˇije pri plneni´ zmluvy, ktora´ bude vy´sledkom verejne´ho obstara´vania, pricˇom tieto opatrenia musia zabezpecˇovatˇ u´rovenˇ ochrany zˇivotne´ho prostredia zodpovedaju´cu u´rovni, ktoru´ zabezpecˇuje sche´ma Euro´pskej u´nie
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celkova´ cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celkova´ cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otva´ranie ponu´k je verejne´ a verejný obstara´vatelˇ je povinny´ umozˇnitˇ u´cˇastˇ na otva´rani´ ponu´k vsˇetky´m ucha´dzacˇom, ktori´ predlozˇili ponuku v lehote na predkladanie ponu´k. Otva´ranie ponu´k bude prebiehatˇ on-line spri´stupneni´m, tzn. zˇe ponuky v rozsahu mozˇny´ch poskytovany´ch informa´cii´ budu´ elektronicky spri´stupnene´ ucha´dzacˇom v momente ich otvorenia prostredni´ctvom porta´lu IS EVO. Cˇas a da´tum otva´rania ponu´k je uvedeny´ vo vy´zve na predkladanie ponu´k, resp. jej opra´v (korigend).
 • Miesto otvárania ponúk: VOLUMA SK, s.r.o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Podrobný opis zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch v časti "ČASŤ III. Príprava ponuky" bod 16.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavaniezakaziek/detail/503946
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503946
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)