Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova obecnej budovy služieb v Šibe
Kód zákazky: DGZ_001
Kód oznámenia: 10943 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 557 754,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Šiba
Adresa: Šiba
08622 Šiba
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Šiba Šiba 08622 Slovensko
Zdroj:

Popis

Účelom obnovy objektu sú stavebné úpravy pre obnovu a zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy služieb v obci Šiba. Objekt sa nachádza na parcele č. 187, k.ú. Šiba v okrese Bardejov v Prešovskom kraji. Budova sa nachádza v intraviláne obce. Hlavný vstup je orientovaný na juh, ktorý je + 0,900 m nad úrovňou terénu. Objekt ma dva vedľajšie vstupy, ktoré sú situované na sever a sú v úrovni terénu (bezbariérové).. Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok s existujúcou stavbou obecnej budovy služieb. Lokalita je situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území Šiba. Existujúci objekt je dopravne napojený zo severnej, východnej a južnej strany cez existujúcu spevnenú plochu na miestnu komunikáciu z asfaltového krytu. Zo západnej strany sa na susedných parcelách nachádzajú existujúce objekty. Pozemok nie je oplotený. Objekt je napojený na inžinierske siete – plynová prípojka a OPZ, NN prípojka, vodovodná prípojka a splašková kanalizácia – žumpa. Dažďové vody z riešenej strechy sú zvedené exteriérovými zvodmi na terén. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Počas výstavby nedôjde k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Vlastníkom objektu je obec. Pripravovaná investičná akcia predstavuje obnovu budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, výmena pôvodných plastových otvorových konštrukcií, výmena strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie sa postupovalo v súlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov. Projekt nerieši rampu pre imobilných. Objekt disponuje bezbariérovým vstupom do objektu, ktorý sa nachádza v zadnej časti objektu. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juh. Objekt ma dva vedľajšie vstupy, ktoré sú situované na sever. Miestnosti sú orientované na všetky svetové strany. Dispozícia miestností vychádza z orientácie na svetové strany a dodržiava požiadavky na osadenie okenných a dverových otvorov vzhľadom na okolitú zástavbu. Lokalita je situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území Šiba. Existujúci objekt je dopravne napojený zo severnej, východnej a južnej strany cez existujúcu spevnenú plochu na miestnu komunikáciu z asfaltového krytu. Zo západnej strany sa na susedných parcelách nachádzajú existujúce objekty. Pozemok nie je oplotený. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, strešnej konštrukcie do exteriéru, stien v suteréne, podlahy v suteréne a časti 1.nadzemného podlažia, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov. Profilovanie existujúcej fasády sa týmto zámerom nezmení. Farebne sa zjednotí. Strešná krytina, žľaby a zvody, klampiarske výrobky sú farebne prispôsobené fasáde vid pohľady, novonavrhované okná a dvere budú antracitovej farby. Exteriérové parapety sú prispôsobené oknám. Farebné riešenie je na výbere investora. Existujúci vykurovací systém budovy je konvenčný prostredníctvom plynových gamatiek. Predmetom projektu je výmena zdroja za tepelné čerpadlá. Objekt je napojený cez existujúci pripojovací plynovod na verejný plynovod. Predmetom projektu VZT je inštalácia vetrania a rekuperácie. Profilovanie existujúcej fasády sa týmto zámerom nezmení. Farebne sa zjednotí. Strešná krytina bude sivej farby, žľaby a zvody, klampiarske výrobky sú farebne prispôsobené fasáde, novo navrhované okná a dvere budú antracitovej farby. Exteriérové parapety sú prispôsobené oknám. Farebné riešenie je na výbere investora. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1, E.2. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: • realizácie diela podľa Prílohy E.1 – Projektovej dokumentácie, Prílohy E.2 – Výkazu výmer a. • záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Šiba

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286357
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Šiba (ID: 27617)
 • Zákazka: Obnova obecnej budovy služieb v Šibe (ID: 503188)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 100aedb1-c8fc-40e4-9072-32ecdec5ae48
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Šiba
 • IČO: 00322652
 • DIČ: 2020624727
 • Adresa
 • Ulica: Šiba
 • Číslo: 142
 • Mesto: Šiba
 • PSČ: 08622
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dgzsro@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421917917058
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Šiba)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5529
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: DGZ_001
 • Názov: Obnova obecnej budovy služieb v Šibe
 • Opis: Účelom obnovy objektu sú stavebné úpravy pre obnovu a zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy služieb v obci Šiba. Objekt sa nachádza na parcele č. 187, k.ú. Šiba v okrese Bardejov v Prešovskom kraji. Budova sa nachádza v intraviláne obce. Hlavný vstup je orientovaný na juh, ktorý je + 0,900 m nad úrovňou terénu. Objekt ma dva vedľajšie vstupy, ktoré sú situované na sever a sú v úrovni terénu (bezbariérové).. Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok s existujúcou stavbou obecnej budovy služieb. Lokalita je situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území Šiba. Existujúci objekt je dopravne napojený zo severnej, východnej a južnej strany cez existujúcu spevnenú plochu na miestnu komunikáciu z asfaltového krytu. Zo západnej strany sa na susedných parcelách nachádzajú existujúce objekty. Pozemok nie je oplotený. Objekt je napojený na inžinierske siete – plynová prípojka a OPZ, NN prípojka, vodovodná prípojka a splašková kanalizácia – žumpa. Dažďové vody z riešenej strechy sú zvedené exteriérovými zvodmi na terén. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Počas výstavby nedôjde k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Vlastníkom objektu je obec. Pripravovaná investičná akcia predstavuje obnovu budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, výmena pôvodných plastových otvorových konštrukcií, výmena strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie sa postupovalo v súlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov. Projekt nerieši rampu pre imobilných. Objekt disponuje bezbariérovým vstupom do objektu, ktorý sa nachádza v zadnej časti objektu. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juh. Objekt ma dva vedľajšie vstupy, ktoré sú situované na sever. Miestnosti sú orientované na všetky svetové strany. Dispozícia miestností vychádza z orientácie na svetové strany a dodržiava požiadavky na osadenie okenných a dverových otvorov vzhľadom na okolitú zástavbu. Lokalita je situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území Šiba. Existujúci objekt je dopravne napojený zo severnej, východnej a južnej strany cez existujúcu spevnenú plochu na miestnu komunikáciu z asfaltového krytu. Zo západnej strany sa na susedných parcelách nachádzajú existujúce objekty. Pozemok nie je oplotený. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, strešnej konštrukcie do exteriéru, stien v suteréne, podlahy v suteréne a časti 1.nadzemného podlažia, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov. Profilovanie existujúcej fasády sa týmto zámerom nezmení. Farebne sa zjednotí. Strešná krytina, žľaby a zvody, klampiarske výrobky sú farebne prispôsobené fasáde vid pohľady, novonavrhované okná a dvere budú antracitovej farby. Exteriérové parapety sú prispôsobené oknám. Farebné riešenie je na výbere investora. Existujúci vykurovací systém budovy je konvenčný prostredníctvom plynových gamatiek. Predmetom projektu je výmena zdroja za tepelné čerpadlá. Objekt je napojený cez existujúci pripojovací plynovod na verejný plynovod. Predmetom projektu VZT je inštalácia vetrania a rekuperácie. Profilovanie existujúcej fasády sa týmto zámerom nezmení. Farebne sa zjednotí. Strešná krytina bude sivej farby, žľaby a zvody, klampiarske výrobky sú farebne prispôsobené fasáde, novo navrhované okná a dvere budú antracitovej farby. Exteriérové parapety sú prispôsobené oknám. Farebné riešenie je na výbere investora. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1, E.2. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: • realizácie diela podľa Prílohy E.1 – Projektovej dokumentácie, Prílohy E.2 – Výkazu výmer a. • záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 557 754.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Obec Šiba
 • Ulica: Šiba 142
 • Mesto: Kľušov
 • PSČ: 086 22
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 3. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronickej platformy (IS EVO) cez webové sídlo https://evo.isepvo.sk/. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj v prípade nedostatočného finančného krytia. 7. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s využitím komunikačného systému EVO. 8. Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. 9. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 10. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - e) zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.: - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáliwww.oversi.gov.sk. - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 12. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova obecnej budovy služieb v Šibe
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: DGZ_001
 • Názov : Obnova obecnej budovy služieb v Šibe
 • Opis: Účelom obnovy objektu sú stavebné úpravy pre obnovu a zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy služieb v obci Šiba. Objekt sa nachádza na parcele č. 187, k.ú. Šiba v okrese Bardejov v Prešovskom kraji. Budova sa nachádza v intraviláne obce. Hlavný vstup je orientovaný na juh, ktorý je + 0,900 m nad úrovňou terénu. Objekt ma dva vedľajšie vstupy, ktoré sú situované na sever a sú v úrovni terénu (bezbariérové).. Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok s existujúcou stavbou obecnej budovy služieb. Lokalita je situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území Šiba. Existujúci objekt je dopravne napojený zo severnej, východnej a južnej strany cez existujúcu spevnenú plochu na miestnu komunikáciu z asfaltového krytu. Zo západnej strany sa na susedných parcelách nachádzajú existujúce objekty. Pozemok nie je oplotený. Objekt je napojený na inžinierske siete – plynová prípojka a OPZ, NN prípojka, vodovodná prípojka a splašková kanalizácia – žumpa. Dažďové vody z riešenej strechy sú zvedené exteriérovými zvodmi na terén. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Počas výstavby nedôjde k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Vlastníkom objektu je obec. Pripravovaná investičná akcia predstavuje obnovu budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, výmena pôvodných plastových otvorových konštrukcií, výmena strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie sa postupovalo v súlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov. Projekt nerieši rampu pre imobilných. Objekt disponuje bezbariérovým vstupom do objektu, ktorý sa nachádza v zadnej časti objektu. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juh. Objekt ma dva vedľajšie vstupy, ktoré sú situované na sever. Miestnosti sú orientované na všetky svetové strany. Dispozícia miestností vychádza z orientácie na svetové strany a dodržiava požiadavky na osadenie okenných a dverových otvorov vzhľadom na okolitú zástavbu. Lokalita je situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území Šiba. Existujúci objekt je dopravne napojený zo severnej, východnej a južnej strany cez existujúcu spevnenú plochu na miestnu komunikáciu z asfaltového krytu. Zo západnej strany sa na susedných parcelách nachádzajú existujúce objekty. Pozemok nie je oplotený. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, strešnej konštrukcie do exteriéru, stien v suteréne, podlahy v suteréne a časti 1.nadzemného podlažia, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov. Profilovanie existujúcej fasády sa týmto zámerom nezmení. Farebne sa zjednotí. Strešná krytina, žľaby a zvody, klampiarske výrobky sú farebne prispôsobené fasáde vid pohľady, novonavrhované okná a dvere budú antracitovej farby. Exteriérové parapety sú prispôsobené oknám. Farebné riešenie je na výbere investora. Existujúci vykurovací systém budovy je konvenčný prostredníctvom plynových gamatiek. Predmetom projektu je výmena zdroja za tepelné čerpadlá. Objekt je napojený cez existujúci pripojovací plynovod na verejný plynovod. Predmetom projektu VZT je inštalácia vetrania a rekuperácie. Profilovanie existujúcej fasády sa týmto zámerom nezmení. Farebne sa zjednotí. Strešná krytina bude sivej farby, žľaby a zvody, klampiarske výrobky sú farebne prispôsobené fasáde, novo navrhované okná a dvere budú antracitovej farby. Exteriérové parapety sú prispôsobené oknám. Farebné riešenie je na výbere investora. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1, E.2. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: • realizácie diela podľa Prílohy E.1 – Projektovej dokumentácie, Prílohy E.2 – Výkazu výmer a. • záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 557 754.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: clim-mitig, pollu-prev
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Administratívna budova bude dosahovať úroveň výstavby BUDOVA S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE. Projektové hodnotenie bolo vykonané podľa vyhlášky č.324/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov. Aplikovaný princíp "výrazne nenarušiť"
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: l.v.č. 484, č. p. 187, k.ú. Šiba
 • Mesto: Obec Šiba
 • PSČ: 086 22
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: l.v.č. 484, č. p. 187, k.ú. Šiba
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Viazanosti ponúk, v súlade s funkcionalitou nástroja „e-forms“, je možné nastaviť len ako hodnotu, ktorá predstavuje trvanie v dňoch, týždňoch resp. v mesiacoch. Tieto nastavenia vychádzajú z možností, ktoré boli špecifikované Publikačným úradom EÚ. Do formulárov je môžeme zadať len tie hodnoty, ktoré akceptuje Publikačný úrad EÚ. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ nastavil lehotu viazanosti ponúk na 45 týždňov (čo predstavuje 315 dní), počítanú od prvotne nastavenej lehoty na predkladanie ponúk 20.5.2024. V súlade s týmto nastavením určuje lehotu viazanosti ponúk na/do 01.05.2025.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 pi´sm. c)
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 33 ods. 1 pi´sm. c) ZVO predložením nasledovných informácii a dokumentov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácať svoje záväzky - ukazovatele likvidity za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, ktoré sú dostupne´ v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 pi´sm. c) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží ukazovateľ Index N05 v rozsahu uvedenom v minimálnej požadovanej úrovni štandardov. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 5 000 000 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 500 000,00 €/ bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Stavbyvedúci pre pozemné stavby so skúsenosťou s realizáciou min. 1 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky so zmluvnou cenou min. 500.000 eur bez DPH, s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s §35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač doloží, že: je držiteľom Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb; Licencia musí byť vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, príp. iným akreditovaným inšpekčným orgánom. Uchádzač predloží licenciu alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ; a to vo forme kópie, príp. odkazu formou hyperlinku na miesto zverejnenia príslušného dokladu; je držiteľom Licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorou uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác; Licencia musí byť vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, príp. iným akreditovaným inšpekčným orgánom. Uchádzač predloží licenciu alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ; a to vo forme kópie, príp. odkazu formou hyperlinku na miesto zverejnenia príslušného dokladu; Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač doloží osvedčenie o registrácií pre EMAS (Overené environmentálne manažérstvo) podľa zákona č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát alebo osvedčenie o registrácií vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát alebo osvedčenie o registrácií v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia sú v súlade s požadovanými technickými normami na splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia a EMAS. Viac informácií v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v Súťažných podkladoch, v sprievodnej dokumentácií a návrhu zmluvy o dielo.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 45
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača predkladajúceho ponuku, za túto časť, sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 12 000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503188
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503188
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)