Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ a MŠ Maurerova 14 v Krompachoch

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ a MŠ Maurerova 14 v Krompachoch
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 10745 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 360 848,78 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Krompachy
Adresa: Námestie Slobody
05342 Krompachy
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Námestie Slobody Krompachy 05342 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na pavilónoch školy za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti pri prevádzke školy a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Jedná sa konkrétne najmä o zateplenie obalových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému výmenou rozvodov a vykurovacích telies, modernizácia osvetlenia výmenou svetelných zdrojov, inštalácia vzduchotechnických zariadení decentrálneho rekuperačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287179
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Krompachy (ID: 69771)
 • Zákazka: Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ a MŠ Maurerova 14 v Krompachoch (ID: 503262)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7af45fcb-29fd-4788-b6b9-24c0d97e9fc5
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Krompachy
 • IČO: 00329282
 • DIČ: 2021331488
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Slobody
 • Číslo: 1
 • Mesto: Krompachy
 • PSČ: 05342
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: darius.dubinak@krompachy.sk
 • Telefónne číslo: +421534192211
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Krompachy)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6109
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ a MŠ Maurerova 14 v Krompachoch
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na pavilónoch školy za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti pri prevádzke školy a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Jedná sa konkrétne najmä o zateplenie obalových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému výmenou rozvodov a vykurovacích telies, modernizácia osvetlenia výmenou svetelných zdrojov, inštalácia vzduchotechnických zariadení decentrálneho rekuperačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 360 848.78
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: parcela č. 2894, 2896/2, 2897/2 (evidovanom v registri „C“)
 • Mesto: katastrálne územie Krompachy
 • PSČ: 05342
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov: 1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo 1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo 1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“), alebo 1.4 v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači so sídlom alebo miestom podnikania v SR v ponuke nepredkladajú: - výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona, Upozornenie: Uchádzač poskytne za účelom získania výpisu z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona, - potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona, - výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ a MŠ Maurerova 14 v Krompachoch
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ a MŠ Maurerova 14 v Krompachoch
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na pavilónoch školy za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti pri prevádzke školy a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Jedná sa konkrétne najmä o zateplenie obalových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému výmenou rozvodov a vykurovacích telies, modernizácia osvetlenia výmenou svetelných zdrojov, inštalácia vzduchotechnických zariadení decentrálneho rekuperačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 360 848.78
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: parcela č. 2894, 2896/2, 2897/2 (evidovanom v registri „C“)
 • Mesto: katastrálne územie Krompachy
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 14
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. : 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 1.1 Referencia/dôkaz o plnení bude obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 1.2 V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. 2. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Z dôvodu uistenia sa, že úspešný uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou stavebných prác s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami a tiež rozsahu ako predmet zákazky, čo je predpokladom pre úspešnú realizáciu stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. 3. Minimálna požadovaná úroveň štandardov 3.1 Uchádzač musí preukázať, že v období piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (v závislosti od vzniku spoločnosti ) zrealizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, pričom súhrnná hodnota stavieb musí byť minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 3.2 Za zákazku ktorej predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce – Pozemné stavby podľa § 43a zákona č.50/1976 Zb. 3.3 Prepočet cudzej meny na Euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na Euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na Euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. 3.4 Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období. 3.5 V prípade, ak zákazka, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti, bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme v období predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval zákazku stavebných prác uchádzač. K preukázaniu podmienok účasti 1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa týchto súťažných podkladov aj o tejto osobe, t. j. predkladá samostatný JED za túto osobu. 3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium - zmluvná cena v Eur s DPH Zmluvná cena v Eur s DPH musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, v súlade s opisom predmetu zákazky a obchodnými podmienkami (časť B1. a B2. súťažných podkladov).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: zmluvná cena v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili zákonnú formu spolupráce fyzických alebo právnických osôb.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Za účelom zabezpečenie pohľadávok objednávateľa, ktoré vznikli a/alebo vzniknú zo zmluvy alebo z konania zhotoviteľa súvisiaceho s vykonávaním diela podľa zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov, a to vo výške 3% z celkovej ceny diela (s DPH), a to najneskôr ku dňu podpisu zmluvy a to formou zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky „on-line“ sprístupnením, v čase uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk. "On-line" otvárania/ sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pri "on-line" sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Konkrétne, počet predložených ponúk a návrh na plnenie kritéria, ktorý sa dá vyjadriť číslom podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponukách vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky „on-line“ sprístupnením, v čase uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk. 24.2 On-line otvárania/ sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 24.3 V rámci „on-line“ sprístupnenia ponúk podľa bodov 24.1 až bodu 24.2 týchto súťažných podkladov bude sprístupnený počet predložených ponúk a návrh na plnenie kritéria, ktorý sa dá vyjadriť číslom podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponukách vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 60 000,00 Eur (slovom: šesťdesiattisíc Eur) Spôsob zloženia zábezpeky: 1 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 2 Poistením záruky alebo 3 Zložením finančných prostriedkov uchádzača na bankový účet verejného obstarávateľa Podrobné informácie k spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503262
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503262
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)