Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín
Kód zákazky: 2023/12912
Kód oznámenia: 10693 - MRT
Postup: Rokovacie konanie so zverejnením
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31210000-1
Predpokladaná hodnota: 1 953 722,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenské elektrárne, a.s.
Adresa: Pribinova
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Ružinov 811 09 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obnovenie prevádzkovej spoľahlivosti ochrán, degradovanej nedostatkom náhradných dielov a nedostupným servisom s cieľom zabezpečiť bezpečnosť obslužného personálu a minimalizovať riziko pracovného úrazu. Nové digitálne ochrany zabezpečia požadovanú selektivitu, spoľahlivosť, citlivosť a rýchlosť pôsobenia s možnosťou diaľkovej správy ochrán. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí prílohu týchto súťažných podkladov - „Technická špecifikácia“.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1286942
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenské elektrárne, a.s. (ID: 8751)
 • Zákazka: Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín (ID: 503532)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: aee8d3d5-6ef8-42e0-ad3a-ca6d23244308
 • Identifikátor verzie oznámenia: 6a56b27d-66be-43f6-b376-c024482561c0
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenské elektrárne, a.s.
 • IČO: 35829052
 • DIČ: 2020261353
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 40
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 811 09
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: Zuzana.Komosova@seas.sk
 • Telefónne číslo: +421910674528
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s elektrickou energiou
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8243
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2023/12912
 • Názov: Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín
 • Opis: Predmetom zákazky je obnovenie prevádzkovej spoľahlivosti ochrán, degradovanej nedostatkom náhradných dielov a nedostupným servisom s cieľom zabezpečiť bezpečnosť obslužného personálu a minimalizovať riziko pracovného úrazu. Nové digitálne ochrany zabezpečia požadovanú selektivitu, spoľahlivosť, citlivosť a rýchlosť pôsobenia s možnosťou diaľkovej správy ochrán. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí prílohu týchto súťažných podkladov - „Technická špecifikácia“.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 953 722
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71300000, 45111300, 72260000, 45255400, 71632000, 80510000, 79420000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenské elektrárne, a. s.
 • Ulica: závod Vodné elektrárne, Vodná elektráreň Považská Bystrica
 • Mesto: Považské Podhradie
 • PSČ: 017 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenské elektrárne, a. s.
 • Ulica: závod Vodné elektrárne, Vodná elektráreň Tvrdošín
 • Mesto: Oravské nábrežie, Tvrdošín
 • PSČ: 027 44
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenské elektrárne, a. s.
 • Ulica: závod Vodné elektrárne, Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín I
 • Mesto: Malá Lodina, Kysak
 • PSČ: 044 81
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením výzvy na súťaž/súťažné obstarávanie s rokovacím konaním
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2023/12912
 • Názov : Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín
 • Opis: Predmetom zákazky je obnovenie prevádzkovej spoľahlivosti ochrán, degradovanej nedostatkom náhradných dielov a nedostupným servisom s cieľom zabezpečiť bezpečnosť obslužného personálu a minimalizovať riziko pracovného úrazu. Nové digitálne ochrany zabezpečia požadovanú selektivitu, spoľahlivosť, citlivosť a rýchlosť pôsobenia s možnosťou diaľkovej správy ochrán. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí prílohu týchto súťažných podkladov - „Technická špecifikácia“.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 953 722
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71300000, 45111300, 72260000, 45255400, 71632000, 80510000, 79420000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenské elektrárne, a. s.
 • Ulica: závod Vodné elektrárne, Vodná elektráreň Považská Bystrica
 • Mesto: Považské Podhradie
 • PSČ: 01704
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenské elektrárne, a. s.
 • Ulica: závod Vodné elektrárne, Vodná elektráreň Tvrdošín
 • Mesto: Oravské nábrežie, Tvrdošín
 • PSČ: 027 44
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenské elektrárne, a. s.
 • Ulica: závod Vodné elektrárne, Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín I
 • Mesto: Malá Lodina, Kysak
 • PSČ: 044 81
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 50
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Neaplikuje sa
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v článku 32 časti A1 Súťažných podkladov.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Napriek zverejneniu súťažných podkladov v profile obstarávateľa odkazom na systém ERANET, obstarávateľ upozorňuje, že súčasťou opisu predmetu zákazky sú aj dôverné informácie. Z uvedeného dôvodu budú dokumenty obsahujúce dôverné informácie sprístupnené záujemcom až po podpise Zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii v súlade s postupom uvedeným v bodoch 12.6, 12.7 a 12.8 časti A1 Súťažných podkladov. 2. Obstarávateľ určil ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy skutočnosť, že úspešný uchádzač (a ani žiaden jeho subdodávateľ podľa bodu 34.5 časti A1 Súťažných podkladov) nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s ním by nevyvolalo porušenie príslušného Aplikovateľného sankčného programu (ako je tento pojem vysvetlený v bode 34.4 časti A1 Súťažných podkladov), ktorý sa na tohto uchádzača prípadne vzťahuje. Podrobnosti sú uvedené v bodoch 34.4 a 34.5 časti A1 Súťažných podkladov. 3. Práva a povinnosti obstarávateľa a úspešného uchádzača v súvislosti so zabezpečením plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti budú upravené v osobitnej Zmluve o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, uzavretej súčasne so zmluvou. Vzor Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom je prílohou Vzoru Zmluvy. V prípade potreby úpravy ustanovení tejto zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností z dôvodu legislatívnych požiadaviek, budú tieto upravené pred poskytnutím súčinnosti.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. 2. Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a preukázať ich splnenie predložením nižšie uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom): - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku / žiadosť o účasť; - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu: - živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia), - výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri), - iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. - doklad: čestné vyhlásenie 3. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak zápis uchádzača/záujemcu v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 zákona platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v žiadosti o účasť. 4. Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona. 5. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 6. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača/záujemcu. 7. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. 8. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda záujemca (ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov. 9. Obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné. Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza. Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 Technická alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, a preukáže ich splnenie predložením uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom): 1. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona: Zoznam dodávok tovaru/poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Zo zoznamu dodávok tovaru/poskytnutých služieb musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar/poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 200 000,- EUR bez DPH (slovom: dvestotisíc eur bez DPH). Za dodanie tovaru/poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje rekonštrukcia ochrán pre generátory a rozvodne. 2. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) zákona: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (expertov) v minimálnom počte 3 osoby, zodpovedných za riadenie realizácie služieb/stavebných prác. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Záujemca musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii osoby určené na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov) spĺňajúcich stanovené požiadavky, v príslušnom počte. Záujemca predloží zoznam osôb, ktorými preukazuje svoju odbornú spôsobilosť formou vyplneného formulára „Zoznam odborníkov“, ktorý tvorí prílohu č.14 Súťažných podkladov. Zoznam musí obsahovať aj informáciu o type zmluvného vzťahu týchto odborníkov voči záujemcovi (zamestnanec, zamestnanec subdodávateľa, živnostník). Ak má záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt na území iného členského štátu Európskej únie, obstarávateľ uzná pre účely zaradenia do procesu verejného obstarávania aj ekvivalentné doklady o odbornej spôsobilosti v súlade s platným právom daného štátu záujemcu. Pred podpisom zmluvy, má úspešný uchádzač povinnosť predložiť obstarávateľovi ekvivalentné doklady vydané podľa platnej legislatívy iného členského štátu Európskej únie, ktoré budú autorizované príslušnými úradnými orgánmi alebo inštitúciami Slovenskej republiky. Záujemca preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov: Expert č. 1: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (v počte min. 1 osoba), ktorý musí predložiť: a) originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1 časť III. na elektrických zariadeniach nad 1000V, vrátane bleskozvodov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia alebo ekvivalentný doklad; b) v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní. Expert č. 2: Revízny technik (v počte minimálne 1 osoba), ktorý musí predložiť: a) originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §24 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1 časť III. na elektrických zariadeniach nad 1000V, vrátane bleskozvodov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia alebo ekvivalentný doklad; b) v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní. Expert č. 3: SW špecialista pre nastavovanie ochrán (v počte min. 1 osoba), ktorý musí predložiť: a) profesijný životopis s minimálnym obsahom: ? meno a priezvisko experta, ? dosiahnuté vzdelanie, ? súčasná pracovná pozícia, ? prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania –minimálne 3 roky ? vlastnoručný podpis experta. b) v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní. Osoby, ktorými záujemca preukazuje splnenie tejto podmienky, sa musia podieľať na realizácii zákazky. Títo pracovníci musia byť zároveň uvedení v zmluve. V prípade, ak záujemca v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti poskytuje obstarávateľovi osobné údaje Špecificky uvedených osôb, musí si splniť svoje povinnosti podľa bodov 35.1 a 35.2 súťažných podkladov. Splnenie tejto podmienky je záujemca povinný obstarávateľovi preukázať predložením Potvrdenia o oboznámení sa s Oznámením o získavaní a spracúvaní osobných údajov, v súlade s bodom 35.1 súťažných podkladov. Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 Technická alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 3. V súlade s ustanovením § 35 ZoVO musí mať zavedené opatrenia na systém manažérstva kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Záujemca predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality záujemcom podľa normy STN EN ISO 9001. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu EU. Obstarávateľ pripúšťa doklad vydaný len v slovenskom alebo českom alebo anglickom jazyku. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. 4. V súlade s § 35 ZoVO musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Záujemca predloží platný certifikát systému riadenia bezpečnosti, ktorým záujemca potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný doklad na zabezpečenie systému riadenia bezpečnosti vyplnený dotazník Kontrolný list BOZP, ktorý je súčasťou týchto podmienok účasti, a na základe ktorého obstarávateľ posúdi funkčnosť riadenia BOZP. Pre splnenie požiadaviek musí záujemca dosiahnuť pri hodnotení Kontrolného listu BOZP 14 bodov z celkového počtu 28 bodov. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov EU. Obstarávateľ pripúšťa doklad vydaný len v slovenskom alebo českom alebo anglickom jazyku. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v súlade s § 34 ods. 3 zákona . V takomto prípade musí uchádzač preukázať obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ak takáto osoba nespĺňa uvedené podmienky, obstarávateľ požiada uchádzača o jej nahradenie. Obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. V prípade, ak záujemca v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti poskytuje obstarávateľovi osobné údaje Špecificky uvedených osôb, musí si splniť svoje povinnosti podľa bodov 35.1 a 35.2 časti A1 Súťažných podkladov. Splnenie tejto podmienky je záujemca povinný obstarávateľovi preukázať predložením Potvrdenia o oboznámení sa s Oznámením o získavaní a spracúvaní osobných údajov, v súlade s bodom 35.1 časti A1 Súťažných podkladov. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne za skupinu. Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Informácie o obmedzenom počte záujemcov
 • Postup prebieha v po sebe nasledujúcich fázach. V každej fáze môžu byť niektorí záujemcovia vylúčení: áno
 • Minimálny počet záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu: 1
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v EUR bez DPH .
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke „Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny“. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Všetky informácie o podmienkach plnenia zmluvy sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Podmienky financovania a spôsob platieb sú uvedené v Prílohe SP_2 Súťažných podkladov - Vzor zmluvy.
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie konečných ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme ERANET, bude neverejné a uchádzačom nebude poskytnutá zápisnica z otvárania ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://seas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/10907
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503532
 • Označenie dokumentu/zákazky: 2023/12912
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://seas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/10907
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)